Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkters energiforbrug: oplysning og mærkning (fra juli 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkters energiforbrug: oplysning og mærkning (fra juli 2011)

Det foregående direktiv om mærkning af produkters energiforbrug gælder udelukkende for husholdningsapparater. Europakommissionen har til hensigt fremover at udvide anvendelsesområdet for dette direktiv til produkter, der er energirelaterede og har en betydelig direkte eller indirekte indvirkning på energiforbruget.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (EØS-relevant tekst).

ÆNDRINGSAKT

Direktiv 2012/27/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet fra den 25. oktober 2012 om energieffektivitet, ændringsakt 2009/125/EF og 2010/30/EU og ophævelsesdirektiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (tekst med EØS relevans).

RESUMÉ

Dette direktiv fastlægger en ramme i forbindelse med mærkning og forbrugeroplysning om energirelaterede produkters energiforbrug .

Hvilke produkter er omfattet?

Direktivet gælder for produkter der formodes under deres anvendelse at have en direkte eller indirekte indvirkning på energiforbruget og på andre potentielle ressourcer. Det gælder ikke for:

 • brugte produkter
 • transportmidler for personer eller varer
 • produktdataplade.

Desuden indeholder direktiv 2012/27/EU og ændringsdirektiv 2010/30/EU en fælles ramme til fremme af energieffektivitet i Unionen. Medlemsstaterne opfordres derfor til at implementere kumulative energieffektivitetsforanstaltninger i stedet for energieffektivitetsforanstaltninger for hvert enkelt produkt.

Hvilke typer oplysninger skal gives?

Leverandøren bringer produkter i omsætning, som skal være forsynet med et mærke, der indeholder oplysninger om produktets forbrug af elektrisk energi eller andre former for energi.

Leverandørerne skal ligeledes stille en teknisk dokumentation til rådighed, omfattende:

 • en generel beskrivelse af produktet
 • resultatet af konstruktionsberegninger
 • afprøvningsrapporter
 • referencer, der muliggør identifikation af lignende modeller.

Denne tekniske dokumentation skal være til rådighed i en periode på fem år.

Leverandørerne skal gratis forsyne forhandlerne med etiketter og oplysninger om produktet.

Forhandlerne skal påsætte etiketterne så de er synlige og læselige.

Hvad er betingelserne ved fjernsalg?

I visse situationer ser slutforbrugeren ikke produktet, især når det drejer sig om salg ved postordre, gennem katalog eller via internettet. Imidlertid skal forbrugeren i henhold til de delegerede retsakter der fastlægger, hvordan etiketten eller databladet, skal vises eller gives slutforbrugeren, kunne få adgang til sådanne oplysninger om produktet.

Hvilken funktion har de delegerede retsakter?

En delegeret retsakt skal navnlig angive:

 • definition af produktet
 • målestandarder og målemetoder
 • enkeltheder om det tekniske dokumentationsmateriale
 • udformning og indhold af etiketten. Produktklassificeringen på etiketten angives ved hjælp af bogstaverne A til G. Den mest effektive klasse angives med A+++. En skala med højst syv farver bruges ligeledes, idet mørkegrønt altid viser det højeste effektivitetsniveau
 • hvor på produktet, etiketten skal være placeret
 • hvor længe energiklassificeringen er gyldig.

Når et produkt er omfattet af en delegeret retsakt, skal de kontraherende myndigheder, som foretager offentlige indkøb af arbejder, leverancer eller tjenester inden for rammerne af direktiv 2004/18/EF indkøbe produkter, der overholder kriterierne for høj energipræstation, udtrykt i »energiklasser«. Kriterierne er følgende:

 • Produkterne skal kunne medføre væsentlige energibesparelser.
 • Tilsvarende produkter på markedet skal vise stor spredning i deres præstationsniveauer.
 • Kommissionen skal tage hensyn til relevant EU-lovgivningen og selvregulering.

En delegeret retsakt tager hensyn til miljømæssige forhold.

Europakommissionen har lov til at vedtage delegerede retsakter for en periode på fem år fra 19. juni 2010. Denne periode fornyes automatisk, med mindre Europa-Parlamentet eller Rådet ophæver denne ret. Begge disse institutioner har endvidere beføjelse til at gøre indsigelser i forhold til en delegeret retsakt.

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne indfører bestemmelserne i dette direktiv fra den 20. juli 2011. Dette direktiv ophæver direktiv 92/75/EØF pr. 21. juli 2011.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/30/EU

19.6.2010

20.6.2011

EUT L 153 af 18.6.2010

Ændringsakt

Retsakt

Ikræfttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

EUT L 315 af 14.11.2012

seneste ajourføring 12.11.2013

Top