Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv

I meddelelsen fra 2008 med titlen Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv gentog Europa-Kommissionen Den Europæiske Unions (EU’s) forpligtelse over for det vestlige Balkan. Den nævner i særdeleshed støtten til, at de fleste af landene i området gradvist opnår status af kandidatland.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 5. marts 2008 med overskriften det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv [KOM(2008) 127 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Meddelelsen indeholder forslag om en række handlinger, der skal styrke EU’s engagement i det vestlige Balkan, dvs. Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo (i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244).

Formålet er at bringe disse lande tættere på EU og at gøre EU-perspektivet så håndgribeligt som muligt.

UDVIDET REGIONALT SAMARBEJDE

Med henblik på at bringe landene tættere på EU foreslår meddelelsen en række foranstaltninger, der skal styrke:

ARBEJDE FOR FORSONING OG SAMARBEJDE MELLEM BEFOLKNINGER

Den strategi, der foreslås i meddelelsen, søger også at fremme direkte personkontakter mellem indbyggerne i regionen og at arbejde for forsoning mellem befolkningerne. Et andet mål er at øge kendskabet til EU i de berørte lande ved at fremme en større viden om unionen.

Samarbejdet mellem landene i regionen og EU dækker en lang række områder, der omfatter videnskab, forskning, kultur, uddannelse, ungdomsanliggender og medier. Der er foranstaltninger, der er udviklet til at gøre landene på Balkan i stand til at deltage i bestemte fællesskabsprogrammer og -agenturer, herunder udvekslingsprogrammer for studerende såsom Erasmus.

Derudover sigter den visumfrie ordning, der er en del af forberedelserne til medlemskab og optagelse i Schengenområdet, på at lette mobiliteten. Sammen med tilbagetagelsesaftalerne er visumlempelsesaftalerne første skridt på vejen mod fuld visumliberalisering.

ØKONOMISK UDVIKLING OG EU-BISTAND

Regionen skal takle de forskellige udfordringer i forbindelse med deres økonomiske og sociale udvikling. Disse udfordringer vedrører konkurrenceevne, lavere arbejdsløshed, større erhvervsfrekvens, opbygning af infrastruktur samt menneskelig udvikling og social samhørighed, med passende respekt for bæredygtig udvikling. Samarbejdet fokuserer på tre områder: mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder (SMV’er), infrastruktur og energieffektivitet.

Regionen drager også nytte af EU’s direkte finansielle støtte via instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA). Programmet hjælper støttemodtagerne med at vedtage og gennemføre de reformer, der er nødvendige for at leve op til EU’s værdier og gradvist implementere EU-lovgivningen med henblik på medlemskab. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) yder også lån inden for forskellige områder (transport, energi, SMV’er, miljø, kommunal infrastruktur, uddannelse og sundhed).

IPA yder også støtte til grænseoverskridende samarbejde.

GOD REGERINGSFØRELSE OG CIVILSAMFUNDET

EU støtter udviklingen af det civile samfund på lokalt plan med henblik på at styrke dets rolle og gøre det i stand til fuldt ud at deltage i reformprocessen.

God regeringsførelse er et centralt element i at bringe landene på Vestbalkan tættere på EU.

Fremskridt inden for området justitsanliggender, frihed og sikkerhed er af afgørende betydning og vedrører navnligt:

  • bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og terrorisme samt rets- og politireform
  • grænseforvaltning
  • regionalt og grænseoverskridende samarbejde (Frontex)
  • aktioner inden for asyl-, migrations- og visumpolitikker
  • samarbejde med Europol.

Baggrund

Efter Jugoslaviens sammenbrud indførte EU stabilitetspagten for Sydøsteuropa for at opfordre til økonomiske og politiske reformer, navnligt på Vestbalkan. På Det Europæiske Råds møder i Feira i 2000 og Thessaloniki i juni 2003 blev alle landene på det vestlige Balkan betragtet som mulige fremtidige medlemmer af EU. Efterfølgende har fremskridtene med hensyn til at bevæge sig mod EU-integration varieret fra land til land.

Der er flere oplysninger på: Skridt mod medlemskab.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (Den Europæiske Unions Tidende L 210 af 31.7.2006).

27.11.2014

Top