Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udvikling af offentlig-private partnerskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Udvikling af offentlig-private partnerskaber

Offentlig-private partnerskaber kan bidrage til igangsætningen af det økonomiske opsving samt den bæredygtige udvikling i den Europæiske Union (EU). I forbindelse med den økonomiske krise er en kombination af offentlige og private kompetencer og kapital afgørende. Kommissionen fremlægger hindringer for oprettelsen af sådanne partnerskaber samt midler til at fremme dem.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europaparlamentet, Rådet, den Europæiske Økonomiske og Sociale Komite og Regionskomiteen af 19. november 2009 angående mobilisering af private og offentlige investeringer med henblik på en igangsætning af det økonomiske opsving samt en langsigtet strukturtilpasning: udvikling af offentlig-private partnerskaber [COM(2009) 615 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Offentlig-private partnerskaber (OPP) er innovative finansieringsløsninger støttet af den Europæiske Union (EU). De kan specielt bidrage til at:

 • lette gennemførelsen af projekter af offentlig interesse, specielt hvad angår infrastruktur og offentlige opgaver på tværs af grænser
 • fordele de finansielle risici samt reducere de omkostninger til infrastruktur som normalt finansieres helt af den offentlige sektor
 • fremme bæredygtig udvikling, innovation samt forskning og udvikling gennem konkurrence og kontrakter indgået med private virksomheder
 • udvide europæiske virksomheders markedsandel af offentlige kontrakter i lande uden for EU.

OPP'er indenfor EU

Disse partnerskaber skal være i overensstemmelse med EU's bestemmelser angående:

 • det indre markeds funktion
 • stabilitets- og vækstpakken
 • EU-lovgivningen for offentlige kontrakter og koncessionskontrakter om tjenesteydelser
 • konkurrencereglerne i tilfælde hvor de offentlig-private partnerskaber udøver økonomisk virksomhed.

Midler kommende fra EU kan bruges til at samfinansiere de offentlig-private partnerskaber. Nationale offentlige og private aktører kan drage fordel af:

 • strukturfonde tilknyttet offentlig-private partnerskaber, på samme måde som med initiativerne JASPER, JESSICA og JEREMIE
 • midler fra den Europæiske Investeringsbank (EIB) samt den Europæiske Investeringsfond (EIF). EIB har ligeledes oprettet et europæisk ekspertcenter (EPEC) (EN) som støtte til etablering af OPP
 • finansielle instrumenter fra det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som fremmer bidrag fra privat finansiering, risikokapital og bevilling af banklån
 • 7. rammeprogram for forskning og udvikling samt det fælles teknologiinitiativ (FTI).

EU anbefaler desuden brugen af innovationsværktøjer:

 • finansieringsfacilitet med risikodeling (DE) (EN) (FR) (RSFF), som er indført af Kommissionen og EIB for at lette tilgangen til låntagning. Der er i den økonomiske genopretningsplan taget højde for at påskynde gennemførelsen af RSFF
 • instrumenterne i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CPI), som støtter offentlig-private partnerskaber indenfor områderne for forskning, teknologisk udvikling og innovation.

OPP udenfor EU

Offentlig-private partnerskaber kan gennemføres indenfor rammerne for udvidelsesstrategien og ekstern samarbejdsvirksomhed. EU bidrager ligeledes til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi, et internationalt OPP forbeholdt investorer i udviklingslandene.

Derudover fremmer EU bedre gennemskuelighed og funktionsmåde for OPP i forbindelse med disses internationale handelsforbindelser.

Hindringer for oprettelse af OPP

Den økonomiske krise har begrænset adgangen til finansiering grundet:

 • stigning i låneomkostninger
 • reducering af bankløbetiden for at nedsætte lånetiden
 • mangel på finansiering i begyndelsen af den offentlige indkøbsproces.

Derfor har Kommissionen fremlagt en midlertidig fællesramme for statsstøtte, som skal fremme tilgangen til finansiering i økonomiske kriseperioder.

Oprettelsen af OPP indebærer ofte:

 • betydelige finansielle midler
 • ekspertise og særlige uddannelser indenfor den offentlige sektor
 • komplicerede finansielle pakkeløsninger
 • en langsigtet forpligtigelse fra myndighedernes side.

Offentlig-private partnerskaber på området indenfor teknologisk innovation er afgørende for EU's konkurrenceevne. Kommissionen bør oprette en særlig ramme for at:

 • lette oprettelsen af OPP og sikre risiko- samt ansvarsfordelingen mellem de offentlige og private aktører
 • garantere tilgangen til finansiering gennem tilskud, offentlige kontrakter eller investeringer.

Forholdsregler vedtaget af EU

Den økonomiske krise har en negativ indvirkning på de offentlige finanser samt på projekter som kræver langsigtede investeringer. Derfor vil Kommissionen lede fem særlige foranstaltninger i 2010, i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan, for at forbedre oprettelsen af offentlig-private partnerskaber:

 • etablere en dialog- og udvekslingsgruppe for parterne som er involveret i et OPP
 • øge de tilgængelige finansielle midler ved hjælp af de nuværende europæiske finansielle instrumenter og ved at udarbejde særlige instrumenter
 • sikre at de offentlige og private forvaltningsorganer behandles lige når der er tale om europæisk finansiering
 • fremme innovationen, særligt ved at tillade EU at deltage i privatretlige sammenslutninger samt at investere direkte i projekter
 • foreslå et nyt juridisk instrument i spørgsmål om offentlige koncessionskontrakter for tjenesteydelser indgået med den private sektor.

Kommissionen bør ligeledes evaluere en række supplerende forholdsregler inden udgangen af 2011. Det drejer sig om at:

 • udvide anvendelsesområdet for europæiske finansielle instrumenter
 • komplettere effektevalueringen af initiativet for tildeling af koncessionskontrakter for tjenesteydelser
 • forbedre regnskabspraksis
 • udbrede specialiserede kompetencer og knowhow
 • fremme informations- og kommunikationsteknologier samt innovation.

See also

 • Internetsiden for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked om offentlig-private partnerskaber (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 15.04.2010

Top