Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unge volontører — mobilitet i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unge volontører — mobilitet i EU

 

RESUMÉ AF:

Henstilling — unge volontørers mobilitet i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

 • Den har til formål at opfordre landene i Den Europæiske Union (EU) til at fremme unge volontørers internationale mobilitet.
 • Den fastlægger et system med mere intensivt samarbejde mellem EU-landene, på baggrund af hvilket der kan opstå nye muligheder for mobilitet.

HOVEDPUNKTER

 • Denne henstilling fastlægger et system for samarbejde mellem EU-landene, som er udarbejdet til at fremme volontørarbejde for unge på tværs af grænserne*. Det gør den med passende hensyn til forskelligheden i EU-landenes egne nationale volontørordninger.
 • Volontørarbejde giver unge erfaringer med ikkeformel uddannelse* og uformel læring*. Det er med til at udvikle deres faglige og sociale færdigheder, hvilket giver dem bedre muligheder for at finde arbejde og blive aktive borgere, og det fremmer deres sociale inklusion. Frivilligt arbejde — volontørarbejde — giver unge en fornemmelse af formål og ansvar, og det giver dem struktur i livet.
 • Henstillingen opfordrer EU-landene til at styrke samarbejdet mellem volontørorganisationer og offentlige myndigheder, som er involveret i at organisere volontørarbejde, med henblik på at fremme unge volontørers mobilitet i hele Europa. Den henstiller til, at EU-landene for eksempel:
  • gør flere oplysninger om nationalt volontørarbejde tilgængelige
  • forbedrer adgangen til oplysninger om volontørarbejde på tværs af grænserne for alle involverede parter
  • gør det lettere for unge volontører at få adgang til volontørarbejde på tværs af grænserne, især ved at forenkle procedurerne
  • udviklemuligheder for sådant arbejde gennem en fleksibel tilgang, for eksempel med hensyn til
   • værtskapaciteter
   • etablering af kontakter blandt volontører
   • brug af europæiske mobilitetsmekanismer (f.eks. Det Europæiske Ungdomskort)
   • ungdomspædagogers* mobilitet
   • uddannelse af personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde
  • fremme af udviklingen af interkulturelle kompetencer og sprogindlæring for at lette mobilitet på tværs af grænserne
  • støtte udviklingen af selvevalueringsredskaber, så volontørorganisationerne kan sikre kvaliteten af deres aktiviteter på tværs af grænserne
  • udveksle oplysninger og samarbejde med hinanden for at sikre social og juridisk beskyttelse af volontører
  • fremme anerkendelse af volontørophold ved hjælp af godkendelsesinstrumenter på nationalt og europæisk plan som f.eks. Europass, Youthpass og den europæiske referenceramme for kvalifikationer
  • fremme deltagelse af unge med færre muligheder i volontørarbejde på tværs af grænserne.
 • Henstillingen bifalder Europa-Kommissionens støtte til EU-landenes indsatser i forbindelse med ovenstående. Denne støtte gives ved at anvende rammerne for EU-samarbejdet vedrørende ungdomsanliggender, den åbne koordinationsmetode samt den europæiske volontørtjeneste, som finansieres af Erasmus+-programmet. Endelig skal en EU-portal om volontørvirksomhed for unge formidle information til alle interessenter.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Volontørarbejde på tværs af grænserne: Aktiviteter, som er åbne for alle unge, foregår på et frivilligt grundlag og er af almen interesse, og som løber over en længere periode, inden for klare rammer og i et andet land end bopælslandet, som er ulønnet eller symbolsk aflønnet og/eller med dækning af udgifter.

Ikkeformel uddannelse: Organiseret læring ledet af en lærer eller leder med erfaring. Den giver ikke et uddannelsesbevis. Den er med til at opbygge den enkeltes færdigheder og kompetencer, f.eks. videreuddannelse for voksne og spejderbevægelsen for børn.

Uformel læring: Er ikke baseret på en læreplan og giver ikke kvalifikationer. Læreren er blot en person, som er mere kvalificeret end eleven, f.eks. en babysitter som hjælper et barn med at lære at læse.

Ungdomspædagog: En person, som vejleder og støtter unge i deres personlige, sociale og uddannelsesmæssige udvikling.

HOVEDDOKUMENT

Rådets henstilling af 20. november 2008 om unge volontørers mobilitet i Den Europæiske Union (EUT C 319 af 13.12.2008, s. 8-10)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om sprogkundskaber med henblik på at øge mobiliteten (EUT C 372 af 20.12.2011, s. 27-30)

Rådets konklusioner om et benchmark for læringsmobilitet (EUT C 372 af 20.12.2011, s. 31-35)

seneste ajourføring 17.01.2017

Top