Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1997) 2007 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 706 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 507 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 707 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1750 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1406 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens globale overvågningsrapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003)1204 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Kommissionen skønnede i sin udtalelse fra juli 1997, at der var behov for mere detaljerede oplysninger om udviklingen i situationen på det lovgivningsmæssige område. Men forudsat at de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger blev truffet tilstrækkeligt hurtigt og blev ledsaget af de nødvendige strukturelle tilpasninger af den audiovisuelle industri, mente Kommissionen dog, at Litauen ville være i stand til at opfylde fællesskabskravene på området på mellemlang sigt.

I rapporten fra november 1998 konstateredes det, at der ikke var sket væsentlige fremskridt på dette område, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af EU-retten.

Det fremgik af rapporten fra oktober 1999, at EU-retten endnu ikke var blevet gennemført i litauisk lovgivning, en undtagelse var dog tobaksreklamer.

I rapporten af november 2000 understregedes det, at Litauen havde gjort betydelige fremskridt.

I rapporten af november 2001 anførtes det, at der stadig blev gjort betydelige fremskridt med hensyn til at få tilpasset den litauiske lovgivning på det audiovisuelle område. Der var ikke konstateret fremskridt på det kulturelle område.

I rapporten fra oktober 2002 blev det fremhævet, at der var sket en yderligere udvikling på kulturområdet og på det av-politiske område. Til gengæld var der ikke sket nævneværdige lovmæssige fremskridt, for så vidt angår tilpasningen til gældende EU-ret på av-området.

I rapporten fra november 2003 konkluderes det, at Litauen opfylder de fleste forpligtelser og krav i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne inden for det av-politiske område. Litauen bør derfor være i stand til at gennemføre gældende EU-ret fra sin tiltrædelse.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Formålet med EU-retten vedrørende av-sektoren er, som led i det indre marked, at sikre adgangen til og den frie bevægelighed for audiovisuelle tjenester inden for EU samt at fremme den europæiske programindustri. Direktivet om " fjernsyn uden grænser ", som finder anvendelse på alle tv- og radiospredningsorganer, uanset transmissionsmåden (jordbaseret, satellit, kabel), og uanset om organerne er private eller offentlige, omfatter EU-retten og fastlægger de grundlæggende regler for grænseoverskridende transmissioner. Hovedformålene er:

  • at sikre den frie bevægelighed for tv-programmer i medlemsstaterne
  • at fremme produktionen og distributionen af europæiske audiovisuelle produktioner (gennem bestemmelser om, at et vist minimum af sendetiden skal være forbeholdt europæiske produktioner og programmer produceret af uafhængige producenter)
  • at fastsætte grundlæggende normer for tv-reklame
  • at sikre beskyttelsen af mindreårige og retten til berigtigelse.

Europaaftalen mellem EU og Litauen omfatter et samarbejde med henblik på at modernisere den audiovisuelle industri og harmonisere de lovgivningsmæssige aspekter af den audiovisuelle politik.

Direktivet "Fjernsyn uden grænser" står på listen over de foranstaltninger, som de central- og østeuropæiske lande skal gennemføre i denne første fase, der er beskrevet i hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

EVALUERING

På det juridiske plan er den audiovisuelle sektor omfattet af loven fra 1990 om presse og medier, loven af 1995 om kommunikation og loven om godkendelse af post- og telekommunikationsselskabernes aktiviteter.

Det største fjernsynsselskab er det nationale litauiske radio- og fjernsynsselskab (LRT), men der findes talrige private kanaler.

Staten støtter det nationale litauiske radio- og fjernsynsselskab for dermed at fremme produktion og distribution af nationale film.

De eksisterende administrative strukturer, såsom den litauiske radio- og fjernsynskommission, fungerer effektivt inden for den eksisterende lovgivning. I 1998 fik otte radiokanaler og ni fjernsynskanaler udstedt bevilling.

Loven om national tv- og radiospredning blev vedtaget i juni 2000, og loven om oplysning af offentligheden blev ændret i august og oktober 2000. Der er endvidere vedtaget love, som er i overensstemmelse med EU-retten, især med hensyn til tobaks- og alkoholkontrol og de grundlæggende principper for beskyttelse af børns rettigheder. I december 2000 blev der gjort fremskridt med hensyn til offentlighedens adgang til store begivenheder, beskyttelse af mindreårige, retternes kompetence og fremme af europæiske tv-programmer. Siden vedtagelsen af disse love har den litauiske lovgivning i vidt omfang været i overensstemmelse med EU-retten.

I februar 2000 ratificerede det litauiske parlament Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn. Protokollen til konventionen er ligeledes blevet ratificeret.

Radio- og fjernsynsrådet er den hovedinstitution, der er ansvarlig for regulering af og kontrol med av-sektoren. Der er sket fremskridt, for så vidt angår dets midler og dets overvågningsprocedurer. Radio- og fjernsynskommissionen tager sig af regulering af de kommercielle tv- og radiostationers, kabelnettenes og multiplex-antennenettenes aktiviteter. Hvis de litauiske regler ikke overholdes, kan der idømmes sanktioner. Både radio- og fjernsynskommissionen og sanktionsbeføjelserne bør styrkes. En anden indsats bør gælde iværksættelsen af gennemførelsesteksterne og oplysning af offentligheden om beskyttelse af mindreårige.

Litauen har taget skridt til at deltage i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media Uddannelse (es de en fr) fra 2003.

I Kommissionens rapport fra 2003 anføres det, at lovgivningen i Litauen i det store og hele er i overensstemmelse med gældende EU-ret på av-området. Gennemførelsen af gældende EU-ret skal dog yderligere suppleres gennem en ændring af bestemmelserne om administrative overtrædelser, hvilket er nødvendigt for at kunne idømme de tv- og radiospredningsorganer, der overtræder loven og forpligtelserne i forbindelse med deres tilladelse, passende sanktioner. Derudover skal de udøvende administrative myndigheder styrkes, især for så vidt angår en skærpelse af sanktionerne og en forøgelse af radio- og fjernsynskommissionens beføjelser. Radio- og fjernsynskommissionen skal endvidere blive bedre til at sikre en mere effektiv gennemførelse af gældende EU-ret, herunder også på området for udstedelse af tilladelser til at sende via satellit.

På det kulturelle område blev Associeringsrådets afgørelse om Litauens fulde deltagelse i programmet Kultur 2000 fra 2001 vedtaget i oktober 2001.

Seneste ajourføring: 13.01.2004

Top