Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prioriteter for erhvervsrettet uddannelse (2011-2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prioriteter for erhvervsrettet uddannelse (2011-2020)

Rådet definerer prioriteterne for erhvervsrettet uddannelse for perioden 2011-2020 og de nationale mål, der skal opfyldes på kort sigt, samt støtten fra Den Europæiske Union (EU).

RESUMÉ

Rådet fastsætter prioriteterne i Københavnprocessen for perioden 2011-2020. Københavnprocessen har til formål at forbedre de erhvervsrettede uddannelsers (VET) kvalitet og tiltrækningskraft ved at styrke samarbejdet på EU-plan.

Disse opdaterede mål skal hjælpe med at nå prioriteterne og initiativerne i Europa 2020-strategien. VET er afgørende for at nå to af strategiens mål: senest i 2020 at øge procentdelen af 30-34-årige, der har afsluttet en videregående uddannelse eller tilsvarende, til mindst 40 % og at reducere skolefrafaldet til mindre end 10 %.

En samlet vision

Rådet vurderer, at VET-politikker for at være helt effektive skal stile efter en global tilgang, der tager højde for sociale politikker og beskæftigelsespolitikker.

Senest i 2020 skal VET-systemerne være mere attraktive og tilgængelige for alle og yde kvalitetsundervisning med høj relevans for arbejdsmarkedet. De skal være tilstrækkeligt fleksible til at tillade gennemtrængelighed mellem de forskellige uddannelsessystemer (skoleuddannelse, videregående uddannelse osv.). Efter- og videreuddannelse skal være let tilgængelig og mere karriereorienteret. Mulighederne for at tage en del af den erhvervsrettede uddannelse i udlandet skal styrkes.

Målene 2011-2020

Der defineres flere strategiske mål, der skal opfyldes inden 2020. Hvert af dem ledsages af kortfristede resultater (2011-2014), der skal forfølges på nationalt plan, og oplysninger om støtten fra Den Europæiske Union (EU) til at nå dem. Der er udpeget seks strategiske mål, nemlig:

 • at gøre I-VET til et attraktivt uddannelsestilbud. De nationale myndigheder opfordres til på kort sigt at gøre VET mere attraktive men også til at støtte aktiviteter, der giver studerende mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige fagområder og karrieremuligheder.
 • at fremme ekspertise, kvalitet og relevans i VET for arbejdsmarkedet. Mellem 2011 og 2014 bør der ske fremskridt, hvad angår indførelse af nationale rammer for kvalitetssikring. Samarbejde mellem VET-institutioner og virksomheder bør desuden styrkes, især ved at arrangere praktikantophold for undervisere i virksomheder. VET-institutioner bør modtage tilbagemeldinger om beskæftigelsesegnetheden af de færdiguddannede studerende.
 • at sikre fleksibel adgang til uddannelse og kvalifikationer. Det vil være nødvendigt på nationalt plan og på kort sigt at gennemgå brugen af incitamenterne til at deltage i VET samt af de involverede interessenters rettigheder og forpligtelser. Nationale myndigheder bør desuden træffe de relevante foranstaltninger for at tilskynde til at deltage i efter- og videreuddannelse. Der bør skabes overensstemmelse mellem niveauerne i den europæiske referenceramme for kvalifikationer og dem i de nationale rammer inden 2012.
 • at opfordre til international mobilitet i VET. Til dette formål bør EU-landene især tilskynde studerende og fagfolk til at deltage i et mobilitetsprogram og tilskynde lokale og regionale myndigheder samt VET-institutioner til at udvikle internationaliseringsstrategier. Sprogindlæring bør integreres i læseplanerne.
 • at fremme innovation, kreativitet og iværksætterkultur samt at bruge nye teknologier. På nationalt plan bør der tilskyndes til partnerskaber mellem VET-institutioner, højere læreanstalter samt design-, kunst-, forsknings- og innovationscentre. VET-institutioner bør udstyres med det nødvendige udstyr, hvad angår nye teknologier. Fremme af praktiske erfaringer bør også tilskynde iværksætterkulturen.
 • at gøre VET tilgængelig for alle navnlig ved at forbedre dets bidrag til at tackle skolefrafaldet. Lavtuddannedes og andre udsatte gruppers deltagelse bør tilskyndes gennem brugen af passende vejlednings- og støttetjenester, nye teknologier og eksisterende overvågningssystemer.

Rådet definerer desuden 5 tværgående mål:

 • større involvering af VET-interessenter og udbredelse af kendskabet til de resultater, man har opnået gennem europæisk samarbejde
 • samordning af styringen af europæiske og nationale instrumenter inden for gennemsigtighed, anerkendelse, kvalitetssikring og mobilitet
 • intensiveret samarbejde om VET-politik og andre relevante politikområder
 • forbedring af kvaliteten og sammenligneligheden af data til EU's politikudformning inden for VET
 • god brug af EU-støtte.

Baggrund

De mål, der er defineret i konklusionerne, er godkendt i kommunikéet fra Brugge af 7. december 2010, der er vedtaget af uddannelsesministrene fra 33 europæiske lande, arbejdsmarkedsparterne og Europa-Kommissionen.

DOKUMENT

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om prioriteterne inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsrettet uddannelse for perioden 2011-2020 (EUT C 324 af 1.12.2010, s. 5-15)

seneste ajourføring 24.09.2015

Top