Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde om erhvervsuddannelserne (EUD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samarbejde om erhvervsuddannelserne (EUD)

 

RESUMÉ AF:

Konklusioner om de fremtidige prioriteter inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (EUD)

HVAD ER FORMÅLET MED KONKLUSIONERNE?

Konklusionerne er rettet mod Europa-Kommissionen og landene i Den Europæiske Union (EU) og opstiller en række ideer til frivillige tiltag til forbedring af kvaliteten og effektiviteten i erhvervsuddannelserne (EUD) i EU.

HOVEDPUNKTER

Konklusionerne udpeger 4 prioritetsområder, der bør satses på ud over de prioriteter og retningslinjer, der er formuleret i Københavnsprocessen.

 • 2.

  Styrkelse af erhvervsuddannelsessystemernes kvalitet og attraktivitet

  • Man bør fremme EUD's attraktivitet hos alle målgrupper, især over for elever, voksne og virksomheder. Samtidig bør adgang til og deltagelse i EUD være åbent for alle, navnlig grupper, der risikerer udstødelse.
  • Ligeledes bør adgangen til information, vejledning gennem hele livet og rådgivning gøres lettere. Forløb, der giver en person mulighed for at gå fra et kvalifikationsniveau til et andet, bør ligeledes lettes.
  • Der bør udvikles fælles redskaber til forbedring af kvaliteten i erhvervsuddannelsessystemerne. Navnlig bør kvalitetssikringsmekanismer udvikles gennem det kommende EQARF. EUD-politikken skal baseres på pålideligt oplysningsmateriale, og indsamling heraf bør forbedres. Derudover bør man øge investeringerne i uddannelse af underviserne på erhvervsuddannelserne, udvikle læring af sprog tilpasset til EUD, fremme innovation og kreativitet i EUD, og forbedre overgangsmulighederne og kontinuiteten i forbindelse med uddannelsesforløbene mellem forskellige uddannelsesniveauer.
 • 3.

  Styrkelse af forbindelserne mellem EUD og arbejdsmarkedet

  • For at styrke forbindelserne mellem EUD og arbejdsmarkedet er det vigtigt fortsat at udvikle fremadskuende mekanismer, der fokuserer på beskæftigelse og kvalifikationer, og som kan identificere potentielle kvalifikationskløfter og -mangler. Arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interessenter skal inddrages i fastlæggelsen af EUD-politikkerne.
  • Vejlednings- og rådgivningstjenesterne skal forbedres med henblik på at lette overgangen fra uddannelse til beskæftigelse.
  • Mekanismerne til fremme af voksenuddannelse bør også styrkes for at skabe bedre karrieremuligheder og øge virksomhedernes konkurrenceevne. Der bør gøres en indsats for at udvikle valideringen og anerkendelsen af ikke-formelle og uformelle læringsresultater. Mobiliteten for personer i arbejdsrelateret erhvervsuddannelse bør øges, især ved at udbygge de eksisterende EU-programmer. Endelig bør den højere uddannelses rolle i forbindelse med erhvervsuddannelse og i forbindelse med fremme af integration på arbejdsmarkedet styrkes.
 • 4.

  Mere europæisk samarbejde

  • Peer-learning-aktiviteterne bør effektiviseres, og resultaterne heraf bør udnyttes ved udarbejdelse af de enkelte landes politik for erhvervsuddannelserne. Det bør ligeledes sikres, at EUD integreres i og bliver synlig blandt prioriteterne for den kommende strategiske ramme for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet og gennemførelse heraf.
  • Der bør sikres en bedre sammenhæng mellem EUD og politikkerne for andre uddannelsesniveauer, flersprogethed og unge. Derudover bør samarbejdet med tredjelandene og de internationale organisationer udvides.
  • Kommissionen og EU-landene opfordres til at gennemføre de aktioner, der er fastlagt på ovennævnte fire aktionsområder inden for disse 4 prioriterede områder. De bør benytte både privat og offentlig finansiering til at fremme reformer på nationalt plan og gennemføre EU-redskaberne. De bør videreføre arbejdet med at forbedre EUD-statistikkerne og benchmarks. Derudover bør de yderligere udvikle aktiviteter, der tilgodeser fremtidige kvalifikationsbehov.
  • Kommissionen og EU-landene skal udveksle oplysninger og indgå i samarbejde vedrørende EUD med tredjelande. Cedefop (Det europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) indgår også i et tæt samarbejde og støtter Kommissionen på erhvervsuddannelsesområdet.

BAGGRUND

I 2010 foreslog Kommission at skabe et nyt afsæt for samarbejdet vedrørende erhvervsuddannelserne, der skal støtte den generelle Europa 2020-strategi og strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet, ET 2020, og samtidig videreføre mange af ideerne fremsat i konklusionerne fra 2009.

Rådets og Kommissionens fælles rapport, der blev fremlagt i december 2015, beskriver EU's prioriteter på uddannelsesområdet for perioden 2016-2020.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Uformel læring: læring, der ligger ud over den formelle læreplan, og som ikke resulterer i formelle kvalifikationer. Underviseren er typisk er person med mere erfaring end eleven, f.eks. en forælder, der lærer sit barn alfabetet.

Ikke-formel læring: organiseret læring (f.eks. forestået af en underviser eller en person med mere erfaring end eleven), eventuelt baseret på en læreplan. Den udbygger elevens færdigheder men resulterer ikke i formelle kvalifikationer, f.eks. spejderbevægelsen.

HOVEDDOKUMENT

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de fremtidige prioriteter inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (EUD) (EUT C 18 af 24.1.2009, s. 6-10)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2-10)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien (KOM(2010) 296 endelig af 9.6.2010)

Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) — Nye prioritetsområder for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 25-35)

seneste ajourføring 21.11.2016

Top