Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Princip om ligebehandling af personer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Princip om ligebehandling af personer

Den Europæiske Union (EU) har en af de mest avancerede juridiske rammer til sin rådighed med henblik på bekæmpelse af diskrimination. Denne ramme skal imidlertid kompletteres med henblik på at udvide området for princippet om ligebehandling af personer.

RETSAKT

Rådets direktivforslag af 2. juli 2008 om iværksættelse af princippet om ligebehandling af personer uanset religion, overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering.

RESUMÉ

Nærværende direktivforslag tager sigte på at beskytte personer mod diskrimination, som er forårsaget af handicap, alder, seksuel orientering, religion eller overbevisninger.

Iværksættelse af princippet om ligebehandling skal komplettere den juridiske ramme i den Europæiske Union (EU), som består af direktiver om ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse, ligebehandling af kvinder og mænd uden for arbejdsmarkedet og ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Anvendelsesområde

Princippet om ligebehandling betyder forbud mod direkte diskrimination * og mod indirekte diskrimination * . Princippet gælder for alle i den private og i den offentlige sektor og i offentlige organer. Princippets anvendelsesområde dækker sociale beskyttelsesordninger (herunder social sikring og sundhedsydelser), sociale ydelser, uddannelse, såvel som adgang til varer og tjenesteydelser, herunder bolig og befordring.

Der skal på forhånd fastsættes specifikke foranstaltninger og reguleringer, således at de handicappede effektivt og uden risiko for diskrimination kan benytte sig af direktivets anvendelsesområde. Disse foranstaltninger skal dog ikke udgøre en uforholdsmæssig byrde. Denne byrde kan udlignes af foranstaltninger inden for rammerne af ligebehandlingspolitikken på nationalt plan.

Ligebehandlingsprincippets anvendelse, som det er fastsat af direktivforslaget, sætter ikke spørgsmålstegn ved de nationale lovgivninger vedrørende verdslighed og opbygningen af medlemsstaternes uddannelsessystemer. Princippet gælder ikke forskelsbehandling på grund af religion eller overbevisning for undervisningsinstitutioner, som er grundlagt på bestemte principper om religion eller overbevisning. Endvidere gælder forslagets anvendelsesområde ikke for borgere uden for EU, som oplever forskelsbehandling på medlemsstaternes territorium som følge af nationalitet eller juridisk statut.

Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde foranstaltninger, som er mere beskyttende end de minimalforskrifter, som er fastsat af direktivet, såvel som foranstaltninger vedrørende positiv diskrimination der tager sigte på at kompensere for ulemper forbundet med religion, overbevisning, alder, handicap eller seksuel orientering.

Klagemuligheder

Enhver som krænkes som følge af overgreb på ligebehandlingsprincippet, eller som har berettiget interesse i at sikre respekt omkring sin egen person, skal have adgang til at indgive klage ad rettens vej.

Medlemsstaterne skal tage deres forholdsregler for at tilpasse det juridiske system, navnlig ved at dele bevisbyrden mellem sagsøger og sagsøgte og ved at iværksætte forholdsregler, som kan beskytte personer, der har indgivet klage over diskrimination, mod eventuelle gengældelsesforanstaltninger.

Medlemsstaterne skal ligeledes etablere uafhængige organer, hvis aktiviteter tager sigte på at:

  • Støtte ofrene i deres retshandlinger
  • Offentliggøre studier og rapporter om diskrimination

Kontekst

Direktivforslaget har sin baggrund i prioriteterne i den nye sociale agenda og i rammestrategi for ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle.

Det er på linje med principperne i FN-konventionen om handicappedes rettigheder.

Retsaktens nøglebegreber

  • Når en person bliver behandlet mindre gunstigt end en anden bliver behandlet, er blevet behandlet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
  • Indirekte diskrimination:

Referencer og procedurer

Forsla

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008)426 endelig udg.

-

CNS/2008/0140

Seneste ajourføring: 17.07.2011

Top