Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)

Det europæiske samarbejde på ungdomsområdet i perioden 2010-2018 sigter på at forbedre samarbejdet mellem landene i Den Europæiske Union (EU) for at give unge mennesker bedre muligheder.

DOKUMENT

Rådets resolution af 27. november 2009 om nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018) (Den Europæiske Unions Tidende C 311 af 19.12.2009, s. 1-11)

RESUMÉ

Det europæiske samarbejde på ungdomsområdet i perioden 2010-2018 sigter på at forbedre samarbejdet mellem landene i Den Europæiske Union (EU) for at give unge mennesker bedre muligheder.

HVAD OMFATTER EU-SAMARBEJDET PÅ UNGDOMSOMRÅDET?

Rådets resolution, der blev vedtaget i 2009, fastlægger en fornyet ramme for EU-samarbejdet på ungdomsområdet for perioden 2010-2018. Den følger en første ramme, der blev vedtaget i 2002 for perioden 2002-2009.

Hovedformålet med denne fornyede ramme, eller »EU’s ungdomsstrategi« , er at forbedre effektiviteten i det samarbejde og de tiltag, der allerede er sat i værk, og give unge i EU flere fordele.

Denne strategi har primært to målsætninger:

  • give unge flere og lige muligheder med hensyn til uddannelse og på arbejdsmarkedet
  • opfordre unge mennesker til at tage aktivt del i samfundet.

Disse målsætninger skal opfyldes ved at støtte dialog mellem unge og beslutningstagere for at fremme aktivt medborgerskab, støtte social integration og sikre, at unge mennesker inddrages i EU’s udarbejdelse af politikker.

Til det formål opfordres der til specifikke initiativer, der er målrettet mod unge, og integreringsinitiativer på otte områder:

  • uddannelse
  • beskæftigelse og iværksætterkultur
  • sundhed og trivsel
  • unges deltagelse i EU’s demokratiske proces og i samfundet inden for en specifik EU-struktureret dialog (med fokus på ungdomsmobilisering i 2014 og 2015)
  • frivilligt arbejde
  • social inddragelse
  • unge og verden med tiltag rettet direkte mod at hjælpe unge med at deltage i aktiviteter uden for EU eller blive involveret i områder såsom klimaændringer, internationalt samarbejde og menneskerettigheder
  • kreativitet og kultur.

EU-landenes og Kommissionens rolle

Europa-Kommissionen og EU-landene opfordres til at iværksætte foranstaltninger, der bidrager til at nå målsætningerne i ungdomsstrategien. Tiltag på disse områder skal anvendes ved hjælp af en åben koordinationsmetode, der kræver politisk vilje fra EU-landene og specifikke arbejdsmetoder.

De vigtigste gennemførelsesinstrumenter for EU’s ungdomsstrategi er gensidig læring mellem EU-landene, fokus på evidensbasering, overvågning og rapportering, dialog med unge samt mobilisering af EU-programmer, såsom Erasmus+-programmet.

EU’s ungdomsstrategi opfordrer også til at tage behørigt hensyn til ungdomsspørgsmål på andre politikområder, der har en indvirkning på de unges liv: ungdomsbeskæftigelse (herunder ungdomsgarantiordningen) og social inddragelse (EU-platform mod fattigdom og social udstødelse) er tydelige eksempler på disse politikker.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens ungdomsportal og på webstederne for EU’s ungdomsstrategi. Se desuden EU-ungdomsrapporten fra 2015.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. maj 2014, om oversigten over den strukturerede dialog, herunder unges sociale inklusion (Den Europæiske Unions Tidende C 183 af 14.6.2014, s. 1-4)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. maj 2014, om en EU-arbejdsplan for ungdom for 2014-2015 (Den Europæiske Unions Tidende C 183 af 14.6.2014, s. 5-11)

seneste ajourføring 22.09.2015

Top