Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2010 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(98) 709 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(99) 512 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 712 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1755 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1411 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1208 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I udtalelsen fra juli 1997 var Europa-Kommissionen af den opfattelse, at Slovenien set i et tiltrædelsesperspektiv ikke ville få særlige vanskeligheder på områderne uddannelse og ungdomsanliggender.

I rapporten fra november 1998 bekræftedes den første vurdering, og det hed, at Slovenien fulgte anbefalingerne i den første udtalelse vedrørende dette område.

I rapporten fra oktober 1999 fremhævedes Sloveniens aktive deltagelse i EU-programmerne på dette område.

I rapporten fra november 2000 blev det konstateret, at Slovenien generelt havde gjort betydelige fremskridt, og at områderne uddannelse og ungdomsanliggender fuldt ud levede op til EU-retten.

I rapporten fra november 2001 blev det konstateret, at Slovenien havde tilpasset sig EU-retten inden for områderne uddannelse og ungdomsanliggender ved at vedtage en lov, som sikrer de italienske og ungarske mindretal særlige rettigheder.

I rapporten fra oktober 2002 vurderedes det, at Slovenien fortsat gjorde fremskridt, men at der var behov for en yderligere indsats i forbindelse med den aktive indførelse af et uddannelses- og erhvervsuddannelsessystem som led i politikken om livslang uddannelse.

I rapporten fra oktober 2003 konstateres det, at Slovenien i alt væsentligt overholder sine forpligtelser og de krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne på uddannelsesområdet. Der er dog stadig behov for at gøre en indsats for at gennemføre Fællesskabets regler om skolegang for børn af vandrende arbejdstagere.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, hvori også indgår en europæisk dimension, ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats, med respekt for disses kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126) hvad angår undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne;
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127), med henblik på at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende programmer: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa, der for nylig er ført ajour i form af en ny generation af programmer: Socrates (es de en fr), Leonardo og Ungdom (esdeen).

EVALUERING

Slovenien har i det store og hele tilpasset sig EU-retten.

I december 1999 blev der vedtaget en lov for at sikre ligebehandling af EU-borgerne. I 2000 fortsatte Slovenien med at gøre fremskridt på dette område og iværksatte adskillige nye lovgivningsforanstaltninger, især på områderne ligebehandling af EU-borgere, erhvervskvalifikationer, uddannelse og ungdom og undervisning af børn med særlige behov.

I 2001 vedtog Slovenien en ny økonomisk udviklingsstrategi, hvis ene hovedsøjle er fastlæggelse af politikker med henblik på overgang til et vidensamfund. En lov, som sikrer de italienske og ungarske mindretal særlige rettigheder, er ligeledes blevet vedtaget, hvilket har gjort, at Slovenien fuldt ud har rettet sig ind efter EU-retten.

I 2002 blev der vedtaget et nationalt program for videregående uddannelse. I programmet fastsættes, hvilke målsætninger der skal opfyldes inden for videregående uddannelse i løbet af de næste fem år. Ifølge rapporten fra 2003 mangler der kun, at Slovenien sikrer den effektive gennemførelse af bestemmelserne om skolegang for børn af vandrende arbejdstagere.

Slovenien har siden maj 1999 med held deltaget i Socrates-, Leonardo da Vinci og Ungdom.

Siden Kommissionens udtalelse fra 1997 er der sket jævnlige fremskridt i Slovenien. Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig afsluttet (jf. rapporten fra 2002). Slovenien har ikke ytret ønske om en overgangsordning på området.

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top