Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernisering af erhvervsuddannelse i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernisering af erhvervsuddannelse i Europa

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien (KOM(2010) 296 endelig af 9. juni 2010)

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) sigter på at modernisere erhvervsuddannelser (VET) for at gøre dem mere tiltrækkende og styrke deres rolle i EU's generelle dagsorden for vækst og beskæftigelse.

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den foreslog at relancere samarbejdet om VET på tværs af EU, fordi det bidrager til Europa 2020-strategiens målsætninger og til strategirammen uddannelse.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen beskriver de vigtigste VET-prioriteter for strategirammen erhvervsuddannelser.

Livslang læring*

 • Adgang til uddannelsesmuligheder skal maksimeres, fordi flere mennesker skifter karriere.
 • Der er behov for større fleksibilitet i forbindelse med, hvordan læringsresultater opnås, hvordan de bedømmes, og hvordan de fører til kvalifikationer.
 • Arbejdsgivere, udbydere af erhvervsuddannelse og højere uddannelsesinstitutioner skal også spille en større rolle i forbedringen af VET-udbuddet.
 • Kvalifikationer, der erhverves uden for de formelle uddannelsessystemer, kan valideres via en resultatbaseret fremgangsmåde for erhvervskvalifikationer baseret på:

Meddelelsen fremhæver også det akutte behov for grænseoverskridende mobilitet inden for VET.

Forbedring af VET

 • De foranstaltninger, der foreslås til forbedring af kvaliteten, effektiviteten og til styrkelse af interessen for VET, omfatter:
  • indførelse af kvalitetssikringssystemer baseret på en europæiske referenceramme for kvalitetssikring af VET på nationalt plan
  • evaluering af læreres og instruktøreres kvalifikationer
  • udviklingen af nøglekompetencer gennem arbejdsbaseret læring
  • udvikling af værktøjer til at matche færdigheder og tilgængelige jobs for at styrke arbejdsmarkedsrelevansen.

VET bidrager til at bekæmpe social udstødelse og fremmer inklusiv vækst. Dårligt stillede lærende kan få mere ud af arbejdsbaseret læring uden for klasseværelset, der er relevant for arbejdsmarkedet.

Meddelelsen opfordrer også til at fremme kreativitet og iværksætteri.

Efterfølgende udviklinger

Det europæiske center for udvikling af erhvervsuddannelse (Cedefop) offentliggjorde i 2015 en overvågningsrapport om fremskridtene inden for VET fra 2010-2014.

Af den fremgår det, at to tredjedele af EU-landene havde indført VET-reformer, navnlig hvad angår nøglekompetencer, arbejdsbaseret læring, mere interaktion mellem VET-udbydere og beskæftigelsesaktører.

Der er dog behov for flere fremskridt inden for områder såsom

 • fremme af livslang læring (*)
 • mobilitet og
 • validering af uformel læring (*).

I 2015 udarbejdede EU-ministrene et udkast til Rigakonklusionerne. De foreslår nye prioriteter på mellemlang sigt for VET. Disse omfatter:

 • større opfordring til at fremme arbejdsbaseret læring
 • udvidet adgang til VET og
 • yderligere styrkelse af nøglekompetencer i VET-læseplanerne.

Vigtigheden af VET blev også fremhævet i Europa-Kommissionens meddelelse om nytænkning af uddannelse samt Rådets henstilling om ungdomsgaranti fra 2013.

BAGGRUND

Meddelelsen er et vigtigt element i Københavnsprocessen fra 2002, der sigter på at forbedre resultaterne og kvaliteten af samt styrke interessen for VET i Europa. Den blev senere i 2010 efterfulgt af kommuniké fra Brugge, der indeholdt en række kortsigtede forslag for VET.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Livslang læring: læring igennem hele en persons liv for at forbedre færdigheder, kompetencer, viden og kvalifikationer.

(*) Uformel læring: læring i »uformelle« situationer (såsom i sportsklubber eller ungdomsklubber) i modsætning til »formel« læring (skoler, universiteter osv.).

seneste ajourføring 14.10.2015

Top