Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Økonomiske og Monetære Union i EU — tredje fase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Økonomiske og Monetære Union i EU — tredje fase

 

RESUMÉ AF:

Artikel 119 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER MÅLET MED DEN TREDJE FASE AF EU'S ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION?

Den tredje fase af EU's Økonomiske og Monetære Union (ØMU) består af indførelsen af euroen og gennemførelsen af en fælles monetær politik i EU-landene.

HOVEDPUNKTER

ØMU'en er en proces, der sigter mod en harmonisering af EU-landenes økonomiske og monetære politik. Processen består af følgende 3 faser:

  • Fase 1 (fra 1. juli 1990 til 31. december 1993): fri bevægelse for kapitel mellem EU-landene
  • Fase 2 (fra 1. januar 1994 til 31. december 1998): koordinering af EU-landenes monetære politik og et styrket samarbejde mellem landenes centralbanker samt øget økonomisk konvergens mellem EU-landene
  • Fase 3 (fra 1. januar 1999 og fremefter): gradvis indførelse af euroen og gennemførelse af en fælles monetær politik under Den Europæiske Centralbanks (ECB) ansvar.

ØMU'ens første 2 faser er gennemført. Den tredje og afsluttende fase er igangværende. Den drejer sig specifikt om at indføre euroen i EU-landene. På nuværende tidspunkt har 19 EU-lande indført euroen som fælles valuta. Landene udgør det såkaldte »euroområde«.

Overgang til euroen

Før et EU-land kan tilslutte sig ØMU'ens tredje fase, skal landet opfylde en række økonomiske og lovgivningsmæssige krav.

De økonomiske krav kaldes konvergenskriterierne. Målet er at sikre, at EU har en stabil økonomi og finansiel situation for at bevare stabiliteten i euroområdet.

Ifølge de lovgivningsmæssige krav skal landets nationale lovgivning være forenelig med EU's traktater, navnlig om punkterne vedrørende den nationale centralbank og valutaen.

Når et EU-land opfylder alle kravene, bliver det godkendt til at deltage i ØMU'ens tredje fase og indføre euroen som en fælles valuta. Euroen afløser dermed den tidligere nationale valuta og bliver landets officielle valuta.

Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank er en central del af ØMU'en. Det er ECB, der udformer den monetære politik for landene i euroområdet. Derudover er det kun ECB, der har bemyndigelse til at godkende udstedelsen af eurosedler. EU-landene kan udstede euromønter, men ECB skal godkende det beløb, der udstedes årligt.

Euroområdets første lande

Den 3. maj 1998 er en historisk dato med hensyn til lanceringen af Den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase. På den dag vedtog Rådet en afgørelse, der bekræftede, at 11 EU-lande havde opfyldt de krævede betingelser for at indføre den fælles valuta med virkning fra den 1 januar 1999 (Belgien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal og Finland).

Euroen blev herefter indført i 2 trin:

  • Den 1. januar 1999: euroen blev indført som elektronisk valuta eller »kontopenge« med fast omregningskurs til de gamle valutaer, der blev betragtet som underenheder af euroen
  • Den 1. januar 2002: euromønter og sedler blev indført i EU-landene. Dermed kunne indbyggerne og virksomhederne i EU anvende euroen som kontant betalingsmiddel.

Grækenland opfyldte ikke konvergenskriterierne i 1998 og bad om en ny vurdering i 2000. Europa-Kommissionen udarbejdede en positiv vurdering, og Grækenland overgik officielt til ØMU'ens tredje fase den 1. januar 2001.

Udvidelse af euroområdet

Principielt forventes alle EU-lande at tiltræde tredje fase af ØMU'en og indføre euroen (artikel 119 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). En række lande har dog stadig ikke opfyldt de økonomiske og finansielle betingelser. Landene er omfattet af en midlertidig dispensation, indtil de kan tilslutte sig euroområdet. Derudover har Danmark og Storbritannien fravalgt euroen. De to lande er omfattet af en udtagelsesklausul og deltager ikke i eurosamarbejdet (se herunder).

Mindst hvert andet år evaluerer Kommissionen og ECB fremskridtene i de lande, der er omfattet af dispensation fra konvergenskriterierne og de lovgivningsmæssige krav. Hvis de kommer med en positiv udtalelse om landets mulighed for at tilslutte sig ØMU'ens tredje fase, vedtager Rådet en beslutning vedrørende landets tiltræden til euroen.

Med den fremgangsmåde er euroområdet blevet udvidet flere gange, så flere lande nu er tiltrådt:

På nuværende tidspunkt har 19 ud af de 28 EU-lande indført euroen som fælles valuta.

Undtagelser

Det Forenede Kongerige og Danmark har meddelt, at de ikke ønsker at tiltræde den tredje fase af ØMU'en og dermed heller ikke indføre euroen. Disse 2 lande har en undtagelse fra at deltage i ØMU'en. Detaljerne om undtagelsen fremgår af protokol nr. 15 og 16 i bilagene til EU's stiftende traktater. Derudover har Danmark og Det Forenede Kongerige forbeholdt sig retten til at ophæve undtagelsen og ansøge om at tiltræde den tredje fase af ØMU'en.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Artikel 119 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

seneste ajourføring 01.08.2016

Top