Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krav til eurolandenes budgetter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krav til eurolandenes budgetter

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/85/EU — krav til eurolandenes budgetter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger detaljerede regler for de nationale budgetter. Reglerne er nødvendige for at sikre, at EU-landenes regeringer overholder Den Økonomiske og Monetære Unions krav og ikke får uforholdsmæssigt store underskud.

HOVEDPUNKTER

EU-landenes regeringer skal:

Opretholde regnskabssystemer, som på omfattende vis dækker alle former for indtægter og udgifter. Disse systemer skal underlægges intern kontrol og uafhængige revisioner.

Offentliggøre finanspolitiske data. Data skal offentliggøres hver måned for statslig forvaltning og sociale kasser og fonde og hvert kvartal for kommunal forvaltning og service.

Sikre, at deres finanspolitiske planlægning baseres på realistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser, hvortil der anvendes de mest aktualiserede oplysninger, heriblandt de senest opdaterede prognoser fra Europa-Kommissionen og, hvis det er hensigtsmæssigt, prognoser fra andre uafhængige organer.

Følge specifikke finanspolitiske regler, der bidrager til at sikre, at det samlede offentlige budget overholder de europæiske regler. Målet er at undgå uforholdsmæssigt store underskud eller gæld. Uafhængige organisationer overvåger nøje overholdelsen af reglerne.

Fastlægge en troværdig, effektiv mellemfristet budgetmæssig ramme, der omfatter en finanspolitisk planlægningshorisont på tre år. Denne ramme indeholder et flerårigt finanspolitisk perspektiv, fremskrivninger for overordnede udgifts- og indtægtsposter og en vurdering af den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser.

Sikre sammenhæng i og koordinering af alle regnskabsregler og -procedurer inden for alle områder af den offentlige forvaltning.

I sin rapport fra 2014 om kvaliteten af nationale budgetdata påpegede Kommissionen, at indberetningsfristerne almindeligvis overholdes af EU-landenes regeringer, men at fuldstændigheden af skemaerne vedrørende uforholdsmæssigt store underskud stadig kan forbedres.

BAGGRUND

Direktivet er en af seks retsakter (den såkaldte »sixpack«), der trådte i kraft den 13. december 2011, og som styrker EU's finanspolitiske og økonomiske styring.

Den blev efterfulgt af »twopacken«, der yderligere forbedrer budgetovervågningen i euroområdet. I henhold til proceduren for det europæiske semester skal alle eurolande indsende deres budgetforslag til Kommissionen inden midten af oktober. Såfremt Kommissionen skønner, at forslaget ikke overholder den fælles valutas regler, kan den anmode om et revideret budgetforslag.

BAGGRUND

En kort vejledning til den nye finanspolitiske styring i EU

DOKUMENT

Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41-47

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Implementering af harmoniserede regnskabsstandarder for den offentlige sektor i medlemsstaterne – Hensigtsmæssigheden af IPSAS for medlemsstaterne (COM(2013) 114 final af 6.3.2013)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om kvaliteten af de budgetdata, medlemsstaterne indberettede i 2013 (COM(2014) 122 final af 7.3.2014)

seneste ajourføring 13.10.2015

Top