Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fællesskabsordning for registrering af transportører af radioaktive materialer (forslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fællesskabsordning for registrering af transportører af radioaktive materialer (forslag)

Dette forslag til forordning har som formål at erstatte de nationale anmeldelses- og tilladelsesprocedurer vedrørende transportører af radioaktive materialer med et fælles registreringssystem. Med gennemførelsen af forordningen skal det blive muligt at forenkle proceduren og mindske den administrative byrde, mens det opnåede høje strålingsbeskyttelsesniveau vil blive opretholdt.

FORSLAG

Forslag til Rådets forordning af 30. august 2011 om en fællesskabsordning for registrering af transportører af radioaktive materialer [KOM(2011) 518 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Nærværende forslag til forordning omhandler etablering af en fællesskabsordning for registrering af transportører af radioaktive materialer *. Formålet er at fastlægge grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

Denne forordning gælder for enhver transportvirksomhed, der transporterer radioaktive materialer inden for Den Europæiske Union (EU), fra tredjelande til EU og fra EU til tredjelande. Den gælder ikke for transportvirksomheder, der transporterer radioaktive materialer ad luftvejen eller søvejen.

Registreringsprocedure

En transportvirksomhed ansøger om registrering gennem Elektronisk system til registrering af transportvirksomheder (ESCReg). Systemet skal give begrænset og sikker adgang for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, de registrerede transportvirksomheder og ansøgerne under overholdelse af direktivets bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Hvis ansøgeren er etableret i en eller flere medlemsstater, skal ansøgningen behandles af den kompetente myndighed * i den medlemsstat, hvor ansøgerens hovedkontor er beliggende. Hvis ansøgeren er etableret i et tredjeland, skal ansøgningen behandles af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor transportvirksomheden har til hensigt at bevæge sig ind på EU's område første gang.

Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed og et nationalt kontaktpunkt for transport af radioaktive materialer.

I tilfælde af afslag fra de kompetente myndigheder på udstedelse af registreringscertifikatet til transportvirksomheden kan ansøgeren indgive en klage.

En transportvirksomheds registreringscertifikat er gyldigt i en periode på fem år og kan fornyes efter ansøgning fra transportvirksomheden.

Vilkår for transport af radioaktive materialer

Efter registreringen har transportvirksomheden tilladelse til at udøve transportvirksomhed i hele Den Europæiske Union. Individuelle transportoperationer skal ledsages af en kopi af transportvirksomhedens registreringscertifikat.

Nationale anmeldelses- og tilladelseskrav, der går ud over kravene i denne forordning, må kun gælde for transportører af følgende materialer:

  • fissilt materiale
  • farligt gods med alvorlige følgevirkninger - radioaktive materialer.

En indehaver af en gyldig licens eller registrering, der er udstedt i overensstemmelse med direktiv om faren ved ioniserende stråling, må transportere radioaktive materialer uden registrering, hvis transporten er omfattet af en licens eller registrering for alle medlemsstater, hvor transporten finder sted.

Hvis en transportvirksomhed ikke opfylder kravene i denne forordning, anvender den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den manglende opfyldelse er opdaget, håndhævelsesforanstaltninger som f.eks. suspension, tilbagekaldelse eller ændring af transportvirksomhedens registrering. Virksomheden kan ligeledes retsforfølges.

Kontekst

I 2008 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktivet om indlandstransport af farligt gods omhandlende alle indlandstransportformer. Ifølge Rådets direktiv 96/29/Euratom, der fastlægger grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, skal medlemsstaterne indføre registreringsordninger for virksomheder og organisationer, der håndterer radioaktive materialer, herunder transportører. Ved nærværende forslag til forordning bliver registreringen centraliseret med henblik på at lette transport i EU.

Dokumentets nøglebegreber

  • Radioaktivt materiale: ethvert materiale, som indeholder radionuklider, hvor både aktivitetskoncentrationen og den samlede aktivitet i sendingen er højere end de værdier, der er angivet i reglerne for sikker transport af radioaktivt materiale
  • Kompetent myndighed: en myndighed, som af medlemsstaten udpeges til at udføre opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

Reference

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2011) 518 endelig

-

2011/0225/NLE

See also

  • Generaldirektoratet for Energi – Atomenergi, transport (EN)

Seneste ajourføring: 30.11.2011

Top