Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyperns tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyperns tiltrædelsespartnerskab

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er at bistå kandidatlandets myndigheder i deres bestræbelser for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der fastsættes detaljerede prioriteter for det tiltrædende lands forberedelser, navnlig gennemførelsen af EU-retten, og det danner grundlaget for, hvordan førtiltrædelsesbistanden fra fællesskabsfonde som Phare-programmet programmeres. Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 og landets officielle tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eksisterer tiltrædelsespartnerskabet ikke længere.

Det Europæiske Råd i Luxembourg fastlagde i december 1997 en særlig førtiltrædelsesstrategi for Cypern og gav udtryk for den opfattelse, at Cyperns tiltrædelse skulle komme de to befolkningsgrupper til gode og bidrage til fred og forsoning mellem borgerne. Rådet vedtog i marts 2000 en forordning om iværksættelsen af foranstaltninger som led i førtiltrædelsesstrategien for Republikken Cypern og Republikken Malta [forordning (EF) nr. 555/2000 - De Europæiske Fællesskabers Tidende L 68 af 16.3.2000]. Denne strategi er baseret på:

  • etableringen af et tiltrædelsespartnerskab
  • støtte til de prioriterede foranstaltninger til forberedelse af tiltrædelsen, som er defineret i tiltrædelsespartnerskaberne
  • deltagelse i visse fællesskabsprogrammer og -agenturer.

1) MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (vedtaget i 2000 og revideret i 2002) er at fastlægge en retlig ramme for de prioriterede arbejdsområder, der er beskrevet i Kommissionens periodiske rapport fra 1999 om Cyperns fremskridt mod tiltrædelse, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at hjælpe Cypern med at realisere disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne bistand. Partnerskabet danner basis for en række instrumenter, der tager sigte på at støtte ansøgerlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU's regelværk (NPAA), en samlet evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, den nationale udviklingsplan, samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for landets deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen. I 2002 tjente tiltrædelsespartnerskabet som udgangspunkt for udarbejdelsen af en handlingsplan for styrkelse af Cyperns administrative og retlige kapacitet.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men deres prioriteringer vil være forenelige med partnerskabet.

Gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet overvåges inden for rammerne af associeringsaftalen.

2) PRIORITETER

De prioriterede opgaver er opdelt i to grupper, på kort og mellemlang sigt. Den første gruppe omfatter de prioriteter, som der er sandsynlighed for, at Cypern vil have realiseret fuldt ud eller i væsentlig grad inden udgangen af 2000. Arbejdet med opgaverne i den anden gruppe skal være færdiggjort inden udgangen af 2003.

Cypern har overholdt prioriteterne vedrørende økonomiske og politiske kriterier. Landet har ligeledes overholdt prioriteterne vedrørende fri udveksling af tjenesteydelser, fri bevægelighed for kapital, beskatning, statistikker, toldunion samt finanskontrol. Hvad angår de øvrige områder, har landet delvis løst de prioriterede opgaver.

I 2002 blev partnerskabsprioriteterne revideret (afgørelse 2002/84/EF), som danner grundlaget for vurderingen i Kommissionens rapport fra 2002.

Følgende områder er prioriteret:

(Opdateret information findes i analysen af overtagelse af EU-retten)

3) DEN FINANSIELLE RAMME

Førtiltrædelsesstøtte

Den fjerde finansprotokol (1995-1998) blev forlænget for et år til 31. december 1999. Der var i 1998 indgået forpligtelser for 4,65 mio. EUR. De disponible ressourcer beløb sig i 1999 til 5 mio. EUR. I forordning (EF) nr. 555/2000 er der fastsat et finansielt referencegrundlag på 95 mio. EUR til gennemførelse af de foranstaltninger, der indgår i førtiltrædelsesstrategien for Cypern og Malta (heraf 57 mio. EUR til Cypern). Dette beløb vil være disponibelt indtil 31. december 2004.

Cypern er berettiget til at modtage lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og deltager i de regionale MEDA-programmer.

4) REFERENCER

Forordning (EF) nr. 555/2000 De Europæiske Fællesskabers Tidende L 68 af 16.3.2000

Afgørelse 2000/248/EF De Europæiske Fællesskabers Tidende L 78 af 29.03.2000

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1745Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2002/845/EF De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.2.2002

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1401Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top