Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauens tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauens tiltrædelsespartnerskab

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er at bistå kandidatlandets myndigheder i deres bestræbelser for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der fastsættes detaljerede prioriteter for det tiltrædende lands forberedelser, navnlig gennemførelsen af EU-retten, og det danner grundlaget for, hvordan førtiltrædelsesbistanden fra fællesskabsfonde som Phare-programmet programmeres. Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 og landets officielle tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eksisterer tiltrædelsespartnerskabet ikke længere.

Europa-Kommissionen formulerede i sin meddelelse "Agenda 2000 (es de fr)" en række forslag til styrkelse af førtiltrædelsesstrategien for samtlige central- og østeuropæiske ansøgerlande. Det overordnede formål med denne strategi er at tilbyde disse lande et sammenhængende program, der skal forberede dem til medlemskabet af Den Europæiske Union. Programmet satser specielt på:

  • at samle de forskellige former for støtte, som Den Europæiske Union tilbyder, inden for en enkelt ramme kaldet et tiltrædelsespartnerskab
  • at gøre ansøgerlandene fortrolige med EU's procedurer og politikker ved at give dem tilbud om at deltage i diverse fællesskabsprogrammer.

1) MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (der blev indgået i marts 1998 og revideret i december 1999 og januar 2002) er at fastlægge en retlig ramme for de prioriterede arbejdsområder, der er beskrevet i Kommissionens udtalelse om Litauens ansøgning om medlemskab, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at hjælpe Litauen med at realisere disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne bistand. Partnerskabet danner basis for en række instrumenter, der tager sigte på at støtte ansøgerlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU's regelværk (NPAA) (revideret i februar 2002), en samlet evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, den nationale udviklingsplan, samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen og gennemførelse af ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. I 2002 var tiltrædelsespartnerskabet udgangspunkt for udarbejdelsen af en handlingsplan til styrkelse af Litauens administrative og retslige kapacitet.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men prioriteringerne i forbindelse hermed vil være forenelige med partnerskabet.

Overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet foregår inden for rammerne af den Europaaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Litauen.

2) PRIORITETER

De prioriterede opgaver er opdelt i to grupper, på kort og mellemlang sigt. Den første gruppe omfatter de prioriteringer, som der var sandsynlighed for, at Litauen ville kunne realisere fuldt ud eller i væsentlig grad i løbet af 2000. Arbejdet med opgaverne i den anden gruppe forventes afsluttet før udgangen af 2003.

Litauen har i høj grad overholdt prioriteterne vedrørende politiske og økonomiske kriterier. Det samme gælder frie varebevægelser, selskabsret, konkurrence, statistikker, beskæftigelse og socialpolitik, energi, miljø, forbrugerbeskyttelse og sundhed. Størstedelen af de øvrige prioriteter er blevet overholdt devis.

Prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet blev revideret i december 1999 (se punkt 3 i bilaget til afgørelse 1999/856/EF). Der blev offentliggjort en ny revision i februar 2002 (afgørelse 2002/89/EF). Den blev lagt til grund for Kommissionens rapport for 2002).

Følgende områder blev prioriteret:

(Opdateret information findes i analysen af overtagelse af EU-retten)

3) DEN FINANSIELLE RAMME

Phare

Phare-programmet for Litauen for 2000 bestod af en national tildeling på 38,3 mio. EUR. Derudover blev der tildelt 1 mio. EUR til grænseoverskridende samarbejde. Dette omfattede en støttemekanisme til mindre samarbejdsprojekter i Østersøregionen. På Phare-programmet for 2001 blev der afsat 45,5 mio. EUR til Litauen. Et supplement på 3 mio. EUR blev tildelt grænseoverskridende samarbejde i Østersøregionen. Phare-programmet for 2002 tildelte Litauen 43,7 mio. EUR samt et supplement på 18,5 mio. via den facilitet, der er fastsat i programmet med henblik på at styrke landets institutioner. Litauen fik ligeledes tildelt et beløb på 3 mio. i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde.

Indtil 2006 har Kommissionen lovet at yde en finansiel støtte på 165 mio. EUR til nedlukningen af kernekraftværket i Ignalina. Størsteparten af denne støtte vil blive ydet via den internationale fond til støtte for nedlukningen af kernekraftværket i Ignalina, der blev oprettet i juni 2000 og forvaltes af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU). I henhold til den indledende protokol er der allerede ydet 10 mio. EUR og der vil blive tildelt 35 mio. EUR i 2000 og 55 mio. EUR i 2001.

Myndighederne i partnerlandet er ansvarlige for kontraktindgåelse og betalinger i forbindelse med støtten. Finansforordningen for Det Europæiske Fællesskab kræver imidlertid, at Kommissionen fører tilsyn med kontraktproceduren og godkender alle Phare-finansierede kontrakter, som partnerlandet indgår, inden de træder i kraft.

Førtiltrædelsesbistand

Fra 2000 vil den finansielle bistand omfatte støtte til landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument (ISPA), som først og fremmest skal støtte foranstaltninger på miljø- og transportområdet. Forordningen om samordningen af støtten fra Phare, SAPARD og ISPA, som blev vedtaget i juni 1999, giver Kommissionen mulighed for at foretage efterfølgende kontrol af kontrakterne, hvis den skønner, at partnerlandets finanskontrol ikke er tilstrækkeligt effektiv.

I perioden 2000-2002 beløb den samlede finansielle bistand sig til 126 mio. EUR fra Phare-programmet, 90 mio. EUR fra SAPARD og ca. 155 mio. EUR fra ISPA. SAPARD afsatte et vejledende beløb på 31,3 mio. EUR til Litauen. Fra ISPA lå det på mellem 44 og 65 mio. EUR.

4) REFERENCER

Afgørelse 98/265/EF af 30.03.1998De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.4.1998

Afgørelse 1999/856/EF af 06.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2007 endelig udg.Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 706 endelig udg.Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 507 endelig udg.Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 707 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1750Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2002/89/EF af 28.01.2002De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.2.2002

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1406Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top