Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENCER

Kommissionens rapport [KOM(1999) 69 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 508 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 708 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1751 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1407 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1206 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Rapporten fra februar 1999 fremhævede, at Malta skulle sørge for, at Fællesskabets regelværk gennemføres inden for dette område. Malta skulle især sikre, at principperne om personers frie bevægelighed og ikke-forskelsbehandling inden for området overholdes. Det forventedes, at Malta deltager i fællesskabsprogrammerne på området uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender.

I rapporten fra oktober 1999 understregede Kommissionen, at der stadig var visse problemer med fri bevægelighed for personer og ikke-forskelsbehandling, særligt hvad angår kvinders adgang til erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedets parters deltagelse i lovgivningsarbejdet. Kommissionen understregede dog betydningen af, at der i Maltas beskæftigelsespolitik i stigende grad blev lagt vægt på omskoling af menneskelige ressourcer. Dette var særligt vigtigt på grund af de forventede strukturelle ændringer, og Kommissionen tilskyndede Malta til at fortsætte dette arbejde i forbindelse med landets kommende deltagelse i EU's beskæftigelsespolitik. Det understregedes på ny, at Malta havde udtrykt interesse for at deltage i EU-programmerne inden for dette område.

I rapporten fra november 2000 var det Kommissionens vurdering, at Malta havde gjort fremskridt, når det gjaldt almen uddannelse og erhvervsuddannelse, især for så vidt angår landets deltagelse i fællesskabsprogrammerne på dette område. Undertegnelsen af en aftale mellem Malta og EU i september 2000 gjorde det muligt for Malta at deltage i disse programmer.

I rapporten fra november 2001 blev det anerkendt, at Malta havde gjort visse fremskridt med hensyn til at reformere undervisnings- og erhvervsuddannelsessystemet, idet der i oktober 2000 blev oprettet et råd for erhvervskvalifikationer. Efter at undervisningsministeriets tjenestegren med ansvar for EU-programmerne er blevet styrket, deltager Malta i anden generation af programmerne Leonardo, Socrates og Ungdom.

I rapporten fra oktober 2002 vurderedes det, at Malta havde gjort visse fremskridt på området, men at der fortsat burde gøres en indsats i forbindelse med gennemførelsen af lovgivningen om undervisning af børn af vandrende arbejdstagere og fastlæggelse og anvendelse af en strategi på erhvervsuddannelsesområdet, samtidig med at arbejdsmarkedets parter får lov at spille en større rolle.

I rapporten fra november 2003 anerkendes det, at Malta overholder sine forpligtelser på uddannelsesområdet, selv om der stadig bør gøres en indsats for at gennemføre EU-retten vedrørende undervisning af børn af vandrende arbejdstagere.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet den 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, der også omfatter en europæisk dimension, ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats med fuld respekt for deres kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126), for så vidt angår undervisningens indhold og uddannelsessystemets opbygning.
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127) for at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende programmer: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa der for nylig er ført ajour i form af en ny generation af programmer: Socrates, Leonardo og Ungdom.

EVALUERING

Malta har endnu ikke fuldt ud gennemført EU-retten. Der skal stadig gøres en stor indsats bl.a. for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med direktivet om skolegang for børn af migrantarbejdstagere og med bestemmelserne om en reform af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet. Der bør lægges vægt på adgang til og deltagelse i erhvervsuddannelse samt arbejdsmarkedets parters deltagelse i udarbejdelse af politikker.

Som følge af indgåelsen af aftalen mellem EU og Malta den 29. september 2000, deltager Malta fra år 2000 i programmerne Socrates og Leonardo da Vinci og fra 2001 i handlingsprogrammet Ungdom.

Ud fra en samlet betragtning råder Malta over et godt uddannelsessystem og landet er godt forberedt til at deltage i fællesskabsprogrammerne. I januar 2000 oprettede Undervisningsministeriet den afdeling, der har ansvaret for Den Europæiske Unions programmer (EUPU) for at sikre en samordnet måde at forvalte programmerne på. Socialministeriet og Undervisningsministeriet deler ansvaret for undervisningspolitikken og erhvervsuddannelsespolitikken.

Malta vedtog i 2002 en række bestemmelser med henblik på at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med direktivet om skolegang for børn af migrantarbejdstagere, hvis overensstemmelse med EU-retten bør undersøges. For så vidt angår reformen af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet, er der sket mindre fremskridt, og det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde en række elementer fra det nuværende erhvervsuddannelsessystem med henblik på livslang uddannelse.

Siden Kommissionens rapport fra 1999 er der sket jævnlige fremskridt i Malta. Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig afsluttet (jf. rapporten fra 2002). Malta har ikke ytret ønske om en overgangsordning på området.

Seneste ajourføring: 04.03.2004

Top