Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet

Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (»genopretningsprogrammet«) yder finansiel bistand til energisektoren, navnlig til indførelsen af forbindelsesinfrastrukturer, energiproduktion baseret på vedvarende kilder, CO2-opsamling og til fremme af energieffektiviteten.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den søger at indføre genopretningsprogrammet til at finansiere projekter på centrale områder inden for energisektoren: gas- og elinfrastrukturprojekter, offshore-vindkraftanlæg og CO2-opsamling.

HOVEDPUNKTER

  • Programmet finansierer gas- og elinfrastrukturprojekter med henblik på at sikre og sprede energikilderne og -forsyningen, gøre nettenes interoperabilitet (dvs. sammenkoblingen) sikker og pålidelig, udvikle og optimere nettets kapacitet og tilslutte vedvarende energikilder til energinettet.
  • Projekter vedrørende offshore-vindkraftanlæg (*) tildeles støtte, når de overholder bestemte kriterier, der tager højde for opførelsen af infrastrukturen, projektets innovative træk og projektets bidrag til eksisterende net af vindkraftanlæg.
  • Projekter vedrørende CO2-opsamling og -lagring (*) tildeles støtte, når projektet dokumenterer, at det kan opsamle mindst 80 % af CO2-mængden i industrianlæg.
  • Programmet har også et finansielt instrument, der støtter udviklingen af projekter vedrørende energieffektivitet. Den europæiske energieffektivitetsfond, der blev oprettet i 2011, har overtaget rollen med at fordele penge til projekter, der støtter energieffektivitet.
  • Programmets budget er på i alt 3,98 mia. EUR, hvoraf ca. 2,3 mia. EUR tildeles gas- og elinfrastrukturprojekter, 565 mio. EUR tildeles offshore-vindkraftanlæg, 1 mia. EUR tildeles CO2-opsamling og -lagring, og 146 mio. EUR tildeles det finansielle instrument.

BAGGRUND

Genopretningsprogrammet er en del af den økonomiske genopretningsplan, der blev oprettet for at afhjælpe virkningerne af finans- og energikrisen, der påvirkede den europæiske økonomi i 2008.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

(*) Offshore-vindkraftanlæg: vindkraftparker på havet.

(*) CO2 -opsamling og -lagring: en metode til at afbøde klimaforandringer, der består i opsamling og lagring af CO2 fra industrielle anlæg, transport heraf til en lagringslokalitet og injektion i en underjordisk geologisk formation.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 663/2009

1.8.2009

-

EUT L 200, 31.7.2009, s. 31-45

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1233/2010

30.12.2010

-

EUT L 346, 30.12.2010, s. 5-10

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (COM(2013) 791 final af 18.11.2013).

Kommissionens arbejdsdokument Midtvejsevaluering af den europæiske energieffektivitetsfond, der ledsager dokumentet Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (SWD(2013) 457 final af 18.11.2013).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (COM(2014) 669 final af 28.10.2014).

seneste ajourføring 13.08.2015

Top