Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarns tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarns tiltrædelsespartnerskab

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er at bistå kandidatlandets myndigheder i deres bestræbelser for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der fastsættes detaljerede prioriteter for det tiltrædende lands forberedelser, navnlig gennemførelsen af EU-retten, og det danner grundlaget for, hvordan førtiltrædelsesbistanden fra fællesskabsfonde som Phare-programmet programmeres. Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 og landets officielle tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eksisterer tiltrædelsespartnerskabet ikke længere.

Europa-Kommissionen formulerede i sin meddelelse "Agenda 2000 (es de fr)" en række forslag til styrkelse af før-tiltrædelsesstrategien for samtlige central- og østeuropæiske kandidatlande. Det overordnede formål med denne strategi er at tilbyde disse lande et sammenhængende program, der skal forberede dem til medlemskabet af Den Europæiske Union. Programmet satser specielt på:

  • at samle de forskellige former for støtte, som Den Europæiske Union tilbyder, inden for en enkelt ramme kaldet et tiltrædelsespartnerskab
  • at gøre kandidatlandene fortrolige med EU's procedurer og politikker ved at give dem tilbud om at deltage i diverse fællesskabsprogrammer.

1) MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (der blev indgået i marts 1998 og revideret i december 1999 og i januar 2002) er at fastlægge en retlig ramme for de prioriterede arbejdsområder, der er beskrevet i Kommissionens udtalelse om Ungarns ansøgning om medlemskab, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at hjælpe Ungarn med at realisere disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne bistand. Partnerskabet danner basis for en række instrumenter, der tager sigte på at støtte kandidatlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU-retten (NPAA) (revideret i marts 2002), en samlet evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, de nationale udviklingsplaner samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen og gennemførelse af ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. I 2002 blev der med udgangspunkt i tiltrædelsespartnerskabet udarbejdet en handlingsplan til styrkelse af den administrative og retlige kapacitet i Ungarn.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men prioriteringerne i forbindelse hermed vil være forenelige med partnerskabet.

Overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet foregår inden for rammerne af den Europaaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Ungarn.

2) PRIORITEREDE OPGAVER

De prioriterede opgaver opdelt i to grupper: på kort og mellemlang sigt. Den første gruppe omfatter de prioriteter, som der var sandsynlighed for at Ungarn ville realisere helt eller delvis i løbet af 2000. De prioriterede opgaver i den anden gruppe bør være løst inden udgangen af 2003.

Ungarn har generelt delvis overholdt prioriteterne i forbindelse med de politiske og økonomiske kriterier og i vidt omfang opfyldt prioriteterne med relation til fri bevægelighed for varer, fri bevægelighed for personer og frie kapitalbevægelser, selskabsret, socialpolitik, energi, kultur, audiovisuel politik og samarbejde i retlige og indre anliggender. Prioriteterne på de øvrige områder er delvis realiseret.

Prioriteringerne i tiltrædelsespartnerskabet blev revideret i december 1999 (se punkt 3 i bilaget til Rådets afgørelse 1999/850/EF). Der blev foretaget en sidste revision i januar 2002 (afgørelse 2002/87/EF), som ikke blev lagt til grund for Kommissionens rapport for 2002.

Følgende områder er prioriteret:

(Opdateret information findes i analysen af overtagelse af EU-retten)

3) DEN FINANSIELLE RAMME

Phare

Der er via Phare-programmet blevet tildelt 1,030 mia. EUR til Ungarn i perioden 1990-1999 og 96 mio. EUR i perioden 2000-2002. Phare-programmet for 2001 tildelte Ungarn 89,9 mio. EUR. Dette blev suppleret med 19 mio. EUR til grænseoverskridende samarbejde med henholdsvis Østrig (10 mio.), Rumænien (5 mio.), Slovakiet (2 mio.) og Slovenien (2 mio.). Phare-programmet for 2002 tildelte 87 mio. EUR til Ungarn og yderligere 24,7 mio. via faciliteten til forbedring af landets institutioner med et supplement på 19 mio. EUR til grænseoverskridende samarbejde med henholdsvis Østrig (10 mio.), Rumænien (5 mio.), Slovakiet (2 mio.) og Slovenien (2 mio.).

I 2002 formidlede Kommissionen en særlig støtte på maksimum 250 mio. EUR til de lande, der var i gang med tiltrædelsesforhandlingerne.

Myndighederne i partnerlandet er ansvarlige for kontraktindgåelse og betalinger i forbindelse med støtten. Finansforordningen for Det Europæiske Fællesskab kræver imidlertid, at Kommissionen fører tilsyn med kontraktproceduren og godkender alle Phare-finansierede kontrakter, som partnerlandet indgår, inden de træder i kraft.

Førtiltrædelsesbistand

Fra 2000 omfatter den finansielle bistand støtte til landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument (ISPA), som først og fremmest skal støtte foranstaltninger på miljø- og transportområdet. Forordningen om koordination af bistanden fra Phare, SAPARD og ISPA, som blev vedtaget i juni 1999, giver Kommissionen mulighed for at foretage efterfølgende kontrol af kontrakterne, hvis den skønner, at partnerlandets finanskontrol ikke har været tilstrækkeligt grundig.

SAPARD-planen for Ungarn blev godkendt af Europa-Kommissionen i oktober 2000. Det går støt fremad med gennemførelsen af ISPA-programmet, der blev påbegyndt i januar 2000, og hvortil der anvendes samme institutionelle ramme som til PHARE-programmet. Den nationale fond i finansministeriet står for den finansielle forvaltning, mens ansvaret for den tekniske gennemførelse er lagt ud til forskellige organer. Der er truffet beslutning om at anvende et andet system til forvaltningen af SAPARD.

Det vejledende rammebeløb til gennemførelsen af SAPARD i Ungarn var i 2002 på 39,8 mio. EUR og beløbet til ISPA på ca. 93,9 mio. EUR.

4) REFERENCER

Afgørelse 1999/850/EF af 06.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2001 endelig udg.Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 700 endelig udg.Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 505 endelig udg.Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 705 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 705 endelig - SEK(2001) 1748Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2002/87/EF af 28.1.2002De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.2.2002

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top