Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens meddelelse KOM(1998) 710 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(1999) 502 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2000) 702 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1745 - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1400 - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens opfølgningsrapport KOM(2003) 675 endelig -SEK(2003) 1202 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Den cypriotiske lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten fra 1989. Der bør derfor gøres en indsats af hensyn til de ændringer, der blev medtaget i EU-retteni 1997. De kompetente myndigheder har forpligtet sig til at bringe de nationale bestemmelser i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen hurtigst muligt.

I rapporten af oktober 1999 understregedes det, at den cypriotiske lovgivning var i overensstemmelse med EU-retten, men det fremhævedes, at definitioner og tilpasninger inden for reklame, telemarketing og tv- og radiospredning skulle gennemføres i national lovgivning.

I rapporten af november 2000 anførtes det, at Cypern havde gjort store fremskridt, og at lovgivningen vedrørende av-sektoren var i fuld overensstemmelse med EU-retten.

I rapporten af november 2001 bemærkedes det, at Cypern fortsatte med at tilpasse sin lovgivning på det audiovisuelle og kulturelle område til EU-retten.

I rapporten af oktober 2002 bemærkedes det, at situationen siden den sidste rapport havde udviklet sig på tilfredsstillende vis på det av-politiske område.

I rapporten af november 2003 fremhæves de foranstaltninger, som Cypern stadig mangler at vedtage for at afslutte tilpasningen til EU-retten.Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Med hensyn til av-området består EU-retten i levering og fri bevægelighed af av-tjenesteydelser inden for Den Europæiske Union og den europæiske industris fremme af programmer i forbindelse med det indre marked. Disse bestemmelser er indeholdt i direktivet om " fjernsyn uden grænser ", som gælder for alle udbydere uanset transmissionsmetode (mikrobølger, satellit, kabel) og virksomhedsform (offentlig eller privat), og som fastlægger grundreglerne for transmission på tværs af grænserne. De vigtigste punkter er:

  • sikring af fjernsynsprogrammers frie bevægelighed mellem medlemsstaterne
  • fremme af produktionen og transmissionen af europæiske av-produkter (gennem fastsættelse af en minimumskvote for europæiske udsendelser og udsendelser fremstillet af uafhængige producenter)
  • fastlæggelse af grundstandarder for fjernsynsreklamer
  • beskyttelse af mindreårige og sikring af berigtigelsesretten.

EVALUERING

I februar 2000 blev den cypriotiske lovgivning ændret, hvilket fremmede tilpasningen til EU-retten. Tv- og radiomyndighedens administrative kapacitet er derved blevet styrket og dens beføjelser er blevet udvidet.

I 2001 understregede Kommissionens rapport, at Cypern fortsatte med at styrke sin administrative kapacitet med henblik på gennemførelse af tv- og radiospredningsloven. Den administrative myndighed med ansvar for radio og fjernsyn har gjort offentligheden bekendt med sit arbejde.

I 2002 opstillede den administrative myndighed med ansvar for radio og fjernsyn som led i tilpasningen til bestemmelserne i direktivet Fjernsyn uden grænser kriterier for fastsættelse af, hvilke begivenheder der skal betragtes som værende af større betydning for det cypriotiske folk, og en liste over begivenhederne. Den administrative myndighed med ansvar for radio og fjernsyn har i øvrigt udarbejdet en rapport om de cypriotiske radio- og tv-selskabers overholdelse af lovbestemmelserne vedrørende transmission af et flertal af europæiske av-produktioner. Heraf fremgår det, at alle gratis tv-kanaler overholder den pågældende lovgivning. Endvidere har den administrative myndighed med ansvar for radio og fjernsyn været specielt aktiv på områder såsom beskyttelse af mindreårige mod udsendelsers potentielt skadelige indhold.

Cypern har ratificeret protokollen til Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn. Landet har i øvrigt taget skridt til at være i stand til at deltage i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media Uddannelse (es de en fr) fra 2003.

I rapporten fra 2003 anføres det, at Cypern stadig mangler at gennemføre nogle ændringer af juridisk art for at afslutte tilpasningen til EU-retten. Kapaciteten til at gennemføre regelværket på av-området anses for at være tilfredsstillende. De cypriotiske myndigheder bør dog fortsat styrke kontrolorganet med henblik på at sikre en passende kontrol af alle udbydere.

kulturområdet opfylder Cypern de kriterier, der kræves for at kunne deltage i Fællesskabets aktiviteter.

Seneste ajourføring: 08.01.2004

Top