Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2001 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(98) 700 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 505 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 705 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(700) endelig - SEK(2001) 1750 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 forventede Kommissionen ingen større problemer på området forskning og teknologisk udvikling, i forbindelse med at realisere informationssamfundets muligheder eller med at liberalisere telemarkedet.

I rapporten af november 1998 konstateredes det, at Ungarn har ofret særlig opmærksomhed på spørgsmålene i forbindelse med forskning og teknologisk udvikling samt informationssamfundet. På teleområdet var det nødvendigt med en yderligere indsats inden for liberalisering og overvågning af den loyale konkurrence.

I rapporten af oktober 1999 understregedes det, at Ungarn fortsat havde lagt vægt på informationssamfundet, og videreført arbejdet inden for forskning og teknologisk udvikling, hvor der bl.a. var opnået fuld associering med femte rammeprogram. Der var også opnået fremskridt med åbningen af telekommunikationsmarkedet. Det var dog nødvendigt med en yderligere indsats for at færdiggøre de regulerende rammer, især i forbindelse med tilladelser.

I oktober 2000 anerkendte Kommissionen den indsats, Ungarn havde præsteret inden for området. Telekommunikationsmarkedet er f.eks. allerede tæt på at være i overensstemmelse med EU-retten. Der skulle stadig gøres en indsats inden for posttjenester.

I rapporten fra oktober 2002 fremhæves de fortsatte fremskridt, som Ungarn har gjort inden for videnskab og forskning. I rapporten understreges ligeledes de vigtige fremskridt, der har fundet sted for så vidt angår liberaliseringen af telemarkedet og gennemførelsen af lovgivningsrammerne.

I rapporten fra 2003 konstateres, at Ungarn stort har opfyldt de afgivne tilsagn og krav på telekommunikationsområdet, og at Ungarn delvis har opfyldt de tilsagn og krav, der fremgik af tiltrædelsesforhandlingerne på postområdet. Det er nødvendigt at fremskynde gennemførelsen af EU-retten på telekommunikationsområdet, navnlig ved at vedtage fornuftige bestemmelser om samtrafik.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I Fællesskabet sigter forskning og teknologisk udvikling, som fastsat i artikel 164 (tidligere artikel 130G) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i rammeprogrammet (artikel 166, tidligere artikel 130I), på at fremme den europæiske industris konkurrenceevne, øge livskvaliteten samt fremme bæredygtig udvikling, og bidrage til udviklingen af andre fællesskabspolitikker.

Europaaftalen mellem EU og Ungarn vil åbne mulighed for samarbejde på dette område, navnlig gennem den associerede stats deltagelse i rammeprogrammet. Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter ingen direkte foranstaltninger på dette område.

Målsætningerne for EU's telekommunikationspolitik er at afskaffe hindringer for, at enhedsmarkedet for teleudstyr, -tjenester og -net kan fungere effektivt, at åbne tredjelandes markeder for virksomheder fra EU og at sikre, at privatpersoner og virksomheder i hele EU har adgang til moderne teletjenester. Målene skal nås gennem harmonisering af standarder og vilkår for udbud af tjenester, liberalisering af markederne for terminaludstyr, tjenesteydelser og net samt vedtagelse af de nødvendige forskrifter.

Europaaftalen omfatter samarbejde om at forbedre standarder og praksis med henblik på en tilnærmelse til EU-niveauet inden for post- og teletjenester, standardisering, reguleringspolitik og modernisering af infrastruktur. Hvidbogen fokuserer på tilnærmelse af lovgivning, net og tjenester, efterfulgt af yderligere tiltag til en gradvis liberalisering af sektoren.

EVALUERING

Forskning og teknologisk udvikling

Inden for forskning og teknologisk udvikling er der ikke noget krav om, at EU-retten overtages i national lovgivning. Den ungarske regering har dog øget den finansielle støtte til denne sektor betydeligt. Fra 0,6% af BNP i 1998 til 1% i 1999.

Siden 1999 har Ungarn deltaget i det femte rammeprogram. Ungarn deltager ligeledes i det femte Euratom-rammeprogram, og man har ytret ønske om at være associeret det sjette rammeprogram (2002-2006) for så vidt angår forsknings- og uddannelsesaktiviteter (1).

Ungarn har også meddelt, at det vil give virksomheder, forskere og universiteter fra medlemsstaterne adgang til sine forskningsaktiviteter. I 2001 er der sket en kraftig stigning i lønningerne ved universiteter og forskningsinstitutter. Der er bl.a. lanceret nye nationale forskningsprogrammer i 2001 med henblik på at støtte vigtige forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, som nu modtager langt større støtte.

I rapporten af 2002 understreger Kommissionen, at regeringen har indført nye fiskale fradrag for at stimulere til forskningsaktiviteter i virksomhederne. En virksomhed i Ungarn kan nu fratrække op til 200% af sine forskningsomkostninger, hvilket især burde være en fordel for SMV, der normalt ikke har midler til at kaste sig ud i dyre forskningsprojekter. Der skal dog fortsat gøres en indsats for at styrke SMV's deltagelse. Andelen af BNP, der er afsat til forskning og teknologisk udvikling er stadig meget lille og bør øges, hvilket undervisningsministeriet, som forskning og naturvidenskaber hører under, har tænkt sig at gøre.

Telekommunikation

Ungarn har gjort betydelige fremskridt i tilnærmelsen af EU-retten om telekommunikation, både hvad angår netværk og tjenester. Der er vedtaget flere foranstaltninger for at sikre tilpasningen af lovgivningen på området. Sektoren er i en rivende udvikling: størst succes fortegnes inden for markedsindtrængningen af mobiltjenester og internettjenester. For mobiltjenester er indtrængningsraten på over 50%. Der er tre mobiloperatører, men Ungarn mangler at fordele UMTS-licenserne. Moderniseringen af det faste telefonnet er afsluttet, men indtrængningen er ikke over 37% med en svagt faldende tendens. Der mangler dog stadig at ske en vis tilpasning af taksterne, og det må nøje overvåges, at der udvikles en loyal konkurrence. Ungarns regering har vedtaget en beslutning, som skitserer grundprincipperne for infrastrukturer og tjenester på info-kommunikationsområdet frem til 2005.

Ungarn har videreført sin markedsliberalisering, især gennem tilladelse til kommerciel forsyning af taletelefoni til lukkede brugergrupper, tilladelse til kabel-tv-operatørers levering af internettjenester og udstedelse af to licenser til internettelefoni til et privat selskab. I overensstemmelse med regeringens afgørelse af maj 1999 modtog alle uafhængige mobiloperatører bevillinger til både GSM 900 og DCS 1800 frekvenser, således at de fik lige chancer for at konkurrere på mobiltelefonmarkedet. Fastnetoperatøren er nu ved at være helt privatiseret. Ungarn åbnede det vigtigste faste taletelefonimarked for konkurrence i december 2001.

I juni 1999 vedtog Ungarn ny lovgivning med forbud mod, at telefonileverandører får eksklusive rettigheder til at oprette eller erhverve kabel-tv-net i deres koncessionsområder. Dermed søger man at fremme konkurrencen efter åbningen af taletelefonimarkedet.

For så vidt angår rammelovgivning, har det ungarske telemarked været åben for konkurrence siden ikrafttræden af den nye kommunikationslov i december 2001. Den primære og den afledte ret er næsten fuldstændig tilpasset EU-retten. Der mangler stadig at blive gennemført vigtige tilpasninger for så vidt angår operatørvalg og gennemskuelighed i gennemførelsen af EU-retten hvad angår sammenkobling. Bestemmelserne vedrørende forsyningspligtydelser bør gennemføres fuldstændigt og tilpasses EU-retten. I denne forbindelse bør Ungarn med sigte på at fremme konkurrencen på markedet træffe foranstaltninger til at mindske priserne på både samtrafik og internetadgang. Regeringen vedtog en ny telekommunikationslov i 2003, således at EU-retten overtages i sin helhed.

EU-rettens bestemmelser om databeskyttelse i telekommunikation er blevet gennemført for GSM-mobilnet. Der er hurtigt ved at blive opnået en takstudligning efter indførelsen af en betydelig nedsættelse af taksterne på lejede kredsløb og sammenkoblinger. Abonnementsafgiften for privat- og erhvervskunder samt prisen på lokalopkald er steget betydeligt. Der er endnu ikke fundet en løsning på tilpasningen af bestemmelserne om forsyningspligt, nummerering og tilladelser.

Posttjenester

Der er gjort fremskridt inden for posttjenesterne efter undertegnelsen af aftalen med UNEX (Unipost External Monitoring System) og oprettelsen af en instans, der har ansvaret for at udstede tilladelser og føre tilsyn med postsektoren. I 2002 er liberaliseringen af denne sektor fortsat. Det er kun tjenester, hvor der er taget forbehold i overensstemmelse med det tilsvarende EU-direktiv, som endnu ikke er liberaliseret. Loven om kommunikation, der er nævnt i det foregående, sigter mod at sikre finansieringen af postforsyningspligtydelser. Der mangler at blive vedtaget ny lovgivning vedrørende midler til finansiering af postforsyningspligtydelser. Der er også behov for at udbygge den administrative kapacitet på området, navnlig ved at øge personalet og gennemføre uddannelsestiltag.

Informationssamfundet

Ungarn er medlem af det fælles informationssamfundsudvalg på højt plan og støtter aktivt udviklingen af informationssamfundet. Antallet af husstande, som har en computer, og antallet af internetbrugere er steget betydeligt. Der er udarbejdet en national strategi for udviklingen af informationssamfundet. Programmet for økonomisk udvikling og informationssamfundet, som inkluderer prioriteterne for handlingsplanen eEurope+ (2), er et gennemførelsesinstrument for denne strategi.

Seneste ajourføring: 20.02.2004

Top