Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lysstofrør og højtryksdamplamper — krav til miljøvenligt design

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lysstofrør og højtryksdamplamper — krav til miljøvenligt design

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EC) nr. 245/2009 — krav til miljøvenligt design af lysstofrør og højtryksdamplamper

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger bestemmelserne for miljøvenligt design, som gælder for visse typer af lamper, der anvendes til almenbelysning, med henblik på at reducere miljøpåvirkningen.

HOVEDPUNKTER

Forordningen finder specifikt anvendelse på:

 • lysstofrør uden indbygget forkobling*
 • højtryksdamplamper*
 • forkoblinger* og armaturer* til betjening af sådanne lamper.

Krav til miljøvenligt design

Denne forordning definerer krav til miljøvenligt design i seks faser (den sidste fase vil træde i kraft i 2018), som hver repræsenterer en gradvis stigning i målene og/eller en udvidelse af anvendelsesområdet til nye underkategorier af produkter. Disse krav omhandler:

 • Lyskilder — de skal opfylde krav til virkningsgrad, ydeevne og information. Forskellige typer af lamper skal nå et bestemt lysudbytte i hver effektkategori og opfylde krav til levetid og vedligeholdelsesfaktorer for lyskildelysstrøm. Producenterne skal også levere oplysninger om forskellige elementer, herunder:
  • effekt (den mængde energi, der kræves for at tænde en lyskilde)
  • lysstyrke (den mængde lys, en lyskilde producerer)
  • lysudbytte
  • vedligeholdelsesfaktor
  • kviksølvindhold
  • lyskildernes farvetemperatur.
 • Forkoblinger — de skal opfylde energikrav. Når lyskilden tændes, skal forkoblingen overholde mindsteværdier for udbytte. Producenter af forkoblinger skal levere oplysninger om produkternes energieffektivitetsindeks.
 • Armaturer — de skal opfylde krav til ydelse, kompatibilitet og information. Effektforbruget i armaturer må ikke være større end det i de indbyggede forkoblinger, når de ikke afgiver lys. Producenter af armaturer skal levere oplysninger om effektiviteten af alle forkoblinger og lyskilder, som sælges med et armatur, samt vedligeholdsanvisninger og anvisninger for adskillelse.

Overensstemmelse

Producenterne eller deres repræsentanter skal foretage en overensstemmelsesvurdering før markedsføring af et energiforbrugende produkt.

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

De nationale myndigheder i EU-landene skal jævnligt føre markedstilsyn vedrørende:

 • lyskilder — der testes et prøveparti på mindst 20 lyskilder af samme model fra samme producent. Gennemsnitsresultaterne for partiet må ikke afvige fra grænseværdier, tærskelværdier eller anførte værdier med mere end 10 %.
 • Forkoblinger og armaturer — der testes en enkelt enhed. Resultaterne må ikke overstige grænseværdierne. I modsat fald skal der testes endnu tre enheder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 13. april 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Lysstofrør uden indbygget forkobling: Kviksølv-lavtryksudladningslampe, hvor det meste af lyset udsendes af et eller flere lag lysstof, som rammes af den ultraviolette stråling fra udladningen. De kan være med enkelt eller dobbelt sokkel og er uden indbygget forkobling.

Højtryksdamplamper: Lyskilder, hvor lyset direkte eller indirekte produceres ved en elektrisk udladning i en gas, en metaldamp eller en blanding af flere gasser og dampe, og hvor lysbuen stabiliseres af vægtemperaturen, og hvor energistrømmen mod og gennem udladningsrørets væg overstiger 3 watt pr. kvadratcentimeter.

Forkoblinger: Anordninger, som først og fremmest anvendes til at begrænse strømstyrken til den krævede værdi for en eller flere lyskilder.

Armaturer: Apparater, som fordeler, filtrerer eller omdanner lys fra en eller flere lyskilder, og som omfatter alle de nødvendige elementer til at støtte, fastgøre og beskytte lyskilderne.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF (EUT L 76 af 24.3.2009, s. 17-44)

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 245/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10-35)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 13.12.2016

Top