Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
SET-plan til udvikling en af teknologi med lav CO2

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

SET-plan til udvikling en af teknologi med lav CO2

Som en del af strategien om at udvikle en økonomi med lav CO2-udledning har Den Europæiske Union (EU) opstillet nogle klima- og energipolitiske mål for 2020 for sig selv. Teknologi kan spille en stor rolle i forbindelse med at opfylde disse målsætninger. SET-planen er den teknologiske søjle i EU's energi- og klimapolitik.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - - Investering i udvikling en af teknologi med lav CO2-udledning (SET-planen) (KOM(2009) 519 endelig udg. af 7. oktober 2009)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE PLAN?

Den strategiske energiteknologiplan (SET-planen) har til formål at sætte fart i udviklingen og brugen af lav-CO2-teknologier inden 2020. Den fremmer samarbejdet mellem EU-landene, virksomheder og forskningsinstitutioner, der ved at samle færdigheder og anlæg kan reducere omkostningerne. Den kan også bidrage til at finansiere projekter.

HOVEDPUNKTER

  • Der findes europæiske industriinitiativer for forskellige energiformer. Andelen af elproduktion, som de kan producere inden 2020, er angivet i parenteserne: vindenergi (20 %), solenergi (15 %), bioenergi (14 %).
  • Det europæiske elnetinitiativ er udviklet til, at gøre 50 % af nettene i Europa i stand til at integrere vedvarende energikilder, så der skabes balance mellem udbud og efterspørgsel inden 2020.
  • Initiativet om CO2-opsamling, -transport og -oplagring har til formål at gøre de involverede teknologier kommercielt levedygtige.
  • Initiativet om bæredygtig nuklear fission sigter på at tage første generation-IV-reaktorerne i brug inden 2020.
  • Initiativet energieffektivitet bør sikre, at 25-30 »intelligente«byer (dvs. byer, der benytter digitale teknologier, som giver dem mulighed for at tilbyde bedre offentlige tjenesteydelser til borgerne, udnytte ressourcerne bedre og med mindre miljøpåvirkning) fører an i overgangen til en fremtid med lavere CO2-udledning.
  • Den europæiske energiforskningsalliance fremmer koordineret samarbejde mellem nationale forskningsinstitutioner om fælles programmer. Den ledsages af mobiliseringer af videnskabs- og forskningspoler.
  • Kommissionen undersøger andre teknologiske muligheder såsom vedvarende offshoreenergi (vindenergi, tidevandskraftværker osv.), energilagring og teknologier til opvarmning og køling ved hjælp af vedvarende energikilder. I kernekraftsektoren tager den udfordringerne om forlængelse af anlæggenes levetid og bortskaffelse af nukleart affald op.
  • EU samarbejder aktivt med mange af dens internationale partnere i for eksempel det strategiske forum for internationalt videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

Der er flere oplysninger på webstedet for den strategiske energiteknologiplan.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energiteknologier og innovation (COM(2013) 253 final af 2.5.2013).

seneste ajourføring 05.08.2015

Top