Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udvidelsesstrategi 2011-2012

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Udvidelsesstrategi 2011-2012

Europa-Kommissionen fremlægger sin udvidelsesstrategi for 2011-2012. Den gør status over fremskridtene vedrørende udvidelsesprocessen i landene på Vestbalkan, Tyrkiet og Island og opstiller fremtidige prioriteter.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 12. oktober 2011 – Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012 [KOM(2011) 666 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Udvidelsesprocessen er trådt ind i en ny fase, navnlig vedrørende afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien, der forventes at tiltræde Den Europæiske Union (EU) i midten af 2013. På baggrund af de vellykkede forhandlinger forventer Europa-Kommissionen at tage udgangspunkt i erfaringerne i de kommende forhandlinger med de øvrige lande.

I denne meddelelse gøres der status over EU's udvidelsesdagsorden. Den opstiller de strategiske prioriteter for 2011-2012 og de midler, der skal anvendes for at indfri målsætningerne.

Prioriteter for udvidelsesstrategien 2011-2012

Inden for rammerne af udvidelsesstrategien anbefaler Kommissionen:

  • styrkelse af retsstatsområdet og reformer af offentlige administrationer
  • garanti for mediernes ytringsfrihed
  • styrkelse af det regionale samarbejde og forsoningen i landene på Vestbalkan
  • støtte til økonomisk opsving i kandidatlande og mulige kandidatlande og integration af deres økonomier under rammerne for Europa 2020-strategien
  • udvikling af transport- og energinet.

Fremskridt i landene på Vestbalkan

Tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien blev afsluttet i juni 2011, og landet opfylder nu tiltrædelseskriterierne. Tiltrædelsestraktaten blev undertegnet i december 2011. Såfremt de nødvendige ratificeringsprocedurer afsluttes, kan Kroatien således tiltræde EU den 1. juli 2013.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfylder fortsat på tilstrækkelig vis de politiske kriterier. Der er gjort visse fremskridt med hensyn til reformen af parlamentet, retsvæsenet og den offentlige forvaltning. Der skal gøres en yderligere indsats, især med hensyn til ytringsfrihed i medierne og bekæmpelsen af korruption. Kommissionen gentager sin anbefaling om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Montenegro har siden december 2010 haft status som kandidatland. Montenegro har siden udtalelsens vedtagelse gjort gode fremskridt med hensyn til at forbedre de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Der er dog behov for en vedvarende indsats for at bekæmpe korruption på højt plan og organiseret kriminalitet. Kommissionen anbefaler, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger.

Albaniens hjemlige politiske scene har i høj grad været præget af det fortsatte politiske dødvande, både før og efter valget i maj 2011. De politiske kræfter i Albanien har dog genetableret en politisk dialog mod slutningen af året. Albanien har generelt gjort begrænsede fremskridt med hensyn til de politiske kriterier for medlemskab, dog er der sket visse fremskridt med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet.

Efter valget i oktober 2010 har Bosnien-Hercegovina ikke kunnet danne en centralregering, og landet har ikke kunnet gennemføre de reformer, der skal sikre yderligere fremskridt på vejen mod EU-medlemskab. Styringen af landet involverer fortsat international tilstedeværelse på grundlag af et eksklusivt mandat.

Kommissionen anbefaler, at Serbien får status som kandidatland, ud fra den antagelse, at Serbien genoptager dialogen med Pristina og hurtigt går i gang med i god tro at gennemføre de hidtil indgåede aftaler. Kommissionen anbefaler derfor, at der indledes forhandlinger med Serbien om tiltrædelse af Den Europæiske Union, så snart landet har opnået betydelige fremskridt hen imod en normalisering af forbindelserne med Pristina. Serbien er godt på vej til på tilfredsstillende vis at opfylde de politiske kriterier, som blev fastsat på Det Europæiske Råds møde i København i 1993, og betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen. På sigt forventer Kommissionen, at Serbien vil kunne opfylde tiltrædelseskravene, forudsat at de igangværende fremskridt fortsætter.

I Kosovo (jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999) har perioden 2010-2011 været præget af parlamentsvalg, som blev udskrevet før tid, og parlamentets valg af en ny præsident i april 2011. På den baggrund er der sket få fremskridt med reformdagsordenen, dog er der gennemført en vedvarende indsats på områder som handel og etableringen af et nationalt råd for EU-integration. Der skal gøres langt mere for at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption. Kommissionen foreslår til trods herfor iværksættelse af de initiativer, som er omhandlet i meddelelsen om Kosovo fra 2009, navnlig på områderne visumfritagelse, handelsaftaler og deltagelse i EU's programmer.

Fremskridt gennemført i Tyrkiet

Nærværende strategi understreger, at Tyrkiet via toldunionen allerede i vid udstrækning er integreret med EU for så vidt angår handel og udenlandske investeringer. Det er stadig afgørende, at Tyrkiet fortsætter sine reformer vedrørende de politiske tiltrædelseskriterier. Det er afgørende, at der gøres en yderligere indsats for at garantere grundlæggende rettigheder i praksis, især ytringsfrihed, kvinders rettigheder og religionsfrihed.

I international sammenhæng har Tyrkiet spillet en markant rolle i den seneste udvikling i Nordafrika og Mellemøsten i 2011. Forholdet til Cypern er dog fortsat anspændt. Kommissionen vil arbejde for at skabe en ny og positiv dagsorden, der kan sikre mere konstruktive og positive forbindelser med landet.

Fremskridt gennemført i Island

Island er fortsat ved at komme sig oven på det finansielle og økonomiske sammenbrud i 2008/2009. Den politiske situation er forblevet stabil, og det har bevirket, at Islands tiltrædelsesproces er blevet videreført. Landet har en omfattende EU-integrering. Meddelelsen konstaterer, at forhandlingerne mellem Island og EU forløber tilfredsstillende.

Støtte til udvidelsesprocessen

Kommissionen støtter udvidelsesprocessen gennem:

  • finansiel bistand, primært via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), som har et samlet budget for perioden 2007-2013 på 11,6 mia. EUR
  • visumfritagelse og mobilitet der fungerer som et kraftigt reformincitament
  • information og kommunikation til fremme af en saglig offentlig debat.

See also

  • Generaldirektoratet for Udvidelse – Udvidelsesstrategi og statusrapporter 2011 (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 05.01.2012

Top