Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENCER

Kommissionens rapport [KOM(1999) 69 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 508 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 708 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1751 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1407 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003)1206 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Den maltesiske lovgivning om radiospredning er i det store hele i overensstemmelse med gældende EU-ret. Den er hovedsageligt baseret på "Broadcasting Act" fra 1991. Der må gøres en indsats for at fjerne de forskelle, der siden 1997 er opstået mellem den nationale lovgivning og EU-standarderne som følge af ændringerne af EU-retten.

I rapporten fra oktober 1999 konstateredes det, at Malta ikke havde gjort fremskridt med hensyn til at tilpasse sin lovgivning til kravene i direktivet "Fjernsyn uden grænser".

I rapporten af november 2000 anførtes det, at Malta havde gjort store fremskridt siden den foregående rapport.

I rapporten af november 2001 understregedes det, at den maltesiske lovgivning på det audiovisuelle område i store træk var bragt i overensstemmelse med EU-retten. På det kulturelle område var der ikke gjort mange fremskridt.

I rapporten fra 2002 bemærkedes det, at skønt av- og kulturområdet havde været i konstant udvikling siden den sidste rapport, kunne man ikke konstatere nævneværdige fremskridt

I rapporten fra 2003 konstateres det, at Malta i sin av- og kulturpolitik overholder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

På det audiovisuelle område omfatter den gældende EU-ret levering og fri cirkulation af audiovisuelle tjenesteydelser i Den Europæiske Union samt fremme af den europæiske programindustri på det indre marked. EU-retten er indeholdt i direktivet " fjernsyn uden grænser ", der finder anvendelse på alle transmissionsselskaber uafhængigt af den anvendte transmissionsform (radiobølger, satellit, kabel) og deres status som offentlig eller privat virksomhed, og som fastlægger de grundlæggende regler for transmission over grænserne. De væsentligste punkter på dette område er:

  • at sikre fri cirkulation af fjernsynsprogrammer mellem medlemsstaterne
  • at fremme produktionen og distributionen af europæiske audiovisuelle produktioner (idet der fastsættes en minimumskvote for transmission af europæiske produktioner og produktioner fra uafhængige producenter)
  • at fastlægge grundregler for fjernsynsreklamer
  • at sikre beskyttelsen af mindreårige og retten til at kræve berigtigelse.

EVALUERING

Den maltesiske lovgivning om radiospredning, der er baseret på "Broadcasting Act 1991", er i det store hele i overensstemmelse med EU-retten på det audiovisuelle område. Der findes nogle forskelle med hensyn til foranstaltningerne for at fremme europæiske og uafhængige produktioner og de ændringer, der er blevet foretaget af den gældende fællesskabsret siden 1997. Malta bør således gøre en indsats for at tilnærme sin lovgivning inden for disse sektorer.

Fjernsynssektoren er vokset betydeligt efter godkendelsen af to private transmissionsselskaber i 1997. I 1998 var der fem nationale fjernsynskanaler, hvoraf to udelukkende transmitteres via kabel, og et kabeltv-selskab, der tilbyder 52 kanaler.

"Broadcasting Authority" er den nationale instans, som har ansvaret for, at lovgivningen og betingelserne i godkendelsen gennemføres, og for at føre kontrol med, at de overholdes.

I juni 2000 vedtog parlamentet en ændring af loven fra 1991 om tv- og radiospredning, således at den nu er i overensstemmelse med EU-retten. Med hensyn til jurisdiktion, fremme af europæiske og uafhængige produktioner, beskyttelse af mindreårige og reklamer skal der vedtages visse gennemførelsesdekreter. De maltesiske myndigheder har endvidere sørget for, at Maltas forpligtelser i forbindelse med WTO/GATS ikke er til hinder for en tilpasning af landets lovgivning til EU-retten. De administrative strukturer vil efter alt at dømme være i stand til at anvende EU-retten på kultur- og av-området.

I 2001 har Malta, efter vedtagelsen af loven om tv- og radiospredning, bragt sig i overensstemmelse med direktivet om "fjernsyn uden grænser" og Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn med den tilhørende protokol om ændring heraf, som Malta tiltrådte i oktober 2000. Malta har således i høj grad bragt sin lovgivning i overensstemmelse med EU-retten på av-området.

Den maltesiske radio- og tv-myndighed offentliggjorde i oktober 2001 en oversigt over større begivenheder, der ville blive transmitteret offentligt, i overensstemmelse med de beføjelser, den har fået tildelt i henhold til bestemmelserne om radio- og tv-spredning fra 2000 (domstolenes kompetence og europæisk samarbejde).

kulturområdet blev loven om kulturarven, der har til formål at øge beslutningskapaciteten og den operationelle forvaltningskapacitet i sektoren, vedtaget i parlamentet i april 2002. Den maltesiske regering har ligeledes taget skridt til at deltage i programmet Kultur 2000 fra 2003.

Henstillingerne vedrørende den nationale kulturpolitik er blevet fremlagt i form af en hvidbog og har været gennemført siden 2001. Malta har imidlertid endnu ikke vedtaget sin nationale strategi på området og bør øge sin beslutnings- og forvaltningskapacitet inden for kulturarvssektoren.

Det er konklusionen af Kommissionens rapport fra 2003, at Malta overholder de krav, der er resultatet af tiltrædelsesforhandlingerne inden for av- og kulturområdet.

Seneste ajourføring: 13.01.2004

Top