Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civilsamfundsdialogen mellem EU og kandidatlandene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Civilsamfundsdialogen mellem EU og kandidatlandene

Denne meddelelse fastlægger en strategisk ramme for udviklingen af en civilsamfundsdialog mellem EU og kandidatlandene. Formålet er at informere offentligheden i medlemsstaterne bedre om følgerne af tiltrædelse og offentligheden i kandidatlandene om EU's historie, funktionsmåde og værdier. Denne dialog skal udvikle sig sideløbende med tiltrædelsesforhandlingerne og kunne nødvendiggøre en kursændring.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. juni 2005 om civilsamfundsdialogen mellem EU og ansøgerlandene [KOM(2005) 290 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

RESUME

Kommissionen ønsker at afhjælpe det forhold, at borgerne ikke var tilstrækkeligt informeret og forberedt i forbindelse med den sidste udvidelse. Kommissionen vil, gennem en dialog med civilsamfundsorganisationer i Tyrkiet og Kroatien, styrke kontakterne og udveksle erfaringer for at opnå et bedre indbyrdes kendskab og skabe gensidig forståelse.

Kommissionen bruger den bredeste og mest omfattende definition af civilsamfundet *. Kommuner og andre lokalsamfund kan også blive inddraget i dialogen.

Arbejdet med civilsamfundsdialogen er forskelligt alt efter om der er tale om Kroatien eller Tyrkiet. Kommissionen lægger særlig vægt på forbindelserne til sidstnævnte. Den foreslår, at man styrker de igangværende aktiviteter og supplerer dem med nye.

Styrke de igangværende aktiviteter

Kroatien

EU arbejder sammen med civilsamfundsorganisationer i Kroatien i forbindelse med stabiliserings- og associeringsprocessen (stabiliserings- og associeringsaftalen med Kroatien trådte i kraft den 1. februar 2005). Dialogen styrkes ved, at Kroatien deltager i forskellige fællesskabsprogrammer som det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling eller Tempus-programmet.

Tyrkiet

Nationale instanser eller fællesskabsinstanser har allerede udviklet bilaterale aktiviteter med Tyrkiet, som også indgår i definitionen af civilsamfundsdialogen.

EU finansierer allerede flere aktioner, som skal:

 • udbygge civilsamfundet ved hjælp af et program, som styrker de tyrkiske ngo'ers udvikling, det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder og EU's program for førtiltrædelsesbistand
 • styrke de nære bånd med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne om emner som social dialog, beskæftigelse og sociale anliggender, navnlig med hensyn til arbejdsret, ligestilling mellem mænd og kvinder og bekæmpelse af diskrimination
 • tilskynde Tyrkiet til at deltage i EU's programmer for almen og faglig uddannelse som Sokrates - og Leonardo da Vinci -programmerne og programmet for unge. Det er også tanken at stille ekstra midler til rådighed fra førtiltrædelsesmidlerne til supplering af de foreslåede stipendier. På universitetsområdet ydes der støtte fra Jean Monnet-stipendieprogrammet til tyrkiske studerende, som ønsker at uddybe deres viden om EU's integrering. Kommissionen vil øge budgetmidlerne og undersøge, om der er andre muligheder som f.eks. at åbne programmet for studerende fra EU, som ønsker at studere i Tyrkiet
 • fremme Marie Curie-aktionerne, der udgør et samlet sæt strukturerede ordninger for forskeres mobilitet. De tager sigte på udvikling og overførsel af forskningsekspertise, konsolidering og udvidelse af karriereudsigterne for forskere og sikring af høj kvalitet i europæiske forskning.

Nye aktiviteter

Udvikling af civilsamfundsdialogen er en proces med en lang tidshorisont afhængigt af civilsamfundsorganisationernes behov og ønsker. Kommissionen forventer, at de enkelte organisationer selv spiller en aktiv rolle i fortsættelsen af dialogen.

Kroatien

Videreudvikling af civilsamfundsdialogen med Kroatien afhænger af forskellige faktorer, bl.a. uddybning af forbindelserne mellem EU og Kroatien, styrkelse af det regionale samarbejde og udviklingen i forsoningen inden for regionen. Kommissionen kunne ønske, at dialogen vil fokusere på de praktiske følger af tiltrædelse, og foreslår, at der tilskyndes til kontakter mellem arbejdsmarkedets parter, medierne, ngo'er og de forskellige trossamfund i EU og Kroatien.

Tyrkiet

Kommissionen påtænker en række aktiviteter, som skal styrke forbindelserne mellem Tyrkiet og EU vedrørende:

 • Langsigtede partnerskaber mellem forskellige organisationer. Oprettelse af et program for finansiel bistand, som giver de tyrkiske civilsamfundsorganisationer mulighed for at deltage i finansieringen af bilaterale projekter vedrørende udveksling med organisationer i EU. Der er specielt tale om erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets parter. Projekter, som tager sigte på etablering af bæredygtige forbindelser mellem organisationerne, vil få forrang.
 • Ligestilling. EU ønsker at styrke kvindernes rolle i det tyrkiske samfund og løse problemer som vold i hjemmet. Kommissionen vil søge at sikre, at ligestilling, herunder ligestillingen mellem kønnene, indgår i alle dens aktiviteter.
 • Handelsforbindelser. Der bør oprettes et europæisk/tyrkisk erhvervsråd, som samler de vigtigste europæiske virksomheder i Tyrkiet og deres tyrkiske modparter, for at skabe bedre forbindelser mellem EU's institutioner og de lokale erhvervssammenslutninger og således øge samhandelen og investeringerne.
 • Samarbejde mellem forskellige lokalsamfund. Kommissionen ønsker at støtte ideen om venskabsbyer mellem byer i Tyrkiet og EU og involvere lokalsamfundene i fjerntliggende eller ugunstigt stillede regioner i de aktiviteter, der iværksættes som led i civilsamfundsdialogen. Tyrkiet vil kunne deltage i fællesskabsprogrammet for 2007-2013 med titlen "Borgere for Europa", som skal aktivere Europas borgere.
 • Udveksling af unge, universitetsudveksling og faglig udveksling. Kommissionen vil undersøge, om de forskellige ordninger på området fungerer tilfredsstillende, og om der er mulighed for at iværksætte nye projekter. Den ønsker at tilskynde til et tættere samarbejde mellem europæiske og tyrkiske universiteter, således at der kan oprettes uafhængige akademiske institutioner, hvortil studerende fra såvel Tyrkiet som EU har adgang, og der skabes fælles forskning og fælles publikationer.
 • Kultur og medier. Kommissionen vil gøre en kraftig indsats for at få iværksat en åben offentlig debat. Det er planen at skabe chat-steder og oprette et netsted til dette formål. Sammen med kulturinstitutioner fra medlemsstaterne vil Kommissionen yde støtte til sprogundervisningsprojekter og fremme mulighederne for tolkning og oversættelse til og fra tyrkisk. Den vil også deltage i finansieringen af tv-dokumentationsprogrammer om Tyrkiet og EU. Den vil støtte partnerskabsprojekter for fælles programmer mellem tv-selskaber i EU og Tyrkiet. Kommissionen har planer om et seminar for journalister fra EU og Tyrkiet, hvor der skal lægges særlig vægt på de direkte forbindelser mellem journalisternes faglige organisationer.

Kommissionen understreger desuden, at religiøse anliggender også bør inddrages i civilsamfundsdialogen ligesom trossamfundene og andre religiøse sammenslutninger.

Gennemførelsesmetoder

Kommissionen vil med regelmæssige mellemrum iværksætte høringer af førende tyrkiske og europæiske personligheder, som udvælges efter, hvor stor ekspertise de har med hensyn til forbindelserne mellem EU og Tyrkiet.

De aktiviteter, der omhandles, vil i princippet blive finansieret over budgettet for førtiltrædelsesbistand til de pågældende lande, eventuelt suppleret med bidrag fra offentlige eller private organisationer og fra Kommissionen. Kandidatlandenes bidrag til budgettet for Fællesskabets programmer afholdes delvis over førtiltrædelsesbistanden.

Til gennemførelsen af projekter vil Kommissionen basere sig på de eksisterende strukturer og ressourcer, undtagen hvis omstændighederne kræver noget andet. Kommissionen tilføjer, at det ville være ønskeligt, om medlemsstaterne vil forenkle visumproceduren for tyrkiske deltagere i civilsamfundsdialogen.

Overvågning og indberetning

Kommissionen vil sørge for, at det gennemførte arbejde og de opnåede resultater følges op med regelmæssige mellemrum. Det vil være muligt at finde oplysninger på EU's Europa-netportal. Der vil blive iværksat et specifikt tilsyn med forholdet mellem EU og Tyrkiet og parternes opfattelse af hinanden, således at den fremtidige strategi kan tage udgangspunkt heri.

Dokumentets nøglebegreber

 • Civilsamfundet: Alle samfundsstrukturer, som ikke henhører under statsadministrationen og den offentlige sektor, dvs. sammenslutninger med såvel frivilligt som tvunget medlemskab (fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, organisationer, som repræsenterer sociale og økonomiske beslutningstagere i bredeste forstand, ikke-statslige organisationer, lokalsamfundsbaserede organisationer, dvs. græsrodstiltag, hvorigennem befolkningen kan deltage i lokale aktiviteter, trossamfund og medierne).

Seneste ajourføring: 23.01.2007

Top