Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2004 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(98) 703 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1999) 511 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(2000) 711 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1754 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1410 - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1209 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 forventede Kommissionen ingen større problemer på området forskning og teknologisk udvikling. Derimod forventede den for telekommunikationssektorens vedkommende, at Slovakiet vil få nogle vanskeligheder med at opfylde EU-retten på mellemlang sigt, idet administrationen ikke kan håndhæve den nye lovgivning. Endelig vurderede Kommissionen, at mængden af informationsteknologiske produkter rejser håb om det slovakiske potentiale i forbindelse med aktiviteter inden for informationssamfundet.

I rapporterne af oktober 1999 og november 2000 er der konstateret fremskridt inden for forskning og teknologisk udvikling. Der er også gjort fremskridt på telekommunikationsområdet.

I sin rapport fra oktober 2002 noterer Europa-Kommissionen sig, at der er sket visse yderligere fremskridt inden for telekommunikationssektoren. Ligeledes er der sket nye fremskridt inden for området videnskab og forskning.

I rapporten fra 2003 konstateres, at Slovakiet delvis opfylder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne inden for området telekommunikation og posttjenester. På forskningsområdet har Slovakiet opfyldt de forpligtelser, der fremgik af tiltrædelsesforhandlingerne, og er i stand til at gennemføre EU-retten fra tiltrædelsestidspunktet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I Fællesskabet sigter forskning og teknologisk udvikling, som fastsat i artikel 164 (tidligere artikel 130G) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i rammeprogrammet (artikel 166, tidligere artikel 130I), på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne, øge livskvaliteten samt fremme bæredygtig udvikling, og bidrage til udviklingen af andre fællesskabspolitikker.

Europaaftalen mellem EU og Slovakiet vil åbne mulighed for samarbejde på dette område, navnlig gennem den associerede stats deltagelse i rammeprogrammet. Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter ingen direkte foranstaltninger på dette område.

Målsætningerne for EF's telekommunikationspolitik er at afskaffe hindringer for, at enhedsmarkedet for teleudstyr, -tjenester og -net kan fungere effektivt, at åbne tredjelandes markeder for virksomheder i EF og at sikre privatpersoner og virksomheder i EF adgang til moderne teletjenester. Målene skal nås gennem harmonisering af standarder og vilkår for udbud af tjenester, liberalisering af markederne for terminaludstyr, tjenesteydelser og net samt vedtagelse af de nødvendige forskrifter.

Europaaftalen omfatter samarbejde om at forbedre standarder og praksis med henblik på en tilnærmelse til EF-niveauet inden for post- og teletjenester, standardisering, reguleringspolitik og modernisering af infrastruktur. Hvidbogen fokuserer på tilnærmelse af lovgivning, net og tjenester, efterfulgt af yderligere tiltag til en gradvis liberalisering af sektoren.

EVALUERING

Forskning og teknologisk udvikling

Slovakiet råder over en forsknings- og udviklingssektor på højt niveau, der som følge af væsentlige nedskæringer i den offentlige støtte hurtigt er blevet rationaliseret. Den slovakiske regering har siden juli 1997 erklæret sig interesseret i at videreføre sine politikker inden for forskning og teknologisk udvikling. Siden september 1999 deltager Slovakiet i det femte rammeprogram og i Euratom-programmet. Slovakiet har udtrykt interesse for at blive associeret til det sjette rammeprogram (2002-2006). Forskning indgår som et prioriteret mål i det nationale program for overtagelse af EU-retten. De opnåede fremskridt i løbet af det første års deltagelse i rammeprogrammet svarer til forventningerne.

I februar 2002 blev de retlige rammer forbedret med loven om videnskab og teknologi samt loven om det slovakiske videnskabsakademi. I samme periode blev også den nye lov om undervisningen på højere læreanstalter vedtaget i februar 2002. Agenturet til fremme af videnskab og teknologi fortsætter med at gøre en effektiv indsats. Til trods for disse bemærkelsesværdige fremskridt, understreger Kommissionens rapport fra 2002, at Slovakiet skal øge de nationale bruttoudgifter til FTU, hvis sektoren skal videreudvikles og sikres fuld integration i det europæiske forskningsrum. Den private sektor, herunder SMV, bør også opmuntres til at deltage mere aktivt i FTU.

Endelig viser Kommissionens rapport fra 2003, at Slovakiet har opfyldt de forpligtelser, som fremgik af tiltrædelsesforhandlingerne, og vil være i stand til at gennemføre EU-retten fra tiltrædelsestidspunktet.

Telekommunikation

Inden for telekommunikation er der gjort fremskridt. Siden 1. januar 1998 er alle teletjenester blevet liberaliseret. Slovak Telekoms monopol på tilvejebringelse af offentlig teleinfrastruktur og taletelefoni udløber den 31. december 2002. Privatiseringen af Slovak Telekom er gået godt, og 51% af virksomhedens kapital er privatiseret. Tilladelsen for fastnettaletelefoni, som selskabet har, er eksklusiv indtil udgangen af 2002.

Slovakiet har således vedtaget foranstaltninger for at tilpasse sin lovgivning om liberalisering af markedet til EU-retten, men der er brug for hurtige fremskridt inden for vedtagelsen af de sidste gennemførelsesbestemmelser, så markedet kan åbnes for konkurrence på passende vis Der er ikke sket fremskridt på området i 2002. Indtrængningsgraden for fastnettet lå på sit højeste på ca. 32%, hvorefter den faldt lidt på grund af takstjusteringer for at bringe taksterne i overensstemmelse med de faktisk omkostninger og med EU-rettens bestemmelser. Moderniseringen af nettet og justeringen af priserne er dog langt fra afsluttet. Mobiltelefonien fortsætter sit opsving, og antallet af mobiltelefoner ligger nu på 40 pr. 100 borgere. I juni 2002 blev der udstedt en tilladelse til en ny mobiloperatør som den tredje på det slovakiske marked. Der er udstedt to tilladelser til to eksisterende GSM-operatører med henblik på udnyttelse af UMTS samt tilladelse til ibrugtagning af UMTS-nettet, så snart markedsforholdene tillader det. Planerne for gennemførelse af nummerportabilitet mangler at blive bragt i overensstemmemlse med EU-retten.

For så vidt angår de retlige rammer, er man langt fremme med tilpasningen til regelværket. For at opnå fuld overensstemmelse med EU-retten er det nødvendigt at løse problemerne i forbindelse med adgangen til abonnentledninger og forsyningspligt, hvilket var hensigten med et lovforslag fra den slovakiske regering, som blev forkastet af parlamentet i august 2002. Der er indrettet et direktorat for økonomisk regulering hos den slovakiske telestyrelse i maj 2002. I 2003 viste bestræbelserne på gennemførelse af EU-retten for så vidt angår ubundtet adgang til abonnentledninger sig igen at være frugtesløse. Herudover er åbningen af markedet, som var planlagt til begyndelsen af 2003, stødt på betydelige forhindringer. Samtrafiktaksterne, som ifølge EU-retten skal offentliggøres, behandles stadig fortroligt, og nye operatører kan ikke etablere sig på markedet på lige fod med de nuværende. Slovakiet mangler stadig at sikre tilpasningen af taksterne og etablering af forsyningspligtydelser til rimelige priser.

Endelig mangler Slovakiet at overtage EU-retten fra 2002 om nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikation.

Informationssamfundet

Regeringen behandlede i april 1998 strategien for gennemførelse af informationssamfundet og en rapport om gennemførelse af overordnede informationsnetværk. Den generelle adgang til edb-styrede informationstjenester og Internettet i Slovakiet er fortsat øget. Ved udgangen af 1998 havde 20% af alle voksne slovakker adgang til en pc.

Slovakiet deltager i Det Fælles Informationssamfundsudvalg på Højt Plan.

Regeringen har vedtaget en strategi for informationssamfundet i Slovakiet, som sigter mod at iværksætte initiativet eEurope+ (1) og omfatter etableringen af et nationalt agentur. Agenturet får til opgave at koordinere aktiviteterne inden for området informationsteknologier.

Posttjenester

Slovakiet har gjort bemærkelsesværdige fremskridt og har i november 2001 vedtaget loven om posttjenester, som delvis bringer den slovakiske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten på området. De vigtigste dele af loven trådte i kraft i januar 2002. På dette grundlag er der indrettet et postdirektorat i begyndelsen af året som uafhængigt reguleringsorgan for posttjenester. I 2003 er der stadig kun sket en delvis overtagelse af EU-retten, og det andet direktiv om posttjenester mangler at blive vedtaget.

(1) Handlingsplanen e-Europe+ sigter mod at fremskynde reformer og modernisering af kandidatlandenes økonomier, opmuntre til udbygning af kapaciteten og oprettelse af institutioner, forbedre konkurrenceevnen generelt og styrke den sociale samhørighed. eEurope+-handlingsplanen blev lanceret af kandidatlandenes regeringsledere i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i Göteborg (15.-16. juni 2001).

Seneste ajourføring: 11.02.2004

Top