Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estlands tiltrædelsespartnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estlands tiltrædelsespartnerskab

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er at bistå kandidatlandets myndigheder i deres bestræbelser for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Der fastsættes detaljerede prioriteter for det tiltrædende lands forberedelser, navnlig gennemførelsen af EU-retten, og det danner grundlaget for, hvordan førtiltrædelsesbistanden fra fællesskabsfonde som Phare-programmet programmeres. Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 og landets officielle tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eksisterer tiltrædelsespartnerskabet ikke længere.

Europa-Kommissionen formulerede i sin meddelelse "Agenda 2000 (es de fr)" en række forslag til styrkelse af førtiltrædelsesstrategien for samtlige central- og østeuropæiske kandidatlande. Det overordnede formål med denne strategi er at tilbyde disse lande et sammenhængende program, der skal forberede dem til medlemskabet af Den Europæiske Union, og som går ud på:

  • at samle de forskellige former for støtte, som Den Europæiske Union tilbyder, inden for en enkelt ramme kaldet et tiltrædelsespartnerskab
  • at gøre kandidatlandene fortrolige med EU's procedurer og politikker ved at give dem tilbud om at deltage i diverse fællesskabsprogrammer.

1) MÅL

Formålet med tiltrædelsespartnerskabet (der blev indgået i marts 1998 og revideret i december 1999 og i januar 2002) er at fastlægge en retlig ramme for de prioriterede arbejdsområder, der er beskrevet i Kommissionens udtalelse om Estlands ansøgning om medlemskab, samt for de finansielle midler, der er til rådighed for at hjælpe Estlands med at realisere disse prioriteter, og for betingelserne for at opnå denne bistand. Partnerskabet danner basis for en række instrumenter, der tager sigte på at støtte kandidatlandene i deres bestræbelser på at forberede tiltrædelsen.

Disse instrumenter omfatter bl.a. et nationalt program for landets overtagelse af EU-retten (NPAA) (revideret i maj 2002), en samlet evaluering af de økonomisk-politiske prioriteringer på mellemlang sigt, pagten mod organiseret kriminalitet, den nationale udviklingsplan samt andre sektorprogrammer, der er nødvendige for deltagelse i strukturfondene efter tiltrædelsen og gennemførelse af ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. I 2002 blev der med udgangspunkt i tiltrædelsespartnerskabet udarbejdet en handlingsplan til styrkelse af den administrative og retlige kapacitet i Estland.

Disse instrumenter udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men prioriteringerne i forbindelse hermed vil være forenelige med partnerskabet.

Overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet foregår inden for rammerne af den Europaaftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Estland.

2) DE PRIORITEREDE OPGAVER

Prioriteringerne er opdelt i to grupper, på kort og mellemlang sigt. Den første gruppe omfatter de prioriteringer, som der var sandsynlighed for, at Estland ville realisere helt eller delvis i løbet af 2000. De prioriterede opgaver i den anden gruppe bør være løst inden udgangen af 2003.

Estland har delvis overholdt prioriteterne i forbindelse med de økonomiske og politiske kriterier. De fleste af de prioriteter, der vedrører landets evne til at påtage sig de forpligtelser, der følger af tiltrædelsen, er blevet delvis overholdt. Prioriteterne med relation til finanskontrol er realiseret fuldt ud.

Prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet blev revideret i december 1999 (se s. 3 i bilaget til afgørelse 1999/855/EF). Der blev offentliggjort en sidste revision i februar 2002 (afgørelse 2002/86/EF), som ikke blev lagt til grund for Kommissionens rapport for 2002.

Følgende områder er prioriteret:

(Opdateret information findes i analysen af overtagelse af EU-retten)

3) DEN FINANSIELLE RAMME

Phare

I Phare-programmet for 2000 var der afsat en national bevilling til Estland på 24 mio. EUR. Der blev bevilget yderligere 3 mio. EUR inden for rammerne af programmet for grænseoverskridende samarbejde til investeringer på områderne infrastruktur, forbedring af vandkvalitet og til en støttemekanisme til fordel for mikroprojekter i Østersøregionen. Phare-programmet for 2001 tildelte 26,3 mio. EUR til Estlandmed et supplement på 3 mio. EUR til programmer for grænseoverskridende samarbejde. Phare-programmet for Estland i 2002 omfattede 21 mio. EUR samt 9,4 mio. EUR fra den supplerende facilitet, der er fastsat i programmet til forbedring af landets institutioner. Inden for rammerne af programmet til grænseoverskridende samarbejde med de baltiske lande blev der afsat yderligere 3 mio. EUR til Estland.

Myndighederne i partnerlandet har ansvaret for kontraktindgåelse og udbetalinger i forbindelse med bistanden. Finansforordningen for Det Europæiske Fællesskab kræver imidlertid, at Kommissionen fører tilsyn med kontraktproceduren og godkender alle Phare-finansierede kontrakter, som partnerlandet indgår, inden de træder i kraft.

Førtiltrædelsesstøtte

Fra og med år 2000 vil den finansielle støtte omfatte bistand til landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument (ISPA), som prioriterer foranstaltninger på transport- og miljøområdet. Forordningen om koordination af bistanden fra Phare, SAPARD og ISPA, der blev vedtaget i juni 1999, giver Kommissionen mulighed for at foretage efterfølgende kontrol af kontrakterne, hvis den skønner, at partnerlandets finanskontrol ikke har været tilstrækkelig grundig.

I perioden 2000-2002 androg den årlige finansielle bistand til Estland 30 mio. EUR fra Phare-programmet, 12,1 mio. EUR fra SAPARD og ca. 35 mio. EUR fra ISPA.

I 2002 var det vejledende rammebeløb til gennemførelse af SAPARD på 12,7 mio. EUR, og beløbet til ISPA var i samme periode mellem 21,2 og 37,1 mio. EUR.

4) REFERENCER

Afgørelse 98/264/EF af 30.3.1998De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.4.1998

Afgørelse 1999/855/EF af 06.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2006 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 705 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 504 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 704 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1747Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2002/86/EF af 28.1.2002De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 14.2.2002

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1403Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top