Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2007 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(98) 706 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(1999) 507 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse KOM(2000) 707 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1750 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1406 - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1204 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Kommissionen forventede i sin udtalelse af juli 1997 ingen problemer for Litauen på området forskning og teknologisk udvikling. I forbindelse med telekommunikationssektoren skønnede Kommissionen, at denne kunne integreres i Unionens indre marked under forudsætning af, at indsatsen videreføres. I forbindelse med informationssamfundet understregede Kommissionen, at det underudviklede telenet højt sandsynligt ville bremse udviklingen i denne sektor medmindre, at Litauen kunne nyde godt af et stærkt økonomisk opsving, som ville muliggøre investeringer i telekommunikationssektoren.

I rapporten af november 1998 anførtes, at på nær telekommunikationssektoren, hvor der var blevet gjort fremskridt, så havde de to andre sektorer (forskning og informationssamfund) ikke gjort nævneværdige fremskridt siden udtalelsen af juli 1997.

I rapporterne fra 1999 og 2000 nævntes, at der var sket mærkbare fremskridt inden for området. I november 2000 noterede Kommissionen sig, at der var sket fremskridt i forbindelse med reguleringen af telesektoren.

I rapporten af oktober 2002 understreges, at der på ny er sket fremskridt inden for FTU-området, navnlig i form af etablering af en ny forsknings- og teknologipark samt vedtagelsen af en plan for omstruktureringen af offentlige højere læreanstalter og videnskabelige undervisningsinstitutioner. I rapporten gøres ligeledes status over de fremskridt, der er nået med overtagelsen af EU-retten både inden for telekommunikationsområdet og postsektoren.

I rapporten af 2003 konstateres, at Litauen fortsat skal lægge vægt på overtagelsen og anvendelsen af EU-retten på telekommunikationsområdet, navnlig for så vidt angår fastsættelsen af rimelige vilkår for samtrafik og håndhævelsen af principperne vedrørende forsyningspligtydelser. Der er også behov for en ekstra indsats for at afslutte overtagelsen af EU-retten på postområdet, så anvendelsen sikres.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I Fællesskabet sigter forskning og teknologisk udvikling, som fastsat i artikel 164 (tidligere artikel 130G) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i rammeprogrammet (artikel 166, tidligere artikel 130I), på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne, øge livskvaliteten samt fremme bæredygtig udvikling, og bidrage til udviklingen af andre fællesskabspolitikker.

Europaaftalen mellem EU og Litauen vil åbne mulighed for samarbejde på disse områder, navnlig gennem den associerede stats deltagelse i rammeprogrammet. Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter ingen direkte foranstaltninger på dette område.

Målsætningerne for EU's telekommunikationspolitik er at afskaffe hindringer for, at enhedsmarkedet for teleudstyr, -tjenester og -net kan fungere effektivt, at åbne tredjelandes markeder for virksomheder i EU og at sikre privatpersoner og virksomheder i EU adgang til moderne teletjenester. Målene skal nås gennem harmonisering af standarder og vilkår for udbud af tjenester, liberalisering af markederne for terminaludstyr, tjenesteydelser og net samt vedtagelse af de nødvendige forskrifter.

Europaaftalen omfatter samarbejde om at forbedre standarder og praksis med henblik på en tilnærmelse til EU-niveauet inden for post- og teletjenester, standardisering, reguleringspolitik og modernisering af infrastruktur. Hvidbogen fokuserer på tilnærmelse af lovgivning, net og tjenester, efterfulgt af yderligere tiltag til en gradvis liberalisering af sektoren.

EVALUERING

Forskning og teknologisk udvikling

I forbindelse med forskning og teknologisk udvikling deltager Litauen i det femte rammeprogram siden oktober 1999. Litauen har udtrykt interesse for at blive associeret til det sjette rammeprogram (2002-2006).

Der er vedtaget en lov om videregående uddannelser i marts 2000. Loven omhandler navnlig højere undervisningsinstitutioners forskningsaktiviteter. I oktober 2001 godkendte den litauiske regering en plan for omstruktureringen af offentlige højere læreanstalter og videnskabelige undervisningsinstitutioner. I januar 2002 blev der nedsat en ekspertgruppe, som har til opgave at evaluere de offentlige videnskabelige og videregående uddannelser med henblik på at udpege de dominerende tendenser inden for forskningsaktiviteter og dertil hørende områder. Der er også sket fremskridt for så vidt angår styrkelsen af samarbejdet mellem forsknings- og udviklingsinstitutter og SMV. Et strategipapir vedrørende forsknings- og teknologiparker er blevet grundigt gennemgået og godkendt af universitetskredse og virksomheder. I Vilnius er der etableret en ny forsknings- og teknologipark, IT Versoriai. Et aftalememorandum om etablering af en forsknings- og teknologipark i Kaunas blev underskrevet i januar 2002.

Litauen må dog allokere en større andel af BNP til forskning og teknologisk udvikling. Hvis forskningen skal fremmes i Litauen, skal der afsættes yderligere midler til forsknings- og udviklingssektoren af virksomhederne, dvs. industrien, SMV og den private sektor generelt. Litauen bør have en lovgivning, som begunstiger etableringen af højteknologiske virksomheder, navnlig for at tiltrække udenlandske investeringer.

Telekommunikation

Telekommunikationsloven, der blev vedtaget i juni 1998, indeholder bestemmelser om liberalisering af telekommunikationsmarkedet fra den 31. december 2002. Indtil da vil det nationale selskab "Lietuvos Telekomas" være det eneste selskab, der leverer lokale, mellembys- eller internationale tjenester via det amindelige faste telefonnet, og den eneste fastnetsoperatør. I juni 2000 solgte staten yderligere 25% af operatørens aktiviteter, hvilket begrænser statens deltagelse til 10%. Liberaliseringen af det faste telefonnet skal være effektiv. Indtrængningsgraden for mobiltjenester er 30%. Der er tre GSM-operatører, men der er endnu ikke udstedt UMTS-tilladelser. Indtrængningsgraden for det faste telefonnet er 34%. Der mangler stadig en indsats for så vidt angår modernisering af det faste telefonnet og prisjusteringer. Efter åbningen af markedet er der nu behov for at gennemføre bestemmelserne om ubundtet adgang til abonnentledninger og at fortsætte moderniseringen af fastnettet samt tilpasse priserne.

Loven om ændring af telekommunikationsloven blev vedtaget i juli 2002. Denne lov præciserer telereguleringsmyndighedens opgaver, giver lettere adgang til telekommunikationsmarkedet og ophæver tildelingen af tilladelser for telekommunikationsområdet. I februar 2002 blev der vedtaget tre gennemførelsesretsakter. I marts 2002 vedtog telereguleringsmyndigheden en procedure for bilæggelse af tvister mellem telekommunikationsoperatører.

Administrativ kapacitet

Telereguleringsmyndigheden har fået mere personale i april 2002. Myndighedens administrative kapacitet er dog ikke tilstrækkelig til gennemførelse og håndhævelse af EU-retten på området. Der er også brug for ressourcer til at arbejde med reguleringens økonomiske og juridiske aspekter på en effektiv og uafhængig måde.

Posttjenester

Det statsejede litauiske postvæsen, som er en offentlig virksomhed har monopol på retten til at indsamle og distribuere post og postanvisninger. Postvæsnet skal sikre, at Litauens universelle posttjeneste er i overensstemmelse med EU-retten. I oktober 2001 vedtog det litauiske parlament en lov om ændring af postloven. Den trådte i kraft i januar 2002. Heri fastlægges retsgrundlaget for postaktiviteter, reglerne for forbindelserne mellem leverandørerne og yderligere supplerende opgaver for telereguleringsmyndigheden.

Den administrative kapacitet i sektoren må øges i form af mere personale og uddannelse, således at Litauen bliver i stand til at anvende EU-retten på passende vis. EU-retten fra 2002 skal overtages og gennemføres i sin helhed.

Informationssamfundet

Litauen deltager i Det Fælles Informationssamfundsudvalg på Højt Plan. Oprettelsen af et informationssamfund i Litauen finder sted i overensstemmelse med det nationale program for kommunikations- og informationsudvikling, som parlamentet har godkendt. Der skal ydes en betydelig indsats for at modernisere statens informationssystem, bl.a. inden for matrikelregisteret.

Seneste ajourføring: 20.02.2004

Top