Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiets tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiets tiltrædelsespartnerskab

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er at bistå kandidatlandets myndigheder i deres bestræbelser for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der fastsættes detaljerede prioriteter for det tiltrædende lands forberedelser, navnlig gennemførelsen af EU-retten, og det danner grundlaget for, hvordan førtiltrædelsesbistanden fra fællesskabsfonde som Phare-programmet programmeres. Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 og landets officielle tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eksisterer tiltrædelsespartnerskabet ikke længere.

I Europa-Kommissionens meddelelse "Agenda 2000 (es de fr)" har den formuleret en række forslag til styrkelse af førtiltrædelsesstrategien for samtlige central- og østeuropæiske ansøgerlande. Det overordnede formål med denne strategi er at tilbyde disse lande et sammenhængende program, der skal forberede dem til medlemskabet af Den Europæiske Union, og som går ud på:

  • at sammenfatte de forskellige former for støtte, som Den Europæiske Union tilbyder, inden for en enkelt ramme i form af et tiltrædelsespartnerskab
  • at gøre ansøgerlandene fortrolige med EU's procedurer og politikker ved at give dem mulighed for at deltage i diverse fællesskabsprogrammer.

1) MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (der blev indgået i marts 1998 og revideret i december 1999 og i januar 2002) er at fastlægge en retlig ramme for de prioriterede arbejdsområder, der er beskrevet i Kommissionens udtalelse om Tjekkiets ansøgning om medlemskab, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at hjælpe Tjekkiet med at realisere disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne bistand. Partnerskabet danner basis for en række instrumenter, der tager sigte på at støtte ansøgerlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU's regelværk (NPAA), en samlet evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, den nationale udviklingsplan, samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen og gennemførelse af ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. I 2002 tjente tiltrædelsespartnerskabet som udgangspunkt for udarbejdelsen af en handlingsplan for styrkelse af Tjekkiets administrative og retlige kapacitet.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men prioriteringerne i forbindelse hermed vil være forenelige med partnerskabet.

Overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet foregår inden for rammerne af den Europaaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Tjekkiet.

2) PRIORITETER

Prioriteterne er opdelt i to grupper, på kortere og mellemlang sigt. Den første gruppe omfatter de prioriteringer, som der var sandsynlighed for, at Tjekkiet ville have realiseret fuldt ud eller i væsentlig grad i løbet af 2000. Arbejdet med opgaverne i den anden gruppe skulle være færdiggjort inden udgangen af 2003.

Tjekkiet har delvis overholdt prioriteringerne vedrørende de økonomiske og politiske kriterier. Landet har fuldt ud eller i vid udstrækning opfyldt prioriteringerne vedrørende fri bevægelighed for personer, fri bevægelighed for kapital, økonomisk og monetær union, statistikker, sociale anliggender og beskæftigelse, energi, kultur og den audiovisuelle politik, miljø, forbrugerbeskyttelse og sundhed, samarbejde inden for retsvæsen og indre anliggender samt finanskontrol. Størsteparten af de andre prioriteringer er blevet delvis overholdt.

Prioriteringerne i tiltrædelsespartnerskabet blev revideret i december 1999 (se punkt 3 i bilaget til afgørelse 1999/858/EF). I november 2000 blev prioriteringerne revideret for anden gang. En sidste revision blev offentliggjort i 2002 (afgørelse 2002/85/EF). Den danner grundlaget for den vurdering, som Kommissionen foretog i sin rapport for 2002.

Følgende områder blev prioriteret:

(Opdateret information findes i analysen af overtagelse af EU-retten)

3) DEN FINANSIELLE RAMME

Phare

For Tjekkiet bestod Phare-programmet 2000 af en national tildeling på 59 mio. EUR. Derudover blev der tildelt 10 mio. EUR til et program for grænseoverskridende samarbejde med Tyskland. Der blev endvidere afsat 5 mio. EUR til samarbejdet med Østrig og 5 mio. EUR til samarbejdet med Polen. Phare-programmet har skaffet 722,5 mio. EUR til Tjekkiet i løbet af perioden 1999-2000. Under Phare 2001 blev der afsat 65,4 mio. EUR. Et supplerende beløb på 19 mio. EUR skulle anvendes til det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland (10 mio. EUR), Polen (5 mio. EUR) og Østrig (4 mio. EUR). Under Phare-programmet for 2002 blev der afsat 60 mio. EUR til Tjekkiet plus en bevilling på 24,8 mio. i henhold til den supplerende facilitet til styrkelse af institutionerne. Der blev givet yderligere støtte til det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland (10 mio. EUR), Østrig (4 mio. EUR) og Polen (5 mio. EUR).

Myndighederne i partnerlandet er ansvarlige for kontraktindgåelse og betalinger i forbindelse med støtten. Finansforordningen for Det Europæiske Fællesskab kræver imidlertid, at Kommissionen fører tilsyn med kontraktproceduren og godkender alle Phare-finansierede kontrakter, som partnerlandet indgår, inden de træder i kraft.

Førtiltrædelsesbistand

Fra 2000 vil den finansielle bistand omfatte støtte til landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument (ISPA), som først og fremmest skal støtte foranstaltninger på miljø- og transportområdet. Forordningen om samordningen af støtten fra Phare, SAPARD og ISPA, som blev vedtaget i juni 1999, giver Kommissionen mulighed for at foretage efterfølgende kontrol af kontrakterne, hvis den skønner, at partnerlandets finanskontrol ikke er tilstrækkeligt effektiv.

I perioden 2000-2002 beløb den årlige finansielle bistand sig til i alt 79 mio. EUR fra Phare-programmet, 22 mio. EUR fra SAPARD og mellem 55 og 80 mio. EUR fra ISPA. Tjekkiet fik tildelt 23,1 mio. EUR fra SAPARD for 2002. Og bevillingen fra ISPA for 2002 var på mellem 59,9 og 87,1 mio. EUR.

4) REFERENCER

Afgørelse 98/267/EF af 30.03.1998De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.04.1998

Afgørelse 1999/858/EF af 06.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2009 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 708 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 503 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 703 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1746Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2002/85/EF af 28.01.2002De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.02.2002

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1402Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top