Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polens tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polens tiltrædelsespartnerskab

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er at bistå kandidatlandets myndigheder i deres bestræbelser for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der fastsættes detaljerede prioriteter for det tiltrædende lands forberedelser, navnlig gennemførelsen af EU-retten, og det danner grundlaget for, hvordan førtiltrædelsesbistanden fra fællesskabsfonde som Phare-programmet programmeres. Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 og landets officielle tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eksisterer tiltrædelsespartnerskabet ikke længere.

I Europa-Kommissionens meddelelse "Agenda 2000 (es de fr)" blev der formuleret en række forslag til styrkelse af førtiltrædelsesstrategien for samtlige central- og østeuropæiske kandidatlande. Det overordnede formål med denne strategi er at tilbyde disse lande et sammenhængende program, der skal forberede dem til medlemskabet af Den Europæiske Union, og som går ud på:

  • at samle de forskellige former for støtte, som Den Europæiske Union tilbyder, inden for en enkelt ramme kaldet et tiltrædelsespartnerskab
  • at gøre kandidatlandene fortrolige med EU's procedurer og politikker ved at give dem tilbud om at deltage i diverse fællesskabsprogrammer.

1) MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (vedtaget i marts 1998 og ændret i december 1999 og i januar 2002), er at fastlægge en retlig rammer for de prioriterede arbejdsområder, der er indkredset i Kommissionens udtalelse om Polens ansøgning om medlemskab, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at bistå Polen med at gennemføre disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne støtte. Partnerskabet danner grundlag for en række støtteinstrumenter, der tager sigte på at støtte kandidatlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU-retten (NPAA), en fælles evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, den nationale udviklingsplan samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen og gennemførelse af ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. I 2002 blev der med udgangspunkt i tiltrædelsespartnerskabet udarbejdet en handlingsplan til styrkelse af den administrative og retlige kapacitet i Polen.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men prioriteringerne i forbindelse med dem vil være forenelige med det.

Overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet foregår inden for rammerne af den Europaaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Polen.

2) PRIORITEREDE SPØRGSMÅL

Disse er blevet opdelt i to grupper: opgaver på henholdsvis kort og mellemlang sigt. Den første gruppe indeholder de opgaver, Polen formodedes at kunne løse eller sætte i gang i løbet af 2000. De prioriterede opgaver i den anden gruppe bør være løst inden udgangen af 2003. Polen har ikke realiseret de prioriterede opgaver i forbindelse med de politiske kriterier, men opgaverne med relation til de økonomiske kriterier er derimod blevet gennemført fuldt ud. De fleste andre prioriteter (undtagen på områderne finanskontrol, socialpolitik, den økonomiske og monetære union, fiskeri og landbrug) er blevet delvis overholdt.

I december 1999 blev der foretaget en revision af partnerskabets prioriteringer med henblik på tiltrædelse (se s. 3 i bilaget til afgørelse 98/851/EF). Der blev offentliggjort en senere revision i 2002 (afgørelse 2002/91/EF), som ikke blev lagt til grund for Kommissionens vurdering i dens rapport for 2002.

De prioriterede områder er følgende:

(Opdateret information findes i analysen af overtagelse af EU-retten)

3) DEN FINANSIELLE RAMME

Phare

Under Phare-programmet er der ydet 2,534 mia. EUR til Polen i løbet af perioden 1999-2000. I 2000 omfattede Phare-programmet for Polen 428 mio. EUR. Der blev bevilget yderligere 55 mio. EUR til samarbejdsprogrammet med Tyskland, Tjekkiet og Slovenien og til en særlig aktion i Østersøregionen. I 2001 blev der via Phare-programmet for Polen tildelt 396 mio. EUR. Der blev afsat yderligere 56 mio. EUR til aktioner, der var påbegyndt i 2000. Phare-programmet for 2002 omfattede 342,2 mio. EUR og et supplement på 51,8 mio. EUR til institutionsstyrkelse. Et supplerende rammebeløb på 56 mio. EUR blev afsat til grænseoverskridende samarbejde med Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og til en særaktion i Østersøen.

Myndighederne i partnerlandet har ansvaret for kontraktindgåelse og udbetalinger i forbindelse med bistanden. Finansforordningen for Det Europæiske Fællesskab kræver imidlertid, at Kommissionen fører tilsyn med kontraktproceduren og godkender alle Phare-finansierede kontrakter, som partnerlandet indgår, inden de træder i kraft.

Førtiltrædelsesstøtte

Fra 2000 omfatter den finansielle bistand også støtte til udvikling af landbrug og landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument (ISPA), som prioriterer foranstaltninger inden for transport og miljø. Forordningen om koordination af bistanden fra Phare, SAPARD og ISPA, som blev godkendt i juni 1999, giver Kommissionen mulighed for at kontrollere kontrakterne efter indgåelsen, hvis den skønner, at partnerlandets finanskontrol ikke har været tilstrækkelig grundig.

I perioden 2000-2002 androg den samlede årlige disponible støtte 398 mio. EUR fra Phare, 168,6 mio. EUR fra SAPARD og mellem 312 og 385 mio. EUR fra ISPA. I 2002 blev der via SAPARD tildelt 177 mio. EUR til Polen. Rammebeløbet fra ISPA var for samme år 357 mio. EUR.

4) REFERENCER

Rådets afgørelse 98/260/EF af 30.3.1998

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.4.1998

Afgørelse 99/851/EF af 6. 12.1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2002 endelig

Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 701 endelig

Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Beretning fra Kommissionen KOM(1999)509 endelig

Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000)709 endelig

Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionens rapport KOM(2000) 700 endelig - SEK(2001) 1752

Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Afgørelse 2002/91/EF af 28.1.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.2.2002

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408

Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top