Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indførelse af euroen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indførelse af euroen

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 974/98 — om indførelse af euroen

Artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN OG ARTIKEL 140 I TEUF?

 • Forordningen definerer de juridiske monetære krav, som de lande i Den Europæiske Union, der har indført euroen, skal opfylde. Den fastlægger de forskellige trin, der fører op til indførelsen af euroen.
 • Artikel 140 i TEUF fastlægger kriterierne for medlemskab af Den Økonomiske og Monetære Union og indførelse af euroen. Den indfører regler om regelmæssig overvågning af de fremskridt, som ikke-eurolande gør i forhold til at opfylde disse krav.

HOVEDPUNKTER

 • Forordningen om indførelse af euroen:
  • indeholder oplysninger om datoerne for den fælles valuta i hvert land, der indfører euroen, om valutaombytning og om udfasning af de nationale valutaer
  • bekræfter, at den fælles valuta er euroen, som er opdelt i 100 cent og erstatter de deltagende landes nationale valutaer med den aftalte omregningskurs
  • giver Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i de lande, der deltager i euroen, enebeføjelse til at sætte eurosedler i omløb
  • tillader nationale pengesedler og mønter at vedblive at være lovlige betalingsmidler fra dagen før indførelse af euroen
  • fastlægger vilkårene for eventuelle udfasningsperioder for nationale valutaer (ingen af de deltagende lande udnyttede denne mulighed)
  • anfører, at et lands nationale pengesedler og mønter vedbliver at være lovlige betalingsmidler i det pågældende land indtil seks måneder efter de respektive datoer for valutaombytning
  • bemærker, at eurosedler og -mønter er de eneste lovlige betalingsmidler i euroområdet efter de respektive datoer for valutaombytning
  • tillader eurolandene at indføre passende sanktioner mod efterligning eller forfalskning af pengesedler og mønter.
 • For at indføre euroen skal landene opfylde de følgende fire økonomiske og finansielle krav, som kaldes konvergenskriterierne, der er fastsat i artikel 140 i TEUF og i protokol nr. 13 i TEUF:
  • prisstabilitet: en inflationstakt i et år, som ikke overstiger inflationstakten i de tre lande, som har de bedste resultater blandt de deltagende lande, med mere end 1,5 %
  • offentlige finanser: sikring af, at disse er forsvarlige og holdbare ved at begrænse det offentlige underskud og den offentlige gæld til ikke over hhv. 3 % og 60 % af bruttonationalproduktet
  • stabilitet i valutakurser: undgåelse af for store valutakursudsving i mindst to år ved at deltage i valutakursmekanismen, som regulerer kurserne mellem lande, der hhv. deltager og ikke deltager i euroen
  • rentekonvergens: en langfristet rentesats, som ikke overstiger rentesatsen i de tre lande, som har de bedste resultater blandt de deltagende lande, med mere end 2 procentpoint.
 • Europa-Kommissionen var med til at forberede indførelsen af euroen med en omfattende oplysningskampagne. Den var rettet mod:
  • virksomheder, som skulle bruge euroen til transaktioner fra den 1. januar 2002
  • offentligheden, som skulle vænne sig til de nye mønter og sedler og de priser og værdier, de repræsenterer
  • grupper med særlige behov, som for eksempel socialt eller økonomisk isolerede personer, personer med fysiske handicap eller personer, der ikke kan læse eller skrive
  • skolebørn, som ville vokse op med den nye valuta og ville kunne hjælpe deres forældre og ældre mennesker i deres familier med at vænne sig til den.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den har været gældende siden den 1. januar 1999.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1-5)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 974/98 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik — Kapitel 5 — Overgangsbestemmelser — Artikel 140 (tidl. artikel 121, stk. 1, artikel 122, stk. 2, andet punktum, og artikel 123, stk. 5, i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 108-110)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 281-282)

seneste ajourføring 03.04.2017

Top