Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 713/2009 — om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (*) (agenturet) samt dettes mission og opgaver inddelt i årlige arbejdsprogrammer.

Agenturet supplerer og koordinerer de nationale energireguleringsmyndigheders arbejde på EU-plan.

Det spiller en central rolle i udviklingen af et net, der dækker hele EU, og markedsregler for elektricitet og gas inden for EU’s overordnede energipolitikmål.

HOVEDPUNKTER

Agenturet

afgiver ikkebindende udtalelser og henstillinger til transmissionssystemoperatører (*), regulerende myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen

træffer bindende individuelle beslutninger i særlige tilfælde og under visse omstændigheder i forbindelse med anliggender om grænseoverskridende infrastruktur

forelægger udkast til retningslinjer, som Kommissionen kan bruge som grundlag for udarbejdelse af netregler

tilvejebringer en ramme, inden for hvilken de nationale regulerende myndigheder kan samarbejde

koordinerer regionale og grænseoverskridende infrastrukturinitiativer på områder som f.eks. kapacitetstildeling og opkrævning af afgifter hos brugere

overvåger arbejdet i det europæiske net af transmissionssystemoperatører (*) (ENTSO’er)

overvåger EU’s elektricitets- og naturgasmarkeder, særligt detailpriser og netadgang, herunder elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder

ledes af en direktør, hvis indledende embedsperiode er fem år. Denne person udarbejder det årlige arbejdsprogram for det efterfølgende år og kan nedsætte arbejdsgrupper, som kan rådgive om agenturets reguleringsvirksomhed

kan nedsætte ekspertgrupper, som kan rådgive i særlige tilfælde om udviklingen af en regulerende politik

har et budget, som finansieres af et EU-tilskud, gebyrer, frivillige nationale bidrag og testamentariske gaver, donationer og andre tilskud

kan under visse betingelser acceptere, at ikke-EU-lande deltager i sit arbejde.

I 2011 fik agenturet yderligere opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 (om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne). Formålet er at øge gennemsigtigheden og stabiliteten på EU's energimarkeder samt at bekæmpe insiderhandel og markedsmanipulation.

I 2013 gav forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur agenturet en yderligere rolle i udpegning og overvågning af projekter af fælles interesse.

Agenturet kan nedsætte ekspertgrupperad hoc-basis, som kan bistå med støtte til udvikling af politikker. Der er for tiden tre ekspertgrupper, som har fokus på:

BAGGRUND

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) er et EU-agentur, der blev oprettet ved den tredje energipakke med henblik på at videreføre gennemførelsen af det indre energimarked for elektricitet og naturgas.

Agenturet blev officielt lanceret i marts 2011 og har sæde i Ljubljana i Slovenien.

VIGTIGE BEGREBER

(*)Energireguleringsmyndigheder: organer, som er udpeget af EU-landene til at sikre, at deres energimarkeder fungerer korrekt, dvs. at energiforsyningsselskaberne overholder deres forpligtelser, og at forbrugerne får en pålidelig tjenesteydelse til en rimelig pris.

(*)Transmissionssystemoperatør (TSO): en enhed, som transporterer energi som f.eks. naturgas eller elektricitet, enten nationalt eller regionalt via fast infrastruktur.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1-14)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 713/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1-16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39-75). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 28.10.2015

Top