Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Information og høring af arbejdstagerne — europæiske samarbejdsudvalg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Information og høring af arbejdstagerne — europæiske samarbejdsudvalg

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/38/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg (eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det søger at sikre retten til information (*) og høring (*) i forbindelse med grænseoverskridende sager for personale i fællesskabsvirksomheder (*) (med mindst 1 000 ansatte) eller fællesskabskoncerner (*). Dette opnås ved at oprette et europæisk samarbejdsudvalg eller via andre egnede procedurer.

HOVEDPUNKTER

  • Ledelsen informerer og hører arbejdstagerne på tværs af grænserne gennem de europæiske samarbejdsudvalg om udviklingen i virksomhedens aktiviteter samt eventuelle væsentlige beslutninger, som ville kunne påvirke dem.
  • Den centrale ledelse er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger med henblik på at indlede forhandlinger om at nedsætte et europæisk samarbejdsudvalg eller procedurer for information og høring.
  • De nærmere regler aftales mellem den centrale ledelse og arbejdstagerrepræsentanterne i et særligt forhandlingsorgan.
  • Arbejdstagerrepræsentanterne eller eksperter, der bistår dem, må ikke videregive oplysninger, som de udtrykkeligt har modtaget som fortrolige oplysninger.
  • Medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg skal råde over de nødvendige midler til at anvende de rettigheder, der følger af denne lovgivning. Det omfatter uddannelse af arbejdstagerrepræsentanterne uden løntab.
  • Tidligere kunne EU-landene undtage besætningsmedlemmer i handelsflåden. Disse blev dog omfattet af direktivet i en ændring, som blev vedtaget i oktober 2015 (direktiv (EU) 2015/1794).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 5. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 5. juni 2011.

BAGGRUND

I 2016 vil Kommissionens tjenestegrene undersøge den indvirkning, som gennemførelse af direktiv 2009/38/EF har haft, særligt som følge af ændringerne til direktiv 94/45/EF (den oprindelige lovgivning om europæiske samarbejdsudvalg, som blev erstattet af direktiv 2009/38/EF).

VIGTIGE BEGREBER

(*) Information: arbejdsgiverens videregivelse af oplysninger til arbejdstagerrepræsentanterne for at de kan sætte sig ind i sagens indhold og vurdere dens indvirkning.

(*) Høring: en dialog mellem den centrale ledelse og arbejdstagerrepræsentanterne, som giver sidstnævnte mulighed for at udtrykke sin holdning.

(*) Fællesskabsvirksomhed: en virksomhed med mindst 1 000 ansatte i mere end ét EU-land og 150 ansatte i mindst to af dem.

(*) Fællesskabskoncern: en koncern med mindst 1 000 ansatte i alt, to virksomheder i forskellige EU-lande og 150 ansatte i mindst to af dem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28-44)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/38/EF er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1794 af 6. oktober 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF samt Rådets direktiv 98/59/EF og 2001/23/EF for så vidt angår søfarende (EUT L 263 af 8.10.2015, s. 1-5)

seneste ajourføring 18.01.2016

Top