Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1997) 2004 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 703 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 511 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 711 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1754 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1410 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens opfølgningsrapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1209 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Kommissionen vurderede i sin udtalelse af juli 1997, at den havde brug for yderligere oplysninger om Slovakiets lovgivning om den audiovisuelle sektor. Den forventede dog, at forudsat, at de passende lovgivningsmæssige foranstaltninger indføres tilstrækkelig hurtigt og ledsages af den nødvendige strukturtilpasning inden for industrien, vil Slovakiet på mellemlang sigt kunne opfylde EU-retten inden for den audiovisuelle sektor.

I rapporten af november 1998 anførtes det, at det ville være nødvendigt med en yderligere indsats for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med EU-retten.

I rapporten af oktober 1999 understregedes det, at der ikke var sket nogen fremskridt inden for sektoren, og at den slovakiske lovgivning endnu ikke var i overensstemmelse med EU-retten.

I rapporten af november 2000 anførtes det, at Slovakiet havde gennemført hele EU-retten i sin lovgivning.

I rapporten af november 2001 bemærkedes det, at der var gjort mærkbare fremskridt på det audiovisuelle og kulturelle område.

I rapporten af oktober 2002 blev der gjort status over Slovakiets konstante fremskridt på av- og kulturområdet.

I rapporten af november 2003 understreges det, at Slovakiet opfylder de forpligtelser og krav, der er et resultat af tiltrædelsesforhandlingerne inden for av- og kulturpolitikken. Slovakiet vil derfor være i stand til at gennemføre det dertil knyttede regelværk allerede fra tiltrædelsen.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Formålet med den EU-retten vedrørende av-sektoren er, som led i det indre marked, at sikre adgangen til og den frie bevægelighed for audiovisuelle tjenester inden for EU samt at fremme den europæiske programindustri. Direktivet om " fjernsyn uden grænser ", som finder anvendelse på alle tv-radiospredningsorganer, uanset transmissionsmåden (jordbaseret, satellit, kabel), og uanset om organerne er private eller offentlige, omfatter den pågældende EU-ret og fastslår de grundlæggende regler for transnational tv-radiospredning. Hovedformålene er:

  • at sikre den frie bevægelighed for tv-programmer i medlemsstaterne;
  • at fremme produktionen og distributionen af europæiske audiovisuelle produktioner (gennem bestemmelser om, at et vist minimum af sendetiden skal være forbeholdt europæiske produktioner og programmer produceret af uafhængige producenter);
  • at fastsætte grundlæggende normer for tv-reklame;
  • at sikre beskyttelsen af mindreårige og retten til berigtigelse.

Europa-aftalen mellem EU og Den Slovakiske Republik omhandler samarbejde om fremme og modernisering af den audiovisuelle industri og harmonisering af lovgivningsmæssige aspekter af den audiovisuelle politik.

Direktivet om "fjernsyn uden grænser" udgør en del af de foranstaltninger, som de central- og østeuropæiske lande skal vedtage i løbet af fase I som angivet i hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

EVALUERING

Lovgrundlaget for av-sektoren udgøres af den slovakiske tv-lov fra 1991, og loven om radio- og tv-transmission fra 1991. Den første lov ophæver statsmonopolet og fastslår de grundlæggende regler og rettigheder for tv-radiospredning og tv-radiospredningsorganer, medens den anden opretter radio- og tv-rådet, som træffer beslutning om tildeling af sendetilladelser. En ændring til loven om audiovisuelle medier trådte i kraft i maj 1998. Den anbefaler et fast minimum af audiovisuelle værker fra Den Europæiske Union og Slovakiet i radio- og tv-programmer.

Slovakiet har efter vedtagelsen af en ny lov om tv- og radiospredning i 2000 kunnet tilpasse sin lovgivning til EU-retten. Efter en ændring af loven i april 2001 har Slovakiet tilpasset sig bestemmelserne i direktivet " Fjernsyn uden grænser ".

En ændring af loven om tv- og radiospredning og viderespredning er trådt i kraft i maj 2002. Den har til formål at løse et procedureproblem, der i praksis forhindrede radio- og tv-spredningsrådet i at indføre sanktioner i tilfælde af klager. For så vidt angår administrativ kapacitet, er der blevet ansat mere personale i radio- og fjernsynsrådet i 2002. Rådet har desuden fået en budgetforøgelse i 2002.

Protokollen om ændring af Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn blev ratificeret i oktober 2000. Den administrative kapacitet i radio- og fjernsynsrådet og på det kulturelle område bør styrkes.

Slovakiet har taget skridt til at deltage i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media Uddannelse (es de en fr) fra 2003.

I 2003 har den slovakiske lovgivning vist sig at være i overensstemmelse med EU-retten inden for av-sektoren.

kulturområdet er Associeringsrådets afgørelse om Slovakiets fulde deltagelse i programmet Kultur 2000 fra 2001 blevet vedtaget i oktober 2001. De administrative ressourcer, der er stillet til rådighed for forvaltning af programmet, bør forøges. I løbet af 2001-2002 har Slovakiet gradvist øget sin administrative kapacitet på området. I 2003 opfylder den slovakiske lovgivning på kulturområdet kravene fra tiltrædelsesforhandlingerne.

Seneste ajourføring: 15.01.2004

Top