Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme

Den finansielle krise, der ramte den globale økonomi i slutningen af 2008, krævede, at der blev oprettet en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (EFSM) for at hjælpe de lande i Den Europæiske Union (EU), der er i vanskeligheder, og derved bevare EU’s finansielle stabilitet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme

RESUMÉ

Den finansielle krise, der ramte den globale økonomi i slutningen af 2008, krævede, at der blev oprettet en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (EFSM) for at hjælpe de lande i Den Europæiske Union (EU), der er i vanskeligheder, og derved bevare EU’s finansielle stabilitet.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger betingelserne og procedurerne for, at EU kan yde finansiel støtte til et EU-land, der på grund af hændelser uden for landets kontrol oplever alvorlige økonomiske eller finansielle uroligheder, eller som er truet heraf.

HOVEDPUNKTER

Finansiel støtte

Der ydes støtte i form at et lån eller en kreditlinje *, der tildeles det pågældende EU-land. Med henblik herpå kan Europa-Kommissionen på vegne af EU indgå låneaftaler på kapitalmarkederne eller med finansielle institutioner i henhold til en afgørelse, der er vedtaget af EU-Rådet med kvalificeret flertal.

Fremgangsmåde

Sammen med Kommissionen og i samarbejde med Den Europæiske Centralbank (ECB) foretager det EU-land, der søger støtte, en vurdering af sine finansielle behov. Det forelægger herefter Kommissionen et udkast til et økonomisk og finansielt tilpasningsprogram.

Afgørelsen om at tildele en kreditlinje indeholder følgende oplysninger:

  • vilkårene for finansiel støtte
  • de generelle økonomisk-politiske betingelser, der er knyttet til EU’s finansielle støtte (for eksempel foranstaltninger til finanspolitisk konsolidering for at nedbringe den offentlige gæld)
  • godkendelsen af det tilpasningsprogram, som modtagerlandet har udarbejdet.

Kommissionen kontrollerer med regelmæssige mellemrum, om det støttemodtagende lands økonomiske politik stemmer overens med dets tilpasningsprogram og med de betingelser, som Rådet har fastsat for at modtage finansiel støtte, der tildeles i rater.

Forenelighed med andre mekanismer til finansiel støtte

Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme er forenelig med faciliteten, der yder mellemfristet finansiel støtte til betalingsbalancer. Derudover udelukker den ikke brugen af midler, der kommer uden for EU, såsom fra Den Internationale Valutafond.

EFSM-budget

EFSM finansieres af EU’s budget. Kommissionen må låne op til 60 mia. EUR i alt på de finansielle markeder på EU’s vegne. Lånene er garanteret af EU’s budget.

EFSM blev aktiveret for Irland og Portugal for et samlet beløb på 46,8 mia. EUR (22,5 mia. EUR for Irland og 24,3 mia. EUR for Portugal), der blev udbetalt over tre år (2011-2014).

I juli 2015 blev EFSM brugt til at yde kortfristet støtte (overgangslån) på 7,16 mia. EUR til Grækenland.

Der er særlige ordninger vedrørende eksponeringen af landene uden for euroområdet.

BAGGRUND

Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) konsoliderer og sammenfletter EFSM og den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), de to instrumenter, der blev indført midlertidigt i begyndelsen af den alvorlige gældskrise, og som den sameksisterer med i dag.

Med tiden bliver ESM den vigtigste støttemekanisme for de lande i euroområdet, der oplever midlertidige vanskeligheder i forbindelse med at låne penge på de finansielle markeder på grund af deres gældsniveau. Oprindeligt var dens maksimale udlånskapacitet på 500 mia. EUR på baggrund af en kapital på 704,8 mia. EUR. ESM finansieres af EU-landene i henhold til ECB’s fordelingsnøgle *.

Lånene finansieres, ved at ESM låner på de finansielle markeder, og de garanteres af aktionærerne (landene i euroområdet). Lån gives på grundlag af strenge betingelser, herunder at de offentlige finanser skal føres tilbage til et holdbart niveau.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den 13. maj 2010.

Der er flere oplysninger på:

VIGTIGE BEGREBER

* Kreditlinje: en tilladelse fra Rådet efter forslag fra Kommissionen til, at et EU-land kan trække midler fra EFSM op til en fastlagt grænse i en bestemt periode.

* ECB’s fordelingsnøgle: Denne nøgle beregnes for at afspejle det pågældende lands andel af EU’s samlede befolkning og bruttonationalprodukt. Disse to determinanter har samme vægt.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 407/2010

13.5.2010

-

EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1-4

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) 2015/1360

8.8.2015

-

EUT L 210 af 7.8.2015, s. 1-2

seneste ajourføring 14.09.2015

Top