Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(1997) 2009 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1998) 708 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1999) 503 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(2000) 703 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(2001) 1746 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1402 - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1200 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 forudså Europa-Kommissionen ingen væsentlige problemer inden for forskning og den teknologiske udvikling.

I rapporten fra 1998 konstateredes det, at der var gjort visse fremskridt på dette område.

I rapporten fra oktober 1999 understregedes det ligeledes, at der var gjort fremskridt på området forskning og teknologisk udvikling, idet Tjekkiet fuldt ud var blevet associeret det femte rammeprogram. Derimod var der ikke gjort nogen lovgivningsmæssige fremskridt inden for telekommunikation og det var nødvendigt med en stor indsats.

I rapporten fra 2000 bemærkedes det, at der er sket betydelige fremskridt i forhold til det foregående år. Siden påbegyndelsen af udviklingen i 1994 har den tjekkiske telekommunikationspolitik nærmet sig EF-politikken.

I rapporten fra oktober 2002 understregedes de fremskridt, der var sket inden for forskningsområdet med vedtagelsen af loven om offentlig støtte til forskning og teknologisk udvikling, som blev vedtaget i marts 2002. Rapporten fremhævede ligeledes de mærkbare fremskridt, som Tjekkiet havde gjort med hensyn til liberalisering af telekommunikationsmarkedet.

I rapporten fra 2003 konstateres, at Tjekkiet delvis opfylder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne inden for telekommunikationsområdet. Tjekkiet har i det væsentlige opfyldt kravene for så vidt angår posttjenester. På området videnskab og forskning er Tjekkiet i stand til at gennemføre EU-retten fra tiltrædelsestidspunktet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I Fællesskabet sigter forskning og teknologisk udvikling, som fastsat i artikel 164 (tidligere artikel 130G) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i rammeprogrammet (artikel 166, tidligere artikel 130I), på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne, øge livskvaliteten samt fremme bæredygtig udvikling, og bidrage til udviklingen af andre fællesskabspolitikker.

Europaaftalen mellem EU og Tjekkiet vil åbne mulighed for samarbejde på disse områder, navnlig gennem den associerede stats deltagelse i rammeprogrammet. Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter ingen direkte foranstaltninger på dette område.

Målsætningerne for EU's kommunikationspolitik er at afskaffe hindringer for, at enhedsmarkedet for teleudstyr, -tjenester og -net kan fungere effektivt, at åbne tredjelandes markeder for virksomheder fra EU og at sikre, at privatpersoner og virksomheder over alt i EU har adgang til moderne teletjenester. Målene skal nås gennem harmonisering af standarder og vilkår for udbud af tjenester, liberalisering af markederne for terminaludstyr, tjenesteydelser og net samt vedtagelse af de nødvendige forskrifter.

Europaaftalen omfatter samarbejde om at forbedre standarder og praksis med henblik på en tilnærmelse til EU-niveauet inden for telekommunikation og post- og teletjenester, standardisering, reguleringspolitik og modernisering af infrastruktur. Hvidbogen fokuserer på tilnærmelse af lovgivning, net og tjenester, efterfulgt af yderligere tiltag til en gradvis liberalisering af sektoren.

EVALUERING

Videnskab og forskning

For så vidt angår forskning og teknologisk udvikling, nødvendiggør det nuværende regelværk ikke nogen omsætning til national lovgivning. Siden 1999 har Tjekkiet deltaget i det femte rammeprogram samt det femte "Euratom"-rammeprogram inden for forskning og uddannelse (1). Følgelig er der blevet skabt en række gennemførelsesstrukturer. Tjekkiet har også meddelt, at det vil give virksomheder, forskere og universiteter fra medlemsstaterne adgang til sine forskningsaktiviteter. Den offentlige forskningsstøtte vil udgøre 0,6 % af BNP i 2000, 0,65 % i 2001 samt endelig 0,7 % i 2002. Den vigtigste nye begivenhed på området i 2002 er loven om offentlig støtte til forskning og teknologisk udvikling, som blev vedtaget i marts 2002 og trådte i kraft i juni 2002. Med denne lov afsættes offentlige midler til forskning og udvikling, der fastsættes også pligter og rettigheder for personer med ansvar for forskning og udvikling, der etableres et evalueringssystem og de berørte myndigheders opgaver og ansvarsområder fastsættes.

Kommissionens rapport fra 2003 anfører, at Tjekkiet har overholdt de forpligtelser, der er fremgået af tiltrædelsesforhandlingerne vedrørende videnskab og forskning. EU-retten for dette område kan derfor gennemføres fra tiltrædelsestidspunktet.

Telekommunikation

Inden for telekommunikationssektoren er en ny lov er trådt i kraft i juli 2000. Den danner grundlaget for overtagelsen af de gældende EF-direktiver på området. Dog må der gøres en større indsats, navnlig for at sørge for mindre afhængighed mellem teletjenesteudbydere og staten. For så vidt angår liberalisering af telekommunikationsmarkedet, var indførelsen i 2002 af muligheden for at vælge operatør et vigtigt fremskridt. De tjekkiske telemyndigheder har givet adgangskoder til at operatører, som har til hensigt at gå ind på markedet, i juli 2002. De juridiske rammer for at muliggøre nummerportabilitet er kommet på plads med loven om telekommunikation, men er først gyldige fra januar 2003. Der er udarbejdet en nummerplan. Den nye nummerplan træder i kraft i september 2002.

I rapporten fra 2002 noterer Kommissionen sig, at konkurrencen er hård inden for mobiltelefonitjenester, hvor indtrængningsgraden har nået 70%. Sektoren er dog i direkte konkurrence med indehaveren af det faste net. Der er tre GSM-operatører, og myndighederne har udstedt to af de tre tilladelser til at udnytte UMTS. Det kan ske, så snart markedsforholdene tillader det.

Den øgede konkurrence i det faste net er blevet gjort muligt af mærkbare forbedringer i opkoblingshastigheden, niveau og pris for opkobling og adgangen til udstyr, som gør det muligt at vælge tjenesteudbyder. I august 2002 besluttede den tjekkiske regering at privatisere Cesky Telekom, den hidtil dominerende operatør, hvor staten ejer majoriteten. Denne foranstaltning vil forbedre konkurrencemiljøet.

I 2003 er størstedelen af Tjekkiets lovgivning i overensstemmelse med den del af EU-retten, som er vedtaget i perioden 1998 til 2000, med undtagelse af visse omkostningsbaserede takster, som fortsat bremser den fuldstændige åbning af markedet. Endelig mangler Tjekkiet at overtage EU-retten fra 2002 om de nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikation i den nationale lovgivning.

Posttjenester

For så vidt angår posttjenesterne, har Tjekkiet gjort gode fremskridt med tilpasningen til EU-retten med den nye lov, som trådte i kraft i juli 2000 samt de tilhørende gennemførelsesbestemmelser. Den administrative kapacitet i sektoren bør udbygges, navnlig med ekstra personale og med videreuddannelse af personalet. Desuden bør det defineres mere klart, hvad begrebet forsyningspligtydelser dækker over.

Informationsteknologier

Hvad angår informationssamfundet, er der i en rapport, som er godkendt af regeringen i maj 1999, vedtaget etablering af et højt udviklet informationssamfund, som bl.a. baseres på direkte informationsadgang. Heri fastsættes de prioriterede områder og de særlige opgaver vedrørende hvert enkelt af disse områder. Der opereres ikke med nogen form for specifik budgetmæssig disposition i forbindelse hermed. I marts 2002 vedtog den tjekkiske regering en ajourført handlingsplan som led i den nationale politik for informationssamfundet med sigte på at tilnærme de tjekkiske mål til målene i eEurope 2002. Den indeholder navnlig en liste over projekter i forbindelse med informationssamfundet, som myndighederne skal iværksætte.

(1) Afgørelse nr. 2/1999 truffet af Associeringsrådet EU- Tjekkiet af 30. juli 1999 om vilkårene og betingelserne for Tjekkiets deltagelse i Fællesskabets programmer inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002), og i programmerne inden for forskning og uddannelse (1998-2002).

Seneste ajourføring: 04.02.2004

Top