Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn - Indre marked

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ungarn - Indre marked

Prioriterede opgaver på kort sigt:

 • certificering og standardisering (yderligere tilpasning af lovgivningsforanstaltninger)
 • statsstøtte (vedtagelse af lovgivning, definition af tilsynsmyndighedens rolle og beføjelser, håndhævelsesforanstaltninger)
 • større gennemsigtighed via forbedring af oversigten over statsstøtte
 • håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
 • yderligere tilpasning af selskabsretten
 • fuldførelse af lovgivningen om offentlige indkøb, så den dækker hele sektoren for offentlige forsyningsselskaber.

Evaluering (oktober 1999)

Der er gjort fremskridt med gennemførelsen af ovenstående prioriterede områder, særligt hvad angår vedtagelse af love om selskaber og standardisering. Med hensyn til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er der særligt sket fremskridt, hvad angår ophavsret. De ungarske myndigheder bør dog gøre en ekstra indsats især i forbindelse med farmaceutiske produkter for således at sikre en beskyttelse via patenter med tilbagevirkende kraft og samtidig ændre de gældende regler, således at virksomheder, der fremstiller generiske lægemidler, kan gennemføre udviklingsarbejder, inden patenterne udløber.

Der er ligeledes gjort fremskridt på statsstøtteområdet, hvor man med vedtagelsen af regler om forudgående kontrol har styrket tilsynet med støtten og samtidig har forbedret årsrapporterne om statsstøtte, således at de nu stemmer overens med kriterierne for gennemsigtighed.

Hvad angår offentlige kontrakter er de ungarske myndigheders tilpasning af lovgivningen i henhold til gældende fællesskabsret på rette vej, og de projekter, som er delfinansierede af EU, er blevet udelukket fra klausulen om national fortrinsret. De ungarske myndigheder bør dog yderligere tilpasse lovgivningen angående håndhævelsesforanstaltninger og klageadgang, særligt hvad angår de offentlige forsyningsselskaber.

Evaluering (november 2000)

Ungarn har gjort fremskridt med hensyn til tilpasning til EU-bestemmelserne. Der er dog ikke konstateret noget fremskridt med hensyn til markedsovervågning, heller ikke med hensyn til strukturerne for overensstemmelses Evaluering.

For så vidt angår gennemsigtighed med hensyn til statsstøtte er der sket fremskridt, idet visse former for støtte skal bekendtgøres i forvejen. Oversigten over statsstøtte er stadig ufuldstændig.

For så vidt angår telekommunikation er der ikke sket fremskridt med hensyn til tilsynsmyndighedens uafhængighed og beføjelser. Regeringen har forberedt en lov om radio- og tv-spredning, men denne er ikke blevet godkendt at parlamentet.

Nogle lave momssatser er blevet afskaffet, men satsen på 12 % fastholdes af sociale grunde stadig for visse varer og tjenester. Princippet om en adfærdskodeks med hensyn til virksomhedsskat er blevet accepteret. En ny toldlov har skabt grundlag for en tilpasning til EU-retten. Der er sket fremskridt med hensyn til tilpasning den fælles toldtarif og den kombinerede nomenklatur.

Evaluering (november 2001)

Markedsovervågningen og evalueringen af overensstemmelse er blevet styrket. Der er blevet ydet en indsats for at gøre statsstøtten mere gennemskuelig, men oversigten er ikke komplet. Den regeludstedende myndighed inden for telekommunikation vil få større uafhængighed, og dens beføjelser vil blive udvidet. Der konstateres gode fremskridt med hensyn til harmonisering af momsen. Dog bør listen over produkter, der nyder godt af en lavere sats undersøges endnu en gang, og systemet med en nulsats bør ophæves.

Evaluering (november 2003)

Se faktabladene om overtagelse af EU-retten.

Prioriterede opgaver på mellemlang sigt:

 • yderligere udvikling af standardiserings- og overensstemmelses Evalueringsorganer og indførelse af et markedsovervågningssystem samt indførelse af teknisk lovgivning vedrørende industrivarer
 • yderligere tilpasning af konkurrencelovgivningen, navnlig om statsstøtte
 • styrkelse af statsstøttetilsynsmyndigheden
 • effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen
 • tilpasning af bestemmelserne om kapitalliberalisering, finansielle tjenesteydelser, audiovisuelle politikker og forbrugerbeskyttelse
 • fremme af virksomhedsudvikling (navnlig SMV'er)
 • tilpasning til EU's regelværk inden for telekommunikation, forbrugerbeskyttelse og det indre energimarked.

Evaluering (oktober 1999)

Der er sket fremskridt hvad angår evaluering af overensstemmelse, markedsovervågning og vedtagelse af EN-standarder samt af teknisk lovgivning om industrivarer. Der er blevet vedtaget lovgivning om statsstøtte, hvori tilsynsmyndighedens beføjelser klart beskrives. Støtteprogrammerne er blevet forbedret og langt mere gennemsigtige. Konkurrencetilsynsmyndigheden håndhævelsesforanstaltninger skønnes at være tilfredsstillende. De beføjelser, statsstøttetilsynsmyndigheden er udstyret med, skal styrkes yderligere, således at tilsynsmyndigheden effektivt kan udføre sit hverv. Der er i 1998 sket betydelige fremskridt, og disse fortsættes i 1999 inden for kapitalliberalisering, forbrugerbeskyttelse, telekommunikation og energi. SMV'erne er stadig genstand for støtteforanstaltninger takket være vedtagelse af en ny politik og tildeling af passende budgetmidler.

Evaluering (november 2000)

Der er ikke sket fremskridt på dette område.

Evaluering (november 2001)

I sektoren for offentlige tjenesteydelser er der sket fremskridt for så vidt angår ansøgningsprocedurer og ankemuligheder. Tilpasningen af den frie bevægelighed for varer udvikles positivt. Tilpasningen af anerkendelse af eksamensbeviser er endnu ikke afsluttet. Praktisk talt alle hindringer for kapitalens frie bevægelighed er fjernet. Endnu mangler man at sikre en effektiv anvendelse af konkurrencereglerne og reglerne om statsstøtte. Arbejdet med tilpasningen af toldordningerne går fremad, og der er blevet indført forenklede procedurer. Toldbetjentenes administrative og operationelle kapacitet er blevet forbedret. Indførelsen af edb i toldvæsenet er godt undervejs. En indsats med hensyn til frizoner er dog stadig påkrævet.

Evaluering (november 2003)

Se faktabladene om overtagelse af EU-retten.

Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 blev Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn optaget i Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

REFERENCER

Rådets afgørelse 99/850/EF af 06.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2001 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 700 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 505 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 705 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1748Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top