Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa 2020: Den Europæiske Unions strategi for vækst og beskæftigelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europa 2020: Den Europæiske Unions strategi for vækst og beskæftigelse

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2010) 2020 endelig) — Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

HVAD ER FORMÅLET MED EUROPA 2020-STRATEGIEN?

Europa 2020-strategien har til formål at sikre, at den økonomiske genopblomstring i Den Europæiske Union (EU) efter den økonomiske og finansielle krise bliver ledsaget af en række reformer, der har til formål at skabe et solidt fundament for vækst og jobskabelse inden udgangen af 2020. Strategien beskæftiger sig med de strukturelle svagheder i EU's økonomi og tager også hensyn til globaliseringens langsigtede udfordringer, presset på ressourcerne og befolkningens aldring.

HOVEDPUNKTER

 • Europa 2020-strategien skal gøre det muligt for EU at opnå vækst, som er:
  • intelligent, gennem udvikling af kompetencer og innovation
  • bæredygtig, baseret på en økonomi som er grønnere, mere effektiv i sin forvaltning af ressourcer og mere konkurrencedygtig
  • inklusiv, som sigter efter at styrke beskæftigelsen samt den sociale og territoriale samhørighed.
 • EU har selv fem overordnede målsætninger for denne ambition, som skal være opfyldt senest i 2020:
  • øge beskæftigelsesgraden til mindst 75 % for den del af befolkningen der er mellem 20 og 64 år
  • investere 3 % af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling
  • reducere drivhusgassen med mindst 20 %, øge andelen af vedvarende energikilder til 20 % og øge energieffektiviteten med 20 %
  • reducere skolefrafaldsprocenten til under 10 % og øge andelen af personer med en videregående uddannelse til mindst 40 %
  • reducere antallet af personer der er truet af fattigdom eller social udstødelse med 20 millioner.
 • Målsætningerne i Europa 2020-strategien er også støttet af 7 hovedinitiativer på europæisk niveau og i EU-landene: Innovations-unionen, Ungdommen i bevægelse, Digital dagsorden for Europa, et ressourceeffektivt Europa, en industriel politik på højde med den globale tidsalder, Dagsorden for færdigheder og job samt den europæiske platform mod fattigdom.
 • På europæisk plan er det indre marked, EU's budget og EU's udenrigspolitik yderligere løftestænger, der er med til at nå målsætningerne i Europa 2020-strategien.

Gennemførelse af strategien i løbet af det europæiske semester

 • Europa 2020-strategien gennemføres via brede retningslinjer for den økonomiske politik i EU-landene og EU (Rådets henstilling (EU) 2015/1184) samt retningslinjer for EU-landenes beskæftigelsespolitik (Rådets afgørelse (EU) 2015/1848).
 • EU-landene blev opfordret til at omsætte målene i Europa 2020 til deres egne mål på nationalt niveau. Hvert år i april offentliggør de deres nationale reformprogrammer, der fastlægger de tiltag, der er iværksat for at nå de nationale mål.
 • Europa-Kommissionen er ansvarlig for at følge op på udviklingen. Den fremlægger en årlig vækstgennemgang, vurderer EU-landenes planlagte reformer og fremsender specifikke henstillinger til hvert land.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen — Europa 2020: Strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2014) 130 final af 5.3.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank for stabilitet, vækst og beskæftigelse (COM (2012) 299 final af 30.5.2012)

Konklusioner fra det Europæiske Råd i Bruxelles den 25. og 26. marts 2010

Rådets henstilling (EU) 2015/1184 af 14. juli 2015 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politikker (EUT L 192 af 18.7.2015, s. 27-31)

Rådets afgørelse (EU) 2015/1848 af 5. oktober 2015 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2015 (EUT L 268 af 15.10.2015, s. 28-32)

seneste ajourføring 07.02.2017

Top