Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uddannelse af børn med indvandrerbaggrund

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uddannelse af børn med indvandrerbaggrund

 

RESUMÉ AF:

Rådets konklusioner — uddannelse af børn med indvandrerbaggrund

HVAD ER FORMÅLET MED KONKLUSIONERNE?

 • Dokumentet beskriver udfordringerne i forbindelse med uddannelse af børn med indvandrerbaggrund*. Det er vigtigt for at skabe et sammenhængende samfund og for, at mennesker kan blive aktive borgere, som klarer sig godt og udvikler deres fulde potentiale.
 • Konklusionerne opfordrer EU-landene og Europa-Kommissionen til at træffe en række foranstaltninger for at nå disse mål.

HOVEDPUNKTER

 • Uddannelse er en vigtig del af integration af migranter i EU-samfundet. Der er behov for målrettede aktioner og større fleksibilitet på alle planer for at tilgodese lærende med indvandrerbaggrund, så de kan få den støtte og de muligheder, der skal til for at udvikle deres fulde potentiale.
 • Uddannelsessystemer, som lægger stor vægt på såvel lige adgang som kvalitet og favoriserer inkluderende tilgange på alle planer, er bedst til at opfylde behovene hos elever med indvandrerbaggrund.
 • Kulturel mangfoldighed bør hilses velkommen som en kilde til vitalitet og berigelse. Fremme af interkulturel uddannelse – med respekt for værtslandets identitet – vil sammen med udveksling af viden, uddybelse af forståelsen for hinandens kulturer samt opbygning af gensidig respekt og bekæmpelse af fordomme give varige fordele for alle.

EU-landenes ansvar

De enkelte EU-lande bør træffe foranstaltninger på lokalt, regionalt eller nationalt plan, blandt andet for at:

 • udarbejde en integreret politisk tilgang med henblik på opfyldelse af disse mål
 • indføre eller styrke antidiskriminerende mekanismer med henblik på at fremme social integration og aktivt medborgerskab
 • øge fleksibiliteten inden for uddannelserne ved at fjerne barriererne inden for skolesystemerne
 • forbedre kvaliteten af skolernes ydelser, herunder gennem bestræbelser på at tiltrække og fastholde de bedste lærere og styrke lederfunktionen på svagt præsterende skoler
 • øge adgangen til førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet
 • tilbyde mere personlig læring og individuel støtte, navnlig til indvandrerbørn med uddannelsesmæssige resultater på et lavt niveau
 • give specialiseret uddannelse i, hvordan man styrer sproglig og kulturel mangfoldighed, og i interkulturelle kompetencer for skoleledere, lærere og administrativt personale
 • udarbejde passende politikker for undervisning i værtslandets sprog samt overveje mulighederne for, at elever med indvandrerbaggrund kan bevare og forbedre deres modersmål
 • sikre, at læseplanerne er af høj kvalitet og er relevante for alle elever uanset deres baggrund, og når det drejer sig om undervisningsmetoder og materialer, tage hensyn til de behov, som børn med indvandrerbaggrund har
 • udvikle partnerskaber med indvandrergrupper og øge bestræbelserne på at forbedre kommunikationen med forældre med indvandrerbaggrund
 • yde målrettet støtte til elever med indvandrerbaggrund, som desuden har særlige behov
 • indsamle og analysere data på disse områder med henblik på at præge politikudformningen
 • udveksle god praksis på dette område med henblik på at forbedre politikker og foranstaltninger på relevant plan
 • gøre brug af programmet for livslang læring, Den Europæiske Socialfond og andre ressourcer såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden med henblik på at støtte projekter, der vedrører interkulturel uddannelse og uddannelse af lærende med indvandrerbaggrund.

Europa-Kommissionens ansvarsområder

Kommissionen bør:

 • støtte samarbejdet blandt EU-landene om de spørgsmål, der er omhandlet i disse konklusioner, blandt andet ved at udveksle erfaringer og god praksis og bruge eksisterende EU-programmer
 • overveje, hvordan målene i direktivet om skolegang for børn af migrantarbejdstagere bedst kan opfyldes i en indvandringskontekst under udvikling
 • kontrollere præstationsgabet mellem indfødte lærende og lærende med indvandrerbaggrund ved at anvende eksisterende data og indikatorer
 • arbejde tæt sammen med andre internationale organisationer om spørgsmål, der omhandler uddannelse og indvandring, som for eksempel Europarådet, De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OECD)
 • sikre, at indvandringsrelaterede spørgsmål på passende vis afspejles i relevante EU-programmer samt i andre initiativer på uddannelsesområdet, herunder videregående uddannelse
 • sikre, at spørgsmål, der vedrører uddannelse af børn med indvandrerbaggrund, afspejles i den sociale beskyttelses- og inklusionsproces.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

med indvandrerbaggrund børn af alle personer, der bor i et EU-land, som de ikke er født i, uanset om de er tredjelandsstatsborgere eller borgere i et andet EU-land, eller om de efterfølgende er blevet statsborgere i værtslandet.

HOVEDDOKUMENT

Rådets konklusioner af 26. november 2009 om uddannelse af børn med indvandrerbaggrund (EUT C 301 af 11.12.2009, s. 5-8)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 77/486/EØF af 25. juli 1977 om skolegang for børn af migrantarbejdstagere (EFT L 199 af 6.8.1977, s. 32-33)

Grønbog — Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU (KOM(2008) 423 endelig udg. af 3.7.2008)

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog — Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU (EUT C 218 af 11.9.2009, s. 85-90)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Handlingsplan om uledsagede mindreårige (2010-2014) (KOM(2010) 213 endelig udg. af 6.5.2010)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Beskyttelse af migrantbørn (COM(2017) 211 final af 12.4.2017)

seneste ajourføring 14.11.2017

Top