Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Styrkelse af den internationale turisme i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Styrkelse af den internationale turisme i Europa

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen (KOM(2010) 352 endelig) — Europa, verdens førende rejsemål — En ny turismepolitik for Europa

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

 • For at fastholde Europas position som verdens førende rejsemål fremsatte Europa-Kommissionen en række forslag til samordnede aktioner på EU-plan.
 • Disse har til formål at øge turismesektorens konkurrenceevne og kapacitet, hvad angår bæredygtig vækst og levering af kvalitet.

HOVEDPUNKTER

 • Turisme spiller en vigtig rolle i EU’s økonomi. 1,8 millioner virksomheder er involveret; mange af dem er mindre. Sektoren tegner sig for 5,2 % af beskæftigelsen i EU og bidrager med over 5 % af EU’s bruttonationalprodukt.
 • Turismen i EU står over for en række udfordringer og muligheder, som kræver fælles tilgang:
  • den stigende konkurrence fra andre destinationer
  • en demografisk udvikling, som betyder, at EU i stigende grad har ældre turister og er nødt til at tilpasse sine turistprodukter og infrastrukturen i overensstemmelse med dette
  • turistprodukter, som skal være mere bæredygtige og tage hensyn til forpligtelser i forhold til klimaforandringer og afhængighed af vand og energi
  • informations- og kommunikationsteknologier, der tilbyder nye muligheder, som skal udnyttes.

Ny dagsorden for handling

I tråd med vækststrategien »Europa 2020« fokuserer dagsordenen for handling på EU-plan til fordel for turisme, som blev beskrevet i meddelelsen fra 2010, på fire prioriteter:

 • 1.

  Den europæiske turismesektors konkurrencedygtighed ved at:

  • styrke innovation i turisme ved for eksempel at hjælpe sektoren med at tilpasse sig til udviklingen på markedet for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi samt innovation (f.eks. digital turisme)
  • forbedre de faglige kvalifikationer i sektoren ved at styrke kvaliteten af de muligheder, der tilbydes i forskellige EU-programmer som for eksempel på områderne for livslang læring i Erasmus+-programmet eller COSME-programmet for små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
  • forsøge at afhjælpe den sæsonafhængighed, der præger efterspørgslen, ved for eksempel at fremme frivillig turistudveksling mellem EU-landene, særligt i lavsæsonen
  • fremme et mere diversificeret turismeudbud, især ved at fokusere mere på og fremme EU’s fælles kulturarv, samt ved at integrere »naturarven« i turismestrategier
  • konsolidere socioøkonomiske data om turisme på EU-plan.
 • 2.

  Udvikling af bæredygtig og ansvarlig turisme af høj kvalitet ved at:

  • udvikle en række indikatorer for bæredygtig forvaltning af rejsemål; dette kan eventuelt være med henblik på at udvikle et mærke til fremme af bæredygtige rejsemål
  • tilrettelægge oplysningskampagner for bedre information til turister om rejsemål
  • udforske potentialet i et mærke for »kvalitetsturisme« for at belønne forbedringer, som øger forbrugernes sikkerhed og tillid
  • lette identifikation af de risici, der er forbundet med klimaændringer, for at beskytte den europæiske turistindustri mod forkerte investeringer og opfordre den til at undersøge mulighederne for alternative turismetilbud
  • fremsætte forslag om et charter for bæredygtig og ansvarlig turisme
  • foreslå en strategi for bæredygtig kyst- og søturisme
  • etablere et samarbejde eller styrke det eksisterende samarbejde mellem EU og de nye vækstøkonomier samt Middelhavslandene med henblik på fremme af modeller for bæredygtig og ansvarlig turismeudvikling og udveksling af bedste praksis.
 • 3.

  Styrkelse af bevidstheden om Europa som en række bæredygtige og kvalitetsprægede rejsemål ved at:

  • skabe et »varemærke for Europa« i tæt samarbejde med EU-landene, der skal supplere deres promoveringsindsats, så de europæiske rejsemål får mulighed for bedre at skille sig ud fra de øvrige rejsemål i verden
  • gøre reklame for Europa som et bæredygtigt kvalitetsrejsemål gennem webstedet »visiteurope.com« i forbindelse med store internationale begivenheder eller på store turistmesser, samt initiativer som f.eks. europæiske turismedage og det europæiske turistforum
  • styrke EU’s deltagelse i internationale fora.

BAGGRUND

Artikel 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver EU beføjelse til at støtte, koordinere og supplere EU-landenes aktioner i turismesektoren.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny turismepolitik for Europa — verdens førende rejsemål (KOM(2010) 352 endelig udg. af 30.6.2010)

seneste ajourføring 05.09.2016

Top