Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Retningslinjer for beskæftigelsespolitikken (2008-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Retningslinjer for beskæftigelsespolitikken (2008-2010)

De retningslinjer, som er blevet foreslået af Kommissionen, skal skabe større sammenhæng mellem politikkerne i medlemsstaterne i Den Europæiske Union med henblik på at fremme varig beskæftigelse og vækst.

RETSAKT

Rådets beslutning 2008/618/EF af 15. juli 2008 om retningslinjer for medlemsstaternes politikker.

RESUMÉ

Retningslinjerne for beskæftigelsen udgør en af de tre grundpiller i de integrerede retningslinjer for perioden 2008-2010. De kompletterer de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 2008-2010 (BEPG), som er tilpasset de makro- og mikroøkonomiske politikker på nationalt plan.

Medlemsstaterne skal fastsætte politikker, som gør det muligt at opnå fuld beskæftigelse, bedre kvalitet og produktivitet i arbejdet og styrket social og territorial samhørighed (Retningslinje n° 17). Med disse prioriteter for øje frem til 2010 skal Den Europæiske Union (EU) opnå en beskæftigelsesfrekvens på samlet 70 %, på mindst 60 % for kvinder og på 50 % for ældre arbejdstagere (aldersgruppen 55-64 år).

Kommissionen foreslår tre prioriteringsområder for beskæftigelse og vækst:

  • Det skal gøres mere attraktivt at arbejde, udbuddet af arbejdskraft skal øges, og de sociale beskyttelsessystemer skal moderniseres

På grund af aldringen i den europæiske befolkning skal beskæftigelsespolitikken tilpasses de forskellige stadier i livscyklussen (retningslinje n°18). Indsatsen skal begunstige en forlængelse af arbejdslivet og en aktiv aldring, samtidig med at den skal sikre modernisering og levedygtighed af de sociale beskyttelsessystemer (herunder pensions- og sundhedsordninger). Tilpassede politikker skal ligeledes nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i overensstemmelse med de målsætninger, som fremgår af ungdomspagten.Samt øge beskæftigelsen blandt kvinder ved at sikre ligebehandling af mænd og kvinder. Politikkerne skal gøre det muligt at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv gennem udvikling af børnepasningsordninger og pleje af pårørende.

Det europæiske arbejdsmarked skal fremme det rummelige arbejdsmarked og gøre det attraktivt at arbejde, især for de arbejdssøgende. Arbejdsmarkedet skal fungere som en social integrationsfaktor (retningslinje n°19). I den hensigt skal der iværksættes foranstaltninger til støtte for aktiv inklusion i form af personlig vejledning på et tidligt tidspunkt. På samme måde skal der tages højde for positive og negative incitamenter, som er knyttet til skatte- og overførselssystemer. Der skal udvikles nye jobs inden for tjenesteydelser til personer og virksomheder.

Balancen mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft (retningslinje n°20) kan forbedres gennem modernisering af de nationale strukturer på arbejdsmarkedet, især ved at gøre udbredelsen af beskæftigelses- og uddannelsestilbud mere synlig og ved en bedre foregribelse af manglen på arbejdskraft. Det er ligeledes vigtigt at støtte arbejdstageres mobilitet i hele Europa og drage nytte af indvandret arbejdskraft.

  • Forbedre arbejdstageres og virksomheders omstillingsevne i forhold til konjunkturen

For bedre at kunne imødegå de økonomiske og sociale forandringer skal arbejdsmarkedet være mere fleksibelt og mere homogent, samtidig med at det garanterer sikker beskæftigelse (retningslinje n°21). Medlemsstaterne skal integrere disse målsætninger i deres nationale lovgivninger og fremme innovative former for arbejdstilrettelæggelse. De skal foregribe de økonomiske omstruktureringer, således at de sociale omkostninger bringes ned, og det bliver lettere at omstille sig på arbejdsmarkedet.

Udvikling af arbejdskraftomkostninger og indførelse af lønfastsættelsesmekanismer skal fremme beskæftigelsen (retningslinje n°22). Arbejdsmarkedets parter skal opstille rammer for lønaftalesystemer, som kan tage højde for produktiviteten og arbejdsmarkedets målsætninger. Hvorimod skattebyrden for de lavest lønnede skal reduceres.

  • Investering i menneskelig kapital gennem forbedring af uddannelse og kompetencer

Investeringen i menneskelig kapital (retningslinje n°23) skal øges. Dette gennem integrerede uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker på alle uddannelsesniveauer. Såvel som ved reduktion i antallet af elever, som forlader skolen for tidligt. Der skal indføres strategier til at udvikle livslang læring, disse kan især understøttes af økonomiske incitamenter.

Uddannelsessystemerne skal tilpasses de nye kompetencekrav (retningslinje n°24). Disse systemer skal sikre åbenhed og kvalitet, såvel som et bredt udbud af uddannelsesmuligheder samt mulighed for mobilitet. Uddannelse og læring skal være tilgængelig for alle, særlig gennem tilrettelæggelse af arbejdstiden, erhvervsvejledning og udgiftsdeling. Der skal være bedre mulighed for at anerkende og validere uformelle og ikke-formelle færdigheder og læring.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2008/618/EF

-

-

EUT L 198 af 26.7.2008

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets henstilling 2009/531/EF af 25. juni 2009 om ajourføringen i 2009 af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker og gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [EUT L 183 af 15.7.2009]. Henstillingen skal give medlemsstaterne mulighed for at forbedre gennemførelsen af Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse (cyklus 2008-2010). Den omfatter både de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken.

Henstillingen er tilpasset efter den økonomiske og sociale situation i hver medlemsstat og tager højde for afmatningen forårsaget af den internationale finanskrise.

Følgelig skal medlemsstaterne tilpasse deres nationale reformprogrammer og sikre opfølgning på deres aktioner i årsberetningen over gennemførelsen af programmerne.

Rådets beslutning 2009/536/EF af 7. juli 2009 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker. Retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken vedtaget ved Rådets beslutning 2008/618/EF af 15. juli 2008 fastholdes i 2009.

Seneste ajourføring: 19.11.2009

Top