Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Social dialog i sektorerne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Social dialog i sektorerne

RESUMÉ AF:

Afgørelse 98/500/EF om fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den danner grundlag for at oprette sektordialogudvalg på forskellige områder med EU-aktiviteter, hvor repræsentanter for arbejdsgiverne og arbejdstagerne (også kaldet »arbejdsmarkedets parter«) kan mødes og drøfte politikudvikling. De er en del af den bredere europæiske sociale dialog (*), som er et bærende element i EU’s sociale model og samfundsforvaltning.

HOVEDPUNKTER

 • Der oprettes sektordialogudvalg i sektorer, hvor organisationer, som repræsenterer arbejdstagerne og arbejdsgiverne i denne sektor, sammen angiver, at de ønsker at deltage i en dialog på EU-plan. De skal:
  • have tilknytning til specifikke økonomiske sektorer som f.eks. bankvæsen eller landbrug
  • bestå af organisationer, som er anerkendte som arbejdsmarkedets parter på nationalt plan
  • have beføjelse til at forhandle om aftaler
  • være repræsentative for flere EU-lande
  • have egnede strukturer og ressourcer til at sikre deres effektive deltagelse i arbejde på EU-plan.
 • De enkelte udvalg:
  • høres om tiltag på EU-plan, der har sociale og arbejdsmarkedsmæssige følger på deres område
  • udvikler og fremmer den sociale dialog på sektorplan
  • må maksimalt have 66 medlemmer, med det samme antal repræsentanter for hhv. arbejdsgivere og arbejdstagere
  • fastsætter sammen med Europa-Kommissionen deres egne forretningsordener
  • mødes mindst en gang om året
  • ledes af en repræsentant for enten arbejdsgiverne eller arbejdstagerne eller af en repræsentant for Kommissionen
  • gennemgår regelmæssigt deres aktiviteter sammen med Kommissionen.
 • Sektordialogudvalgene træder i stedet for tidligere former for sektorsamarbejde mellem arbejdsmarkedets parter.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. maj 1998.

BAGGRUND

Artikel 152 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bekræfter EU’s forpligtelse til at støtte den europæiske sociale dialog og anerkender, at arbejdsmarkedets parter i Europa er autonome.

Siden 1998 har Kommissionen oprettet over 40 af disse sektordialogudvalg. De dækker omkring 150 millioner arbejdstagere i EU i sektorer som f.eks. forskellige former for transport, landbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, handel, offentlige tjenester, konstruktion af maskiner og udstyr, hoteller og restauranter samt bankvæsen.

Dialogen har ført til aftaler om cirka 900 tekster af forskellig juridisk status.

Se Arbejdsmarkedsdialog på tværs af sektorer på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

VIGTIGT BEGREB

(*) Den europæiske sociale dialog: drøftelser, høringer, forhandlinger og fælles aktiviteter, som involverer begge sider i branchen (arbejdsgiverne og arbejdstagerne).

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 98/500/EF af 20. maj 1998 om oprettelse af sektordialogudvalg til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 27-28)

Efterfølgende ændringer til Kommissionens afgørelse 98/500/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om den sociale dialog i de enkelte sektorers funktionsmåde og potentiale (SEC(2010) 964 final af 22.7.2010)

seneste ajourføring 23.05.2016

Top