Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(1997) 2002 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1998) 701 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1999) 509 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(2000) 709 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1752 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Ifølge Kommissionens udtalelse fra juli 1997 forventede Kommissionen ingen større problemer for Polen på området forskning og teknologisk udvikling.

I rapporten fra november 1998 konstaterede Kommissionen, at der var sket visse fremskridt på områderne forskning og teknologi, og der var også sket fremskridt i forbindelse med informationssamfundet. En yderligere indsats var dog nødvendig for at bringe den polske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten for telesektoren.

I rapporten fra oktober 1999 understregedes det, at Polen i forskningsmæssig henseende havde været knyttet til det femte rammeprogram siden september 1999. Der var kun sket små fremskridt i udviklingen af informationssamfundet. Inden for området telekommunikation havde Polen derimod opnået rimelige resultater, og der var taget hul på privatiseringen.

I november 2000 bemærkede Kommissionen, at Polen har gjort vigtige fremskridt inden for områderne telekommunikation, informationsteknologi og forskning.

I rapporten fra oktober 2002 fremhævedes de fortsatte fremskridt, som Polen havde gjort med hensyn til at styrke sin politik inden for videnskab og forskning. På telekommunikationsområdet havde Polen gjort fremskridt med tilpasningen til EU-retten og med liberaliseringen af markedet.

I rapporten fra 2003 konstateres, at Polen i det væsentlige opfylder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne på telekommunikationsområdet, men kun delvis på posttjenesteområdet. For så vidt angår videnskab og forskning, opfylder Polen alle forudsætningerne for at kunne gennemføre EU-retten.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I Fællesskabet sigter forskning og teknologisk udvikling, som fastsat i artikel 164 (tidligere artikel 130G) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i rammeprogrammet (artikel 166, tidligere artikel 130I), på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne, øge livskvaliteten samt fremme bæredygtig udvikling, og bidrage til udviklingen af andre fællesskabspolitikker.

Europaaftalen mellem EU og Polen vil åbne mulighed for samarbejde på dette område, navnlig gennem den associerede stats deltagelse i rammeprogrammet. Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter ingen direkte foranstaltninger på dette område.

Målsætningerne for EF's telekommunikationspolitik er at afskaffe hindringer for, at enhedsmarkedet for teleudstyr, -tjenester og -net kan fungere effektivt, at åbne tredjelandes markeder for virksomheder i EF og at sikre privatpersoner og virksomheder i EF adgang til moderne teletjenester. Målene skal nås gennem harmonisering af standarder og vilkår for udbud af tjenester, liberalisering af markederne for terminaludstyr, tjenesteydelser og net samt vedtagelse af de nødvendige forskrifter.

Europaaftalen omfatter samarbejde om at forbedre standarder og praksis med henblik på en tilnærmelse til EU-niveauet inden for post- og teletjenester, standardisering, reguleringspolitik og modernisering af infrastruktur. Hvidbogen fokuserer på tilnærmelse af lovgivning, net og tjenester, efterfulgt af yderligere tiltag til en gradvis liberalisering af sektoren.

EVALUERING

Forskning og teknologisk udvikling

Siden 1999 har Ungarn deltaget i det femte rammeprogram (1). Med henblik herpå er der etableret en række strukturer. Polen har ligeledes besluttet at give virksomheder, forskere og universiteter fra medlemsstaterne adgang til sine forskningsaktiviteter. Polen har desuden søgt at øge sin deltagelse i rammeprogrammet og har tilkendegivet sin interesse i at være associeret til sjette rammeprogram.

I rapporten af november 2000 opfordres Polen til at øge midlerne til forskning og udvikling kraftigt. Statsbudgettet for 2002 har dog været underlagt strenge begrænsninger, og i forhold til 2001 ligger de forventede udgifter næsten 20% lavere. Finansieringen bliver således et stort problem, og Polen bør fortsætte indsatsen for at øge de nationale bruttoudgifter til forskning og udvikling.

Sektorens institutionelle rammer er veludviklede og er blevet styrket i årenes løb. Det er desuden planlagt at forbedre funktionen af den nationale komité for videnskabelig forskning og nettet af kontaktpunkter yderligere.

I januar 2002 blev der underskrevet en samarbejdsaftale med Det Europæiske Rumafartsagentur, som fastlægger rammerne for de polske institutioners deltagelse i agenturets forskningsprogrammer.

Kommissionens rapport fra 2003 viser, at Polen har opfyldt alle forpligtelser, som fremgik af tiltrædelsesforhandlingerne, og vil være i stand til at gennemføre EU-retten på forskningsområdet fra tiltrædelsestidspunktet.

Informationssamfundet

Med hensyn til informationssamfundet spiller Polen fortsat en aktiv rolle i Det Fælles Informationsudvalg på Højt Plan, når der afholdes møder mellem Kommissionen og kandidatlandene. I september 2001 vedtog ministerrådet et handlingsplan kaldet "ePolen", hvis fulde titel er "Handlingsplan for udviklingen af informationssamfundet i Polen i perioden 2001-2006", og som følger fremgangsmåden i "eEurope+"-handlingsplanen (2). Handlingsplanen ajourføres årligt. For at styrke den administrative kapacitet er der indrettet en informatik-division inden for administrationen. Denne division har bl.a. kompetence vedrørende informatikinfrastruktur, IT-undervisning samt telesystemer og -net.

Telekommunikation

Inden for telekommunikation har Polen gjort fremskridt, idet tilpasningen af lovgivningen har nået et rimeligt niveau. En ny telelov trådte i kraft i juli 2000. Den danner grundlaget for overtagelsen af EU-direktiverne på området. Blandt andet ophæves den offentlige operatør TPSA's monopol, som har eksisteret indtil nu. Til trods for en vis kritik udgør loven et vigtigt skridt fremad for Polen.

Inden for liberalisering af telekommunikationsmarkedet er lokale teletjenester helt liberaliseret fra januar 2002. Efter dette tidspunkt skal operatører, som udbyder af fjernopkald, ikke længere ansøge om en tilladelse: de kan udbyde deres tjenester efter en enkel godkendelse fra kontoret for regulering af telekommunikation og posttjenester (URTiP). Dette organ er oprettet i marts 2002, og er den myndighed, som har ansvaret for regulering af telekommunikation og posttjenester i Polen. Myndigheden er uafhængig af økonomiske interesser og dens kompetencer er fastsat ved lov.

Gennemtrængningsgraden for mobiltelefoner er 26%. Der er tre GSM-operatører, som deles om markedet, og der er allerede tildelt UMTS-tilladelser, således at systemet kan tages i brug, så snart markedsforholdene tillader det. Gennemtrængningsgraden for det faste net er efterhånden på 32% og udviklingen forløber langsomt.

Nu er der behov for hurtige fremskridt med de sidste stykker sekundær lovgivning, der er nødvendige, hvis markedet skal reguleres korrekt og gøres helt åbent. Der er behov for en ekstra indsats på lovgivningsområdet for at fuldstændiggøre tilpasningen til EU-retten på telekommunikationsområdet. Særlig loven om telekommunikation bør ændres, for navnlig at medtage forsyningspligtydelser og vilkårene for disses levering, operatørforvalg og -valg, sammenkobling, nummeroverførsel og ubundtet adgang til abonnentledninger.

I 2003 er der stadig behov for ændringer for så vidt angår forsyningspligten og ordningen for samtrafik. Bl.a. er de påkrævede gennemførelsesbestemmelser ikke færdige, fordi navnlig EU-retten vedrørende forsyningspligtydelser helt mangler at blive gennemført. Der skal derfor fastsættes rimelige vilkår for samtrafik, og der skal indføres ubundtet adgang til abonnentledninger med henblik på at indføre konkurrence på markedet. Polen skal ligeledes indføre valg og forvalg af operatør og omkostningsbaserede priser.

Endelig mangler Polen at overtage EU-retten fra 2002 om nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikation i den nationale lovgivning.

Posttjenester

Situationen inden for postsektoren er modsat telesektoren meget mindre positiv. Omstruktureringen af postmarkedet forløber desuden meget langsomt. Siden februar 2002 har man været i gang med at diskutere udkast til lovforslag.

I 2003 mangler Polen stadig at tilpasse sin lovgivning. Det gælder især for tilladelser, ordningen for licenser og forsyningspligtydelser (tjenestekvalitet og takstprincipper). Der mangler stadig at blive vedtaget gennemførelsesbestemmelser, navnlig vedrørende procedurerne for klageadgang og omkostningsregnskabssystemer. Endelig bør den administrative kapacitet i sektoren styrkes ved at ansætte mere kvalificeret personale og gennemføre løbende efteruddannelse.

(1) Afgørelse nr. 4/1999 truffet af Associeringsrådet EU-Polen af 4. august 1999 om vilkårene og betingelserne for Polens deltagelse i Fællesskabets programmer inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002), og i programmerne inden for forskning og uddannelse (1998-2002).

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 281 af 4.11.1999

(2) Handlingsplanen eEurope+ sigter mod at bidrage til at fremskynde de økonomiske reformer i kanditatlandene ved hjælp af informationssamfundets teknologier og værktøjer.

Seneste ajourføring: 03.02.2004

Top