Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbedring af dæks brændstofeffektivitet, bremseevne og støjniveauer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forbedring af dæks brændstofeffektivitet, bremseevne og støjniveauer

RESUMÉ AF:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

RESUMÉ

Dæk af høj kvalitet kan medføre en betydelig brændstofbesparelse og dermed nedbringe CO2-emissionerne. For at hjælpe forbrugere med at vælge et mere brændstofeffektivt produkt med bedre bremseevner i vådt føre, og som støjer mindre, har de brug for klare og relevante oplysninger om dækkets kvalitet.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne forordning har til formål at harmonisere oplysninger vedrørende dæks energimæssige ydeevne samt om deres bremseevner i vådt føre og rullestøj, der afgives til omgivelserne.

HOVEDPUNKTER

Forordningen gælder for dæk i kategori C1, C2 og C3 (*) og omfatter ikke:

regummierede dæk

professionelle off road-dæk

dæk konstrueret til montering udelukkende på køretøjer, der er registreret første gang før den 1. oktober 1990

dæk af T-typen (*) til reservehjul til midlertidig brug

dæk, som kun er konstrueret til hastigheder under 80 km/h

dæk med en nominel fælgdiameter på op til 254 mm eller på 635 mm og derover

dæk monteret med traktionsforbedrende anordninger (f.eks. pigdæk)

dæk til køretøjer udelukkende beregnet til væddeløbskørsel.

Dækleverandørernes ansvar

Dækleverandører skal overvåge mærkningen af dæk i kategori C1, C2 og C3, der leveres til distributører og forbrugere. Mærkningen omfatter en mærkat, der skal angive:

brændstofeffektivitetsklasse (bogstav A til G)

vådgrebsklasse (bogstav A til G). Vådgrebsprøver af dæk i forskellige klasser er ændret og suppleret ved forordning (EU) nr. 228/2011 og (EU) nr. 1235/2011

rullestøj afgivet til omgivelserne og målt værdi (i decibel).

Leverandører skal offentliggøre disse oplysninger, f.eks. på deres websted eller i kataloger.

Dækdistributørernes ansvar

Distributører skal sikre, at de mærkninger, som leverandørerne leverer, er på et klart synligt sted på dækkene, eller at de er opbevaret på salgsstedet. Hvis forbrugerne ikke kan se dækkene, skal distributørerne udlevere disse oplysninger direkte til forbrugerne.

Billeverandørers og bilforhandleres ansvar

Hvis forbrugere kan vælge dæk, skal billeverandører og bilforhandlere levere dem med oplysninger om deres ydeevne, hvad angår brændstofeffektivitet, bremseevne i vådt føre og rullestøj for hver mulighed.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 11. oktober 2010.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Dæk i kategori C1, C2 og C3: som defineret i forordning (EF) nr. 661/2009:

dæk i kategori C1 — primært til biler

dæk i kategori C2 — primært til lette erhvervskøretøjer såsom varevogne

dæk i kategori C3 — primært til tunge køretøjer (lastbiler og busser).

(*) Dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug: dæk, der er konstrueret til højere oppumpningstryk end normale og forstærkede dæk.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1222/2009

11.1.2010

-

EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46-58

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 228/2011

29.3.2011

-

EUT L 62 af 9.3.2011, s. 1-16

Forordning (EU) nr. 1235/2011

20.12.2011

-

EUT L 317 af 30.11.2011, s. 17-23

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1-24). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 17.10.2015

Top