Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bygningers energimæssige ydeevne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bygningers energimæssige ydeevne

Bygninger står for 40 % af det samlede energiforbrug i Den Europæiske Union (EU). Sektoren er i vækst, ligesom også efterspørgslen efter energi er stigende. Ved at begrænse efterspørgslen vil EU reducere energiafhængigheden og udledningen af drivhusgasser og bevæge sig henimod målet om at reducere det samlede energiforbrug med 20 % inden 2020.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne

RESUMÉ

Bygninger står for 40 % af det samlede energiforbrug i Den Europæiske Union (EU). Sektoren er i vækst, ligesom også efterspørgslen efter energi er stigende. Ved at begrænse efterspørgslen vil EU reducere energiafhængigheden og udledningen af drivhusgasser og bevæge sig henimod målet om at reducere det samlede energiforbrug med 20 % inden 2020.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Denne retsakt har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage hensyn til klima og lokale forhold. Den fastlægger mindstekravene og en fælles metode. Den dækker energi, der anvendes til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning.

HOVEDPUNKTER

De nationale myndigheder skal fastsætte omkostningseffektive mindstekrav for energimæssig ydeevne. De bør revideres mindst hvert femte år.

De skal dække opvarmning, varmt brugsvand, køling og store ventilationssystemer.

Kommissionen er ansvarlig for at fastlægge metoden til beregning af omkostningsoptimale niveauer for krav til energimæssig ydeevne.

Nye bygninger skal opfylde minimumsstandarderne og indeholde højeffektive alternative energisystemer. De bygninger, der anvendes og ejes af offentlige myndigheder, skal opnå status som næsten energineutrale bygninger (*) inden 31. december 2018 og andre nye bygninger to år senere.

Eksisterende bygninger, som gennemgår større renoveringsarbejder, skal opgradere deres energimæssige ydeevne for at opfylde EU's krav.

De nationale myndigheder forvalter en attesteringsordning for energimæssig ydeevne. Attesterne indeholder oplysninger til potentielle købere eller lejere om en bygnings »energy rating« og anbefalinger til omkostningseffektive forbedringer. Attesterne skal anføres i alle annonceringer i kommercielle medier, når en bygning udbydes til salg eller leje.

De nationale myndigheder skal sikre, at der er indført ordninger til eftersyn af varme- og klimaanlæg.

Inden 1. januar 2017 vurderer Kommissionen fremskridtene inden for målsætningerne for energimæssig ydeevne og fremsætter yderligere forslag, hvis det er nødvendigt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 8. juli 2010.

For yderligere oplysninger henvises til bygninger på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Næsten energineutral bygning: en bygning, der har en meget høj energimæssig ydeevne. Den ubetydelige eller meget lille energimængde, der kræves, bør i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13-35

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr.244/2012 af 16. januar 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 18-36).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger (COM(2013) 225 final af 18.4.2013)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Medlemsstaternes fremskridt i retning af næsten energineutrale bygninger (COM(2013) 483 final/2 af 28.6.2013).

seneste ajourføring 06.08.2015

Top