Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rumæniens tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rumæniens tiltrædelsespartnerskab

Tiltrædelsespartnerskabet tager sigte på at støtte de rumænske myndigheders indsats for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der indgår heri en detaljeret redegørelse for prioriteterne for landets forberedelse til tiltrædelse, navnlig gennemførelse af EU-retten, og det udgør grundlaget for programmering af EU's førtiltrædelsesstøtte under f.eks. Phare-programmet.

Den 25. april 2005 undertegnede Rumænien traktaten om sin tiltrædelse af Den Europæiske Union. Denne traktat skal nu ratificeres, således at Rumænien kan optages som nyt medlem af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

Europa-Kommissionen formulerede i sin meddelelse "Agenda 2000 (es de fr)" en række forslag til styrkelse af førtiltrædelsesstrategien for samtlige central- og østeuropæiske ansøgerlande. Det overordnede formål med denne strategi er at tilbyde disse lande et sammenhængende program, der skal forberede dem til medlemskabet af Den Europæiske Union. Programmet satser specielt på:

  • at samle de forskellige former for støtte, som Den Europæiske Union tilbyder, inden for en enkelt ramme kaldet et tiltrædelsespartnerskab
  • at gøre ansøgerlandene fortrolige med EU's procedurer og politikker ved at give dem tilbud om at deltage i diverse fællesskabsprogrammer.

MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (der blev indgået i marts 1998 og revideret i december 1999, i januar 2002 og i maj 2003) er at fastlægge en retlig ramme for de prioriterede arbejdsområder, der er beskrevet i køreplanen og i Kommissionens periodiske rapport fra 2002 om Rumæniens fremskridt mod tiltrædelsen, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at hjælpe Rumænien med at realisere disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne bistand. Partnerskabet danner basis for en række instrumenter, der tager sigte på at støtte ansøgerlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU-retten (NPAA), en samlet evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, den nationale udviklingsplan samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for landets deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen og gennemførelse af ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. I 2002 var tiltrædelsespartnerskabet udgangspunkt for udarbejdelsen af en handlingsplan til styrkelse af Rumæniens administrative og retslige kapacitet.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men prioriteringerne i forbindelse hermed vil være forenelige med partnerskabet.

Overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet foregår inden for rammerne af den Europaaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Rumænien.

PRIORITETER

Prioriteringerne i tiltrædelsespartnerskabet blev revideret i december 1999 (se punkt 3 i bilaget til afgørelse 1999/852/EF). Der blev offentliggjort en ny revision i maj 2003 (afgørelse 2003/397/EF), som danner grundlag for Kommissionens evaluering i rapporten for 2003.

I det reviderede tiltrædelsespartnerskab fastlægges de prioriteter, som Rumænien skal respektere fuldt ud eller i størst muligt omfang i perioden 2003-2004. Disse prioriteter blev fastsat i fællesskab af Den Europæiske Union og Rumænien, og den støtte, Rumænien tildeles, afhænger således af, hvorvidt de prioriterede opgaver løses.

Rumænien arbejder allerede på at nå de prioriterede mål, der er opstillet i det reviderede tiltrædelsespartnerskab. Der er gjort generelle fremskridt, men det er nødvendigt at gøre en yderligere indsats for at opfylde målene for perioden 2003-2004. Rumænien har således igangsat vigtige reformer inden for den offentlige administration, iværksat bekæmpelse af korruption, indledt reformer inden for retsvæsenet med henblik på at styrke demokratiet og retsstaten. Der er gjort fremskridt med menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Opmærksomheden bør imidlertid koncentreres om gennemførelsen af disse reformer og de midler, der skal tages i brug for at gennemføre den eksisterende lovgivning. Hvad angår strukturelle reformer, er der foretaget omfattende privatiseringer inden for industrien og i energisektoren. Der bør imidlertid gøres yderligere en indsats for at få indhentet det forsømte og overvinde modviljen mod at anvende konkursprocedurer. Rumænien har gjort tilfredsstillende fremskridt med vedtagelse og gennemførelse af EU-retten. Der er imidlertid stadig behov for en omfattende indsats for at sikre anvendelsen af og overholdelsen af den lovgivning, som er resultatet af de tilsagn, der er givet under forhandlingerne. Generelt bør der ske en styrkelse af lovtilpasningen og den administrative struktur for at efterleve disse tilsagn.

For yderligere informationer, se Overtagelse af EU-retten

DEN FINANSIELLE RAMME

Støtten fra Phare-programmet og de andre førtiltrædelsesinstrumenter er koncentreret omkring de prioriteter, der er fastsat i tiltrædelsespartnerskabet. Den samlede førtiltrædelsesstøtte til Rumænien for 2004 (ca. 825 mio. EUR) er stigende: 405,3 mio. EUR til det nationale Phare-program, 158,7 mio. EUR til SAPARD og mellem 289 og 343 mio. EUR til ISPA.

Phare

For perioden 1992-2003 blev der under Phare-programmet ydet en samlet finansieringsstøtte på 2,1 mia. EUR, heraf 283 mio. EUR i 2003. Delprogrammet til støtte for den økonomiske og sociale samhørighed under det nationale Phare-program for 2004 vil blive tildelt ca. 160 mio. EUR, dvs. ca. 40 % af det samlede budget til Phare for 2004. Dette beløb er øget i forhold til 2003, hvor støtten var på 48 mio. EUR.

Der er under Phare-programmet for 2004 opstillet følgende prioriteter:

  • Politiske kriterier: der lægges vægt på de flerårige programmer, der har til formål at styrke administrationens og retsvæsenets kapacitet, at støtte mindretal og civilsamfundet, bekæmpe korruption og svindel, forbedre vilkårene i fængslerne og at styrke politisamarbejdet (50 mio. EUR).
  • Økonomiske kriterier: der ydes en betydelig supplerende støtte for at nå frem til et samlet, velfungerende og velegnet matrikel- og arealregister, som udgør det nødvendige grundlag for tildeling af EU-støtte (f.eks. inden for landbruget), og for at sikre investeringssikkerheden (4,5 mio. EUR). Opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med tiltrædelsen: partnerskabsforanstaltninger, teknisk bistand og investeringer iværksættes navnlig på fire prioriterede områder: offentlige finanser, landbrug, miljø og grænseforvaltning, som også er genstand for flerårig programmering. Andre områder indgår specifikt i 2004-budgettet: det indre marked, konkurrence, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, energi, transport, forbrugerbeskyttelse, retlige og indre anliggender og den audiovisuelle sektor (155,4 mio. EUR).
  • Økonomisk og social samhørighed: bistanden ydes i nøje overensstemmelse med den nationale treårige udviklingsplan, der blev vedtaget af den rumænske regering i december 2003 (160,1 mio. EUR).

Der ydes desuden et Phare-bidrag på 28 mio. EUR til programmer for grænseoverskridende samarbejde ved Rumæniens grænser til Ungarn (5 mio. EUR), Bulgarien (8 mio. EUR), Moldova (5 mio. EUR), Serbien og Montenegro (4 mio. EUR) og Ukraine (6 mio. EUR).

Førtiltrædelsesbistand

Siden 2000 har den finansielle bistand ligeledes omfattet støtte til landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument (ISPA), som først og fremmest skal støtte foranstaltninger på miljø- og transportområdet. Forordningen om samordning af støtten fra Phare, SAPARD og ISPA, som blev vedtaget i juni 1999, giver Kommissionen mulighed for at foretage efterfølgende kontrol af kontrakterne, hvis den skønner, at partnerlandets finanskontrol ikke er tilstrækkeligt effektiv.

I perioden 2000-2006 beløb den samlede finansielle bistand sig til 1,89 mia. EUR (Phare-programmet: 242 mio., SAPARD: 150 mio., ISPA: mellem 208 og 270 mio.). Fra SAPARD 2003 fik Rumænien tildelt et beløb på omkring 162,2 mio. EUR. Tildelingen fra ISPA for samme år udgjorde 255,1 mio. EUR.

Bidraget fra EU til iværksættelse af SAPARD-programmet i 2004 er på 158,7 mio. EUR. SAPARD-programmet for 2004 er især koncentreret om at øge udnyttelsesgraden for bevillingerne og navnlig anvendelsen af bevillingerne for 2000, idet alle ikke-anvendte midler skal være anvendt inden udgangen af 2004. SAPARD fik i december 2003 til opgave at iværksætte de tre følgende supplerende foranstaltninger: "investeringer i landbrugsbedrifter", "udvikling og diversificering af økonomiske aktiviteter, skabelse af flere aktiviteter og indkomstmuligheder" og "forbedring af erhvervsuddannelsen". I overensstemmelse med tildelingen af dette ansvar forvalter SAPARD 80 % af det beløb, der stilles til rådighed for Rumænien under programmet.

ISPA-programmeringen er underlagt de nationale strategidokumenter vedrørende transport og miljø, som de rumænske myndigheder fremlagde i 2000. Strategierne for disse to sektorer er ved at blive revideret. De strategiske mål på transportområdet er fastlagt med henblik på at rette op på de alvorlige mangler inden for vej- og jernbanenettet og er koncentreret om modernisering af de transeuropæiske transportkorridorer, som går igennem landet. Andre prioriteter vedrører den øgede trafik omkring byområderne og øget anvendelse af flodtransport. Der blev i 2004 godkendt en samlet bevilling på 272,3 mio. EUR med henblik på at støtte transportprojekter (149,6 mio. EUR) og miljøprojekter (122,7 mio. EUR).

REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2003 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

TILTRÆDELSESPARTNERSKAB

Afgørelse 98/261/EF af 30.3.1998De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.4.1998

Afgørelse 1999/852/EF af 6.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Afgørelse 2002/92/EF af 28.1.2002De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.2.2002

Afgørelse 2003/397/EF af 19.5.2003Den Europæiske Unions Tidende L 145 af 12.6.2003

PERIODISKE RAPPORTER

Kommissionens rapport KOM(98) 702 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 510 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 710 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1753Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1409Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2003) 676 endelig - SEK(2003) 1211Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2004) 657 endelig - SEK(2004) 1200Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

TILSYNSRAPPORTER EFTER UNDERSKRIVELSE AF TILTRÆDELSESTRAKTATEN

Traktaten om Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union af 25. april 2005Den Europæiske Unions Tidende L 157 af 21.6.2005 Rumænien undertegnede efter Europa-Parlamentets godkendelse den 13. april 2005 traktaten om sin tiltrædelse af Den Europæiske Union. Rumæniens optagelse i Den Europæiske Union forventes at ske den 1. januar 2007.

Kommissionens generelle tilsynsrapport KOM(2005) 534 endelig - SEK(2005) 1352

Kommissionens tilsynsrapport maj 2006 KOM(2006) 214 endelig - SEK(2006) 595Kommissionens meddelelse af 16. maj 2006, "Tilsynsrapport om forberedelserne til EU medlemskab i Bulgarien og Rumænien"KOM(2006) 214 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens meddelelse af 26. september 2006, "Tilsynsrapport om forberedelserne til EU medlemskab i Bulgarien og Rumænien"KOM(2006) 549 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Seneste ajourføring: 23.01.2007

Top