Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens rapport [KOM(98) 710 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 502 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 702 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1745 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1401 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1202 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I rapporten fra 1998 konstateredes det, at Cyperns lovgivning var i overensstemmelse med EF-bestemmelserne. Cypern har siden 1997 deltaget i Fællesskabets programmer på området uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender.

I rapporten fra oktober 1999 understregedes det, at den frie bevægelighed for personer og princippet om ikkeforskelsbehandling, særlig med hensyn til forskelsbehandling begrundet i nationalitet, skulle anvendes på alle områder inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender. Cypern havde til hensigt at fortsætte med at deltage i fællesskabsprogrammerne inden for dette område.

I rapporten fra november 2000 understregedes det, at Cypern havde gjort fremskridt i arbejdet med at bringe landets lovgivning på linje med EU-retten samt i forbindelse med håndhævelsesforanstaltningerne på dette område. Der skulle gøres en ekstra indsats, hvad angik udarbejdelsen af en strategi og gennemførelsen af lovgivningen.

I rapporten fra november 2001 anførtes det, at Cypern har gjort betydelige fremskridt. På det lovgivningsmæssige område bevirkede en ny lov om eksamensbeviser, at direktivet om skolegang for børn af migrantarbejdstagere var fuldt gennemført, mens ændringerne af loven om undervisning og erhvervsuddannelse betød, at der nu indledtes en reform på dette område. Cypern deltog desuden i anden generation af fællesskabsprogrammerne (Socrates, Leonardo og Ungdom for Europa).

I rapporten fra oktober 2002 konstateredes det, at der var sket yderligere fremskridt på området. Cypern skulle dog fortsat gøre en indsats for at udarbejde og gennemføre reformer, herunder for at udvikle et system med henblik på livslang uddannelse og erhvervsfaglige tekniske uddannelser.

I rapporten fra november 2003 vurderes det, at Cypern i store træk er på linje med EU-retten, men at man fortsat bør bestræbe sig på at sikre, at de pågældende foranstaltninger i forbindelse med skolegang for vandrende arbejdstageres børn gennemføres.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats med fuld respekt for deres kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126) for så vidt angår undervisningens indhold og uddannelsessystemets opbygning.
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127) for at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende handlingsprogrammer: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinciog Ungdom for Europa, der for nylig er blevet ajourført og nu udgør en ny generation af programmer: Socrates, Leonardo og Ungdom.

EVALUERING

Cypern har gjort store fremskridt inden for områderne uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender. Hvad angår gensidig anerkendelse af kvalifikationer blev der vedtaget en ny lov i november 1999, som især vedrører udarbejdelse af standarder for faglige kvalifikationer, hvilket udgør et stort fremskridt i forbindelse med gensidig anerkendelse af kvalifikationer. Der er blevet oprettet et råd til anerkendelse og godkendelse af tilsvarende eksamensbeviser inden for videregående uddannelser.

Cypern har siden 1. november 1997 deltaget i programmerne Socrates, Leonardo og Ungdom.

Der er sket store fremskridt i reformen af de almene og faglige uddannelser på sekundærtrinnet, hvilket skyldes de lovændringer, der blev gennemført i november 2000. Det betød, at der kunne indledes en decentralisering til fordel for regionerne, og at der kunne oprettes et universitet for anvendt videnskab og humaniora og et center for fjernundervisning og livslang uddannelse. Der er blevet indført informationsteknologi i alle grundskoler. Trods fremskridtene ser det dog ud til, at det er nødvendigt at styrke den administrative kapacitet i ministeriet for undervisning og videnskab og udviklingen af et system med henblik på livslang uddannelse og erhvervsfaglige tekniske uddannelser.

Hvad angår ikke-forskelsbehandling af EU-borgere inden for uddannelsesområdet er der planer om at anerkende den europæiske studentereksamen som svarende til lignende cypriotiske eksamensbeviser. Derudover skal reglerne om ligebehandling af studerende på de videregående uddannelser bringes i overensstemmelse med EU-retten, f.eks. hvad angår studieafgifter, for at undgå enhver form for forskelsbehandling mellem cyprioter og EU-borgere. I den forbindelse er der blevet gennemført et pilotprojekt med henblik på udarbejdelse af standarder for erhvervsfaglige kvalifikationer i 2002.

Principperne i den gældende lovgivning vedrørende undervisning af børn af vandrende arbejdstagere er i overensstemmelse med EU-retten. Der findes i øvrigt allerede egnede strukturer i de offentlige skoler. En række lærere har fulgt en særlig uddannelse med henblik på undervisning i det lokale sprog og dermed lette disse børns integration i skolesystemet. Samtidig er et særligt uddannelsesprogram for lærere på dette område under udarbejdelse. I november 2000 vedtog det cypriotiske parlament en ny lov om eksamensbeviser, hvilket har medført, at direktivet om undervisning af vandrende arbejdstageres børn er fuldt gennemført, og der er i denne forbindelse oprettet en ny kreditlinje. Cypern bør dog fortsat bestræbe sig på at sikre, at foranstaltningerne vedrørende skolegang for vandrende arbejdstageres børn gennemføres.

Der undervises allerede i de væsentligste EU-sprog i de offentlige skoler.

Siden Kommissionens rapport fra 1998 er der sket jævnlige fremskridt på Cypern. Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig afsluttet (jf. 2002-rapporten). Cypern har ikke ytret ønske om en overgangsordning på området.

Seneste ajourføring: 08.03.2004

Top