Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2010 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(98) 709 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1999) 512 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(2000) 712 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 701 endelig - SEK(2001) 1755 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1411 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1208 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 forventede Kommissionen ingen større problemer på området forskning og teknologisk udvikling, i forbindelse med at realisere informationssamfundets muligheder eller med at liberalisere telemarkedet, hvor den skønnede, at det ville være muligt for Slovenien at opfylde målene tidligere end de fleste central- og østeuropæiske lande. Hvad angår telekommunikation fastslog udtalelsen af juli, at Slovenien på mellemlang sigt kunne nå et niveau, som kan sammenlignes med nogle af medlemsstaternes, forudsat at liberaliseringen inden for alle sektorer sker hurtigt.

I oktober 1999 skønnede Kommissionen i sin rapport, at tilnærmelsen var i fuld gang. Det anførtes, at for så vidt angår telekommunikation, udvikler det slovenske net sig godt. Det er dog fortsat yderst vigtigt for Slovenien at fremskynde tempoet i liberaliseringsprocessen.

I rapporten for 2000 noterede Kommissionen sig, at der var sket visse fremskridt inden for dette område.

I rapporten fra oktober 2002 fremhævedes, at der igen var gjort fremskridt inden for videnskabs- og forskningsområdet. Det fremgik også, at Slovenien havde gjort visse fremskridt på telekommunikationsområdet og betydelige fremskridt i postsektoren.

I rapporten fra november 2003 fastslår Kommissionen, at Slovenien kun delvis opfylder sine forpligtelser på teleområdet. Hvad angår posttjenester, er den slovenske lovgivning i det store hele i overensstemmelse med EU-retten. Med hensyn til videnskab og forskning opfylder Slovenien kravene i forbindelse med tiltrædelsen.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I Fællesskabet sigter forskning og teknologisk udvikling, som fastsat i artikel 164 (tidligere artikel 130G) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i rammeprogrammet (artikel 166, tidligere artikel 130I), på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne, øge livskvaliteten samt fremme bæredygtig udvikling, og bidrage til udviklingen af andre fællesskabspolitikker.

Europaaftalen mellem EU og Slovenien vil åbne mulighed for samarbejde på disse områder, navnlig gennem den associerede stats deltagelse i rammeprogrammet. Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter ingen direkte foranstaltninger på dette område.

Målsætningerne for EU's telekommunikationspolitik er at afskaffe hindringer for, at enhedsmarkedet for teleudstyr, -tjenester og -net kan fungere effektivt, at åbne tredjelandes markeder for virksomheder i EU og at sikre privatpersoner og virksomheder i EU adgang til moderne teletjenester. Målene skal nås gennem harmonisering af standarder og vilkår for udbud af tjenester, liberalisering af markederne for terminaludstyr, tjenesteydelser og net samt vedtagelse af de nødvendige forskrifter.

Europaaftalen omfatter samarbejde om at forbedre standarder og praksis med henblik på en tilnærmelse til EU-niveauet inden for post- og teletjenester, standardisering, reguleringspolitik og modernisering af infrastruktur. Hvidbogen fokuserer på tilnærmelse af lovgivning, net og tjenester, efterfulgt af yderligere tiltag til en gradvis liberalisering af sektoren.

EVALUERING

Forskning og teknologisk udvikling (FTU)

EU-retten på forskningsområdet kræves ikke omsat til den nationale lovgivning. Imidlertid skal det sikres, at den generelle retsorden er forenelig med EU-retten. I 1999 var der afsat et samlet beløb bestemt til forskningsformål svarende til i alt 1,45 % af det slovenske BNP.

Siden august 1999 har Slovenien i praksis været associeret til det femte rammeprogram for forskning (1999-2002) og til EURATOM-rammeprogram. Slovenien har åbnet sine dertil svarende forskningsaktiviteter for virksomheder, forskere og universiteter fra medlemsstaterne Slovenien har udtrykt interesse for at blive associeret til det sjette rammeprogram (2002-2006).

I marts 2002 vedtog Slovenien et program med foranstaltninger, som sigter mod at fremme iværksætterånden og konkurrencen i perioden 2002-2006. På videnskabs- og forskningsområdet fastlægger programmet reglerne vedrørende krav, udvælgelsesmetoder og finansiering for de udviklingsprojekter, som foreslås af iværksætterne. Slovenien har også søgt at harmonisere bestemmelserne vedrørende støtte til virksomheder, som deltager i forskningsaktiviteter og udvikling af nye teknologier.

I 2003 er Sloveniens politik og lovgivning for FTU-området i overensstemmelse med de overordnede linjer i EU-politikken. Niveauet for de nationale bruttoudgifter til forskning og udvikling nærmer sig gennemsnittet for EU. Som det fremgår af Kommissionens rapport fra 2003, forventes det at Slovenien ved tiltrædelsen vil være i stand til at gennemføre EU-retten på forskningsområdet.

Telekommunikation

På telekommunikationsområdet har Slovenien gjort visse fremskridt, navnlig inden for markedsliberalisering for tjenesteydelser og alternative infrastrukturer: Der er vedtaget forordninger om tildeling af tilladelser til brug af radiofrekvenser til mobiltelefonselskaber og personsøgetjenester samt om tekniske krav til celleopbyggede mobiltelefonsystemer. Der er udstedt fire tilladelser til internetudbydere.

Der er tildelt en enkelt UMTS-tilladelse i november 2001. Der er iværksat foranstaltninger med henblik på at justere taksterne og nedsætte priserne for opkobling. Indtrængningsgraden for mobiltelefoner ligger på 69%, og Slovenien har tre mobiltelefonioperatører. Indtrængningsgraden for det faste telefonnet er 41%. Moderniseringen af nettet er nu færdig, og der er gode fremskridt med tilpasningen af taksterne.

Agenturet for tele-, radio- og posttjenester blev etableret efter vedtagelsen af telekommunikationsloven i maj 2001, loven om medier i april 2001 og loven om posttjenester i april 2002. Denne instans er reguleringsorganet for telekommunikation, radio-/tv-spredning og posttjenester.

De retlige rammer og den institutionelle struktur er i det store hele i overensstemmelse med EU-retten. Situationen vedrørende UMTS er dog ikke tilfredsstillende, når det gælder sikring af konkurrence og undgåelse af markedsforvridninger. Slovenien er også nødt til at gøre en indsats for at gennemføre bestemmelserne i loven om telekommunikation på tilfredsstillende vis, navnlig for så vidt angår operatører med en stærk markedsposition. Indsatsen for at udbygge det nationale reguleringsorgans administrative kapacitet bør også forstærkes.

I 2003 har Slovenien nået et tilfredsstillende niveau af gennemførelse til den EU-lovgivning, der blev vedtaget mellem 1998 og 2002. Der må dog stadig gøres en indsats på følgende områder:

  • kravene vedrørende notificering
  • fremme af ny teknologi
  • forpligtelserne for operatører, der har en stærk markedsposition i forhold til andre operatører
  • reglerne for lovlig aflytning.

Det nye regelsæt for elektronisk kommunikation,der blev vedtaget i 2002 er heller ikke gennemført fuldt ud. Endvidere må Slovenien forbedre vilkårene for fair konkurrence på telekommunikationsmarkedet - navnlig for faste kredsløb - for at afslutte tilpasningen til EU-retten.

Informationssamfundet

I foråret 2002 udarbejdede ministeriet for informationssamfundet et nationalt program, som skal forberede Slovenien på informationssamfundets tjenester. I programmet fastlægges regeringens indsats i store træk, og de offentlige administrationers samt økonomiske institutioners og civilsamfundets rolle afklares. Herudover fortsættes tilpasningen til handlingsplanen e-Europe+ (1) for kandidatlandene. Programmet danner ligeledes grundlaget for de retlige rammer og ledsageforanstaltninger for elektronisk handel og sigter mod at anvende IT-teknologier samt fremme udviklingen af tjenester hos de offentlige administrationer, den økonomiske sektor og i civilsamfundet.

Posttjenester

Postloven fra 1997 har delvis bragt Slovenien på niveau med EU-retten, men der er stadig en række forskelle. Der er behov for supplerende foranstaltninger for at sikre en fuldstændig liberalisering af posttjenesterne. Derfor har det slovenske parlament i april 2002 vedtaget en ny lov om posttjenester. Loven har til formål at sikre tilpasningen til EU-retten ved hjælp af en række foranstaltninger, der liberaliserer postmarkedet og samtidig sikrer lige behandling og adgang til det offentlige postnet. Loven har desuden til formål at udvide den universelle posttjeneste. I kølvandet på denne lov er der i juni 2002 vedtaget et dekret om etablering af et uafhængigt reguleringsorgan under myndigheden for telekommunikation og radio-/tv-spredning, som skal tage sig af posttjenesterne.

I løbet af 2003 har Slovenien truffet diverse foranstaltninger for at tilpasse sin lovgivning til det første postdirektiv (regler for regnskaber, prisgrænser for eneretstjenester, ordning for tilladelser, udligningsfonde og takstordninger). Desuden er der vedtaget bestemmelser til gennemførelse af det andet postdirektiv, og der er allerede indført nye prisgrænser for eneretstjenester.

(1) Handlingsplanen e-Europe+ sigter mod at fremskynde reformer og modernisering af kandidatlandenes økonomier, opmuntre til udbygning af kapaciteten og oprettelse af institutioner, forbedre konkurrenceevnen generelt og styrke den sociale samhørighed. eEurope+-handlingsplanen blev lanceret af kandidatlandenes regeringsledere i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i Göteborg (15.-16. juni 2001).

Seneste ajourføring: 13.02.2004

Top