Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien - Regionalpolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien - Regionalpolitik

Prioriterede opgaver på kort sigt:

Evaluering (november 2003)

Se faktabladene om overtagelse af EU-retten.

Prioriterede opgaver på mellemlang sigt:

  • fastlæggelse af de juridiske, administrative og budgetmæssige rammer for en integreret national politik til bekæmpelse af de regionale skævheder med henblik på at deltage i Den Europæiske Unions strukturprogrammer.

Evaluering (oktober 1999)

Der er ikke gjort nogen fremskridt på dette område.

Evaluering (november 2000)

Forskellen mellem Sloveniens BNP pr. indbygger og EU's BNP pr. indbygger er mindsket. Der er blevet vedtaget forskellige instrumenter, der var nødvendige med henblik på den økonomiske og sociale samhørighed, f.eks. den foreløbige nationale udviklingsplan, oprettelse af det nationale organ for regionaludvikling og gennemførelsesdekreter til loven om en afbalanceret regionaludvikling. Hvad angår budgetsystemet, er lovene om offentlige finanser og regnskabsføring trådt i kraft.

Evaluering (november 2001)

Slovenien har gjort fremskridt med hensyn til oprettelsen af de nødvendige instrumenter til gennemførelse af den økonomiske og sociale samhørighedspolitik. Desuden skulle den nationale udviklingsplan være færdig i november 2001. Slovenien skal nå til enighed med Kommissionen om en organisationsform på landsplan til en effektiv gennemførelse af strukturfondene. Den administrative kapacitet og koordineringen på tværs af ministerierne skal forbedres. Der er behov for fremskridt med hensyn til udarbejdelsen af et budgetsystem samt indførelsen af interne strukturer til finansiel forvaltning, kontrol og revision. Gennemførelsen af den nyeste lov om de offentlige finanser går i denne retning.

Evaluering (oktober 2002)

Slovenien har gjort store fremskridt i arbejdet med at gennemføre en regionalpolitik. Med hensyn til den territoriale inddeling har Slovenien indgået aftale med Kommissionen om en midlertidig NUTS II-inddeling indtil 2006 og en definitiv NUTS III-inddeling. Ved udgangen af 2001 vedtog regeringen, hvilke forvaltningstrukturer, der skal tage sig af den kommende gennemførelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden, nemlig Økonomi- og Finansministerierne, som skal være henholdsvis forvaltnings- og betalingsmyndighed, og Arbejds-, Familie- og Socialministeriet, der skal fungere som drivkraft i forvaltningen af Den Europæiske Socialfond. Hvad planlægningen angår, forelagde Slovenien i december 2001 Kommissionen sin nationale udviklingsplan for 2001-2006. Denne plan benyttes som udgangspunkt for udarbejdelsen af enhedsprogrammeringsdokumentet, som har været under udarbejdelse siden begyndelsen af 2002. Af hensyn til partnerskabsprincippet er der blevet oprettet et tilsynsudvalg. Det er sammensat af repræsentanter for samtlige parter inden for regionaludvikling og vil med tiden få overdraget tilsynet med enhedsprogrammeringsdokumentets gennemførelse. Med henblik på tilsyns- og evalueringsarbejdet iværksatte det nationale agentur for regionaludvikling i marts 2002 et projekt, som skulle føre til udarbejdelsen af et indikatorsystem. Arbejdet med at indhente regionaloplysninger går sin gang, hvorimod der kun er sket få egentlige fremskridt inden for lovgivning og finansforvaltning og -kontrol.

Slovenien har foreløbig afsluttet forhandlingerne om kapitlet "Regionalpolitik" uden at have anmodet om overgangsbestemmelser. I betragtning af landets størrelse bør udarbejdelsen af en slovensk politik for økonomisk og social samhørighed ske som led i landets nationale udviklingspolitik. Arbejdet med at etablere de institutionelle forvaltningsstrukturer er langt fremskredet, men man mangler stadig at afslutte fordelingen af arbejdsområderne mellem dem. For at være parat til tiltrædelsen bør Slovenien øge forvaltnings- og betalingsmyndighedernes administrative kapacitet, og de koordineringsstrukturer og -mekanismer, der er nødvendige af hensyn til forvaltningen af den økonomiske støtte, bør indføres. I denne sammenhæng er det vigtigt, at der i praksis bliver iværksat et effektivt samarbejde mellem ministerierne og et effektivt partnerskab. Af hensyn til kravene i EU-retten er det desuden nødvendigt at fortsætte arbejdet inden for tilsyn og evaluering og herunder især den forudgående evaluering. Slovenien er nået meget langt inden for finansforvaltning og -kontrol. Man er f.eks. ved at lægge sidste hånd på udarbejdelsen af de særlige procedurer for finanskontrol, revision, attestering af udgifter og korrektion af uregelmæssigheder. De berørte ministerier har oprettet nogle interne revisionsenheder, men der mangler stadig at blive udarbejdet nogle fælles retningslinjer. Endelig bør man i Slovenien med henblik på en udvidelse af den administrative kapacitet udarbejde en ambitiøs strategi for ansættelse af personale og faglig uddannelse.

Evaluering (november 2003)

Se faktabladene om overtagelse af EU-retten.

Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 blev Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn optaget i Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

REFERENCER

Afgørelse 98/268/EF af 30.03.1998De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.04.1998

Afgørelse 1999/859/EF af 6.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97)2010 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens beretning KOM(98)709 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens beretning KOM(99)512 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens beretning KOM(2000)712 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens beretning KOM(2001)700 endelig - SEK(2001)1755Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens beretning KOM(2002)700 endelig - SEK(2001)1411Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1208Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top